Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

584

-NIEUWSBLAD V00R DEN BOEKHANDEL

1919. No. 44

NoorscheenZweedschepapierindustrie.

— Volgens de Noorsche bladen wordt de Noorsche en Zweedsche papierindustrie door het onlangs door Engeland uitgevaardigde invoerverbod van papier sterk getroffen. Groote Noorsche fabrieken hebben het bedrijf moeten stopzetten, andere moesten het tot de helft inkrimpen. Sedert den wapenstilstand zijn de prijzen voor enkele soorten met Kr. 4 a 500 teruggegaan. Daar het Engelsche verbod 6 a 8 maanden gehandhaafd zal worden, moet op een volkomen stillegging der Noorsche papierindustrie gerekend worden. Voor Zweden is de toestand in zooverre gunstiger, dat voor den uitvoer

van houtslijp betere vooruitzichten bestaan. De Engelsche papierfabrieken hebben reeds groote contracten met Zweedsche ondernemingen afgesloten.

Inhoud van tijdschriften

L e D r o i t d'a u t e u r. No. 5. - Partie officielle. Législation inférieure : Costa Rica. Code pénal (du 11 avril 1919, art. 380 a 382). - Partie non officielle. Études générales: La révision de la loi suisse de 1883 sur la propriété littéraire et artistique (seconde et dernière partie). - Jurisprudence. - Nouvelles diverses.

ADVERTENTIÊN

l*«r. At.onaerl. nrs. 20 cent. Bewnsnrs. 15 cent. — —

tuStStffcf', 4jSt Van boekan' '««schriften enz., mti .2nrf /'i ,V1,n dï Vereeniginj): per' jau

Kli nrs.) ƒ 1.50; afzonder!, nrs, 15 cent — — — _

Heden overleed te Amsterdam in den ouderdom van bijna 72 jaren onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer 1981

ANDREAS DE JAGER

uitgever te Den Haag, eertijds eenig lid deifirma Erven B. van der Kamp te Groningen. M. DE JAGER-

BOERMA Kinderen, Behuwden Kleinkinderen.

Den Haag, 1 Juni 1919

BERICHT

Zijn thans intercommunaal telefonisch aangesloten

onder Nr.

475

HOLLANDIA-DRUKKERIJ BAARN 1953

Beleefde medededeeüng dat vanaf 1 Mei de firma v. STOCKUM & ZOON, te 's-Hage, geen ïnkoopen meer voor ons doet en dit uitsluitend zal geschieden door den heer O. R. A. MICHELSEN Westerhoutstraat 4, Haarlem, die voorloopig de hoofdvertegenwoordiging voor Nederland op zich heeft genomen.

Voor aanbieding en berichten omtrent nieuwe uitgaven, correspondentie enz. gelieve men zich steeds bijtijds te wenden tot bovengenoemden heer.

BATAVIA, 1 Mei 1919 G. KOLFF & CO.

ROBBERS, SINT-ELMSVUUR

Zij, die tot nog toe verzuimden bij aanbieding te bestellen, kunnen dit alsnog doen vóór 7 Juni. Al wat na dien datum zal worden besteld, zullen wij met géén hooger rabat dan 25 % leveren. ]g69

Amsterdam, 30 Mei UITG.-AIIJ. „ELSEVIER"

Sluiten