Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

558

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 42

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.- per 3 maanden. Voor het buitenland, bij vooruitbetaling: f 9.30 per half|«w. Afzondert, nrs. 20 cent Bewrjsnrs. 15 cent — —

Alphabetische Li)st van boeken, tijdschriften enz., met titelregister, (uitgave van de Vereenigine): per laai (12 nrs.) ƒ 1.50; afzonder!, nrs. 15 cent — — — —

Kennisgeving

Hiermede berichten wij, dat tegen 1 Juni a.s. aan den heer J. M. v. LIESHOUT eervol ontslag is verleend als Directeur onzer vennootschap, en dat in zijn plaats als zoodanig zal optreden de heer G. WERTER.

N.V. BOEKH. EN UITG.-ZAAK v/h. E. v. d. VECHT

Amsterdam 1874

De N.V. W. VERSLUYS' UITG. - MAATSCHAPPIJ maakt bij dezen bekend, dat zij aan Mej. R. GOUDSMIT op 1 Mei 1919

procuratie heeft verleend.

1876

Boekhandel

Ter overname aangeboden een bloeiende sinds ruim 50 jaar bestaande uitgebr. BOEKHANDEL, annex leesinrichtingen en groot dagbladagentschap in drukke, sterk vooruitgaande provinciestad; het huis, op besten stand gelegen, is mede over te nemen.

Brieven onder het Nr. dezer Advert. a.h. Bureau van dit Blad. i889

NEDERL. DEBITANTENBOND

ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 4 Juni 1919, des middags half twee in het Gebouw „Neptunus", N.Z. Voorburgwal 130, Amsterdam.

Groote opkomst dringend gewenscht. 1884

HET BESTUUR

Bericht

Ter voorkoming van misverstand deelen wij Umede,

dat UlTTERDIJK, Inleiding Scheikunde niet tot de boeken behoort die op aanbiedingsvoorwaarden worden geleverd. 1870

Deventer JE. E. KLUWER

BOEKHANDELAARREIZIGER

volgende week naar België vertrekkende, kan nog eenige artikelen medenemen, bij

voorkeur goedkoope lectuur, popul. wetenschap enz.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1883

In den Boekhandel van W. TEN KATE, te Emmen (Dr.), wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd

een m. Bediende

Verlangd wordt goede vakkennis en een goede hand, P.G., ongeh., uitv. sollic. m. opg. verl. salaris. 1854

Kennisgeving

Hiermede hebben wij het genoegen U kennis te geven van de uitbreiding van onze zaken, welke voortaan door ons zullen gedreven worden onder de firma

„HET NEDERLANDSCHE

BOEKHUIS"

waarvan hoofdkantoor-uitgeverij en magazijnen gevestigd zijn te Tilburg, Langestraat 60, alwaar gecombineerd wordt ingekocht op advies van onze filialen

„Het Nederlandsche Boekhuis" v/h. E. v. d. Vecht,

Amsterdam

„Het Nederlandsche Boekhuis" v/h. Hoes & Verbiest, Gouda.

Men late dus te Amsterdam en Gouda schriftelijke aanbiedingen achter. De gewone bestellingen geschieden door de chefs van de filialen.

Chef van ons filiaal te Amsterdam blijft de heer G. WERTER; als chef van ons filiaal te Gouda benoemden wij den heer L. MEIJER.

Bestellingen betreffende de uitgeverij, dus ook het fonds van v/h. E. v. d. Vecht, richte men uitsluitend tot het hoofdkantoor te Tilburg; gelieve hiervan vooral goede nota te nemen. 1879

Hoogachtend, HET NEDERLANDSCHE BOEKHUIS

HOES & VERBIEST

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 1862

Sluiten