Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 44 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

585

„DE BURGER" BOEKHANDEL

30 KEEROMSTRAAT - POSTBUS 692

KAAPSTAD 1943 zal gaarne aanbiedingen, circulaires en prospectussen ontvangen van alle uitgaven, die zich leenen voor

EXPLOITATIE IN ZUID-AFRIKA

Chef Binder op Drukkerij

Betrekking open voor ontwikkeld persoon, P.G., leeftijd omstreeks 30 jaar, bekend met de nieuwere begrippen van werkverdeeling en kostprijsberekening, bekwaam, leiding te geven aan de binderij van een groote drukkerij in het centrum van ons land.

Vereischt is daarbij bekendheid met het algemeene vak, drukkerij en binderij, inbegrepen de expeditie.

Brieven met opgave waar opleiding genoten, tegenwoordige werkkring etc. onder letters A. V. N. 93 aan Adv.Bur. v. STAAL & CO., Box 730, Rotterdam. 1960

'AANMAAK VAN

PRENTBRIEFKAARTEN]

H

*WEEMENK«rSNEl-DFN HMï«

Beproef het ook eens!

Er is in een plaats van ons land een Boekhandelaar, die geregeld onzen brochuren-catalogus (den zgn. «Keuze-catalogus» 10 brochures naar keuze ƒ 4.—) pleegt te verspreiden, met het gevolg dat er even geregeld flinke bestellingen van hem inkomen. Dergelijke

ninKe Desteiungen zult ook (jij ons voortaan kunnen doen, als Ge U slechts dé kleine moeite wilt getroosten om genoemden Catalogus geregeld bij de zendingen aan Uwe klanten in te sluiten. Wij voorzien U gaarne van materiaal. Probeer het eens! 1952

HOLLAND IA-DRUKKER IJ TE BAARN

KASTPAPIER

1940

Wit met rand 28 x 88 c.M. ƒ 8.25 p. doos v. 25 doz. - ƒ 32.— p. Idem met gekl. rand, 25 x 86 c.M. p. 25 doz. ƒ 8.75. (100 doz. Idem geheel gekleurd in rood en groen a ƒ 3.75 per 25 doz. Monsters op aanvraag. Netto op 1 maand vrijblijvend. Firma WED. PLANCKEN 6 ZOON, Zwijndrecht. Tel. 319

NEDERL. DEBITANTENBOND

ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 4 Juni 1919, des middags half twee in het Gebouw „Neptunus", N.Z. Voorburgwal 130, Amsterdam.

Groote opkomst dringend gewenscht. 1938

HET BESTUUR

Aan den Boekhandel

Sedert Mei is de uitgave van HET NIEUWE BOEK

door ons overgenomen van den uitgever A. H. KALIS, te Buitenpost, die als directeur onzer N.V. zal optreden, zoodat de leiding van de uitgave in zijne handen blijft berusten. 1955

In den vervolge moeten dus alle bestellingen aan ons adres Worden gericht.

Wij wijzen op dengemakkelijken verkoop van de verschillende deeltjes van HET NIEUWE BOEK, die door hun lagen prijs, hun eenvoudige, maar smakelijke uitvoering, maar vooral door hun degelijken inhoud veel worden gevraagd en waarvan met eenige moeite honderden te plaatsen zijn.

Zij, die de reeds verschenen nummers in commissie wenschen te ontvangen, worden verzocht ons hunne aanvraag spoedig te doen toekomen.

Bij verkoop van deze commissie-exemplaren voor 3 •Augustus, geven wij eene korting van 30 °/0. Men zende de niet verkochte exemplaren dan voor 25 Augustus terug.

N.V. Drukkerij en Uitg.=Mij. „DE MAASSTAD"

Burgemeester Roosstraat 48 Rotterdam

Sluiten