Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fÖes-en-tachtigste jaargang No. 44 Dinsdag 3 Juni 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENiGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij Voor zich als bindend erkennen en verpiioht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevorUerini; van de belangen des Boekhandels, zooais die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

CRISISTOESLAGEN

Het Bestuur ontving van het Bestuur van den Nederlandschen Uitgeversbond onderstaand schrijven, dat het hierbij ter kennis van de leden brengt:

In de Algemeene Vergadering van den „Nederlandsche Uitgeversbond" van 22 April 1.1. werd het volgende bindende besluit genomen:

Vanaf 1 Juli 1919 zullen alle crisistoeslagen worden afgeschaft, met uitzondering van 20 % crisistoeslag op schoolboeken.

Tengevolge van dit besluit zullen de uitgevers hunne prijzen zoodanig verhoogen, dat zij, en indirect ook de debitanten, door deze verhooging, eene vergoeding vinden voor de afschaffing v&n de crisistoeslagen.

Vanaf 1 Juli a.s. zullen dus alle boeken

(behoudens schoolboeken) wederom

een definitief vastgestelden prijs hebben. Den uitgevers werd verzocht hunne

nieuwe prijzen tijdig ter kennis van

den boekhandel te brengen. • • ' [Namens het Bestuur JAN TADEMA, Voorzitter J. M. MEULENHOFF, Secretaris

Amsterdam, 30 Mei 1919

Het Bestuur voornoemd : A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 2 Juni 1919

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Voor het College van Commissarissen gelieve men zich in de maand Juni uitsluitend te wenden tot den heer G. Theod. Bom, die den heer J. M. Meulenhoff, als gedelegeerd Commissaris opvolgt.

D. P. HARTING Directeur

Amsterdam, 31 Mei 1919

Onderstaande wijzigingen zijn aan te brengen in de naamlijst van Committenten.

Sluiten