Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

568

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 43

En men trooste zich met de gedachte, dat de z.g. «onschuld» waarin het opgroeiend geslacht veelal werd gehouden, het vaak onbeschermd liet tegen de soms vreeselijke mogelijkheden van het leven».

De redactie voegt hieraan toe: «Wij hebben het boek van Barbusse niet gelezen en zijn dus niet tot een eigen oordeel in staat. Doch na hetgeen wij juist hedenochtend in de Letterkundige Kroniek in de N. R. Crt. over inhoud en aard van het boek lazen, vreezen wij, dat de Nederlandsche justitie bezig is zich aan dezelfde onhandigheid schuldig te maken als de Fransche indertijd beging bij de berucht gebleven vervolging van Madame Bovary».

6 *

Op last van den officier van justitie is ook te Arnhem het verkoopen en in voorraad hebben van De Hel van Barbusse verboden.

Uit het buitenland

«Mimi, les profiteurs et le poilu», roman, door J. H. Rosny jne., zal verschijnen bij de uitgevers-firma Calmann-Lévy, te Parijs.

«Die goldne Stunde des Siegs», roman, door Elisabeth Dauthendey, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Schuster & Loeffler, te Berlijn.

«Soeur Anselmine», roman, door Jean Psichari, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Plon-Nourrit et Cie., te Parijs.

«Le roman d'une comédienne», door Louis de Robert, is verschenen bij den uitgever Ernest Flammarion, te Parijs.

«Ce que craignait Victor Fournette», roman, door Pierre Valdagne, is verschenen bij den uitgever Ernest Flammarion, te Parijs.

«Jean, reste au faubourg», roman, door Roland Charmy, is verschenen bij de uitgevers-firma «La renaissance du livre», te Parijs.

De jaarvergadering van den Börsenverein. — In het zeer beknopte Protokoll der jaarvergadering van den Börsenverein, in het .Börsenblatt' opgenomen, zijn de discussies over de verschillende voorstellen niet of slechts in groote trekken te volgen. Besloten werd, de opdracht, verstrekt aan

de commissie voor het ontwerpen van wijzigingen der statuten van den Börsenverein te verlengen; hoe de stemming omtrent deze voorstellen en het ten behoeve van de Deutsche Bücherei voorgestelde plichtexemplaar was, is niet na te gaan. Een besluit daaromtrent is overigens niet genomen.

De debitanten-voorstellen verwekten, als gewoonlijk, levendige bespreking, en werden, voor zoover zij het gewone, ingrijpende karakter droegen, alle afgestemd. Het eerste voorstel, waarbij het recht tot het vaststellen van den verkoopsprijs afhankelijk werd gesteld van het vaststellen van een behoorlijk, met de maatschappelijke omstandigheden van het oogenblik in overeenstemming zijnd rabat, verwekte de levendigste bespreking; het tweede, waarbij het bestuur van den Börsenverein werd verzocht, den huidigen duurtetoeslag van 10 % te verhoogen, zoodra de economische toestand van den debiethandel dit noodig maakte, bezat in de meeste mate het agressieve karakter dat de debitantenvoorstellen in de laatste jaren kenmerkt, en verwekte den meesten tegenstand.

Het meerendeel der sprekers bestreed dit voorstel als een inbreuk op de rechten van het bestuur van den Börsenverein, aan hetwelk op de vorige jaarvergadering de beslissing over een duurtetoeslag en het bedrag daarvan werd toegekend. En in verband daarmede werd door het bestuur zelf dan ook een tegen-voorstel gedaan, slechts inhoudend een verzoek aan dit bestuur, te willen overwegen, op grond van het ter vorige jaarvergadering genomen besluit, of de debitanten-duurtetoeslag verhoogd diende te worden.

Het resultaat van deze besprekingen was weder eene toevoeging aan het betroffen voorstel, door de voorstellers zeiven daaraan gegeven, en waarin, op grond dat de stijging der onkosten, in het voorstel genoemd, deels - door stijging der algemeene bedrijfsonkosten - reeds een aanvang had genomen, het bestuur van den Börsenverein, zonder dit ook maar eenigszins te beperken in zijne rechten betreffende het vaststellen van een duurtetoeslag, werd verzocht, eene verhooging van dezen toeslag tot 20% in onmiddellijke overweging te nemen.

Tegen dit voorstel verhief zich nog een enkele stem, om bezwaar te maken tegen het daarin genoemd percentage van 20%-

Sluiten