Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z*s-en-tachtigste jaargang No. 45 \ Vrijdag 6 Juni 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGiNG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereemging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewuzig<i

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTUURSVERGADERING

op Maandag den 16 Juni 1919, des morgens te 10J uur, in de Bestuurskamer.

Des middags te 2 uur met de Correspondenten.

Agenda:

Ingekomen stukken.

Bespreking Punten van Beschrijving voor de Algemeene Vergadering en Bestuursverslag 1918.

ALGEMEENE VERGADERING Het Bestuur deelt mede dat het Verslag over het jaar 1918 en de Punten van Beschrijving (met bijlage: Ontwerp tot reorganisatie van de vakopleiding in den Boekhandel) voor de Algemeene Vergadering Zaterdag a.s. aan alle leden verzonden worden.

De vergadering van het Bestuur met de Correspondenten zal gehouden

worden op Maandag 16 Juni a.s., terwijl de vergaderingen der Correspondentschappen uiterlijk 24 Juni moeten plaats hebben.

De inzending van de namen der gestelde candidaten moet geschieden uiterlijk 30 Juni a.s.

De Algemeene Vergadering zal gehouden worden op Donderdag 10 en zoo noodig op Vrijdag 11 Juli a.s., des voormiddags te IOV2 uur precies, in de Koningszaal van Natura Artis Magistra, Hooldingang Plantage Kerklaan, te Amsterdam.

Door medewerking van het Bestuur van het Kon. Zoöl. Genootschap Natura Artis Magistra is het Bestuur wederom in de gelegenheid gesteld, den leden onzer Vereeniging een bezoek aan den beroemden Amsterdamschen dierentuin aan te bieden.

Eene kaart welke den leden zal worden gezonden en strikt persoonlijk is en waarop alleen toegang verleend kan worden, ook tot de vergadering, moet aan den ingang ingewisseld worden tegen een toegangsbewijs voor den tuin en de zalen van het Genootschap, welk toegangsbewijs geldig is

Sluiten