Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

594

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 45

voor 3 dagen en wel 10 en 11 Juli den geheelen dag en 12 Juli tot 6 uur 's namiddags.

Leden van het Genootschap wordt verzocht, geen gebruik van deze kaart te maken ten einde onnoodige entréekosten te vermijden.

De gemeenschappelijke maaltijd op Donderdag 10 Juli, des namiddags te 6V2 uur zal in de Restauratie-zaal van Natura Artis Magistra, Hoofdingang Plantage Kerklaan, plaats hebben; de kosten — zonder wijn — bedragen ƒ5.— per persoon.

Alleen de leden die een bedrag van ƒ5.— per postwissel vóór 1 Juli a.s. aan de Administratie der Vereeniging inzenden, kunnen aan dezen maaltijd deelnemen.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 3 Juni 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Kipling, Rudyard: The second Jungle Book. Leipzig 1897, op 4 Juni 1919 door J. M. Meulenhoff, uitgever te Amsterdam.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Londen in de maand November van i8g$).

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 6 Juni 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

De prijzen zijn behoudens tijdelijke crisistoeslagen van den uitgever.

Bepalingen, Wettelijke, betreffende het binnentreden van woningen, vaartuigen, werkplaatsen, magazijnen enz. en het betreden van erven en andere onbebouwde perceelen tegen den wil van de bewoners of gebruikers, verzameld door J. C. Beth. 5e, herziene en vermeerderde druk. Alphen a. d. Rijn, N. Samsom. 8". [225x 145]. (X, 193 blz.). Geb. ƒ 3.25

Daels, Prof. dr. Frans: Voor onze jongens. [2e druk]. Leiden, De Vlaamsche boekenhalle. 1918. 16°. [165 x 125]. (63 blz.). ƒ ?

Feuilleton-bibliotheek. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen. 16». [145x11], XVIII. Harbou, Thea von : Het Indische grafmonument. Roman. Geautoriseerde ver¬

taling van mevr. Nuijs-Posthumus. (2H blz.).

ƒ -.55; geb. ƒ -.90

Harbou, Thea von, zie: Feuilleton-bibliotheek.

Kellenaers, A.: Het handboek voor den middenstand. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [19x14]. (XI, 284 blz.).

Geb. ƒ 3.90

Opnieuw geplaatst met verbeterde prijsopgaaf.

Kieviet, C. Joh.: Een dozijn Hollandsche jongens. Met illustraties van J. Hoynk van Papendrecht. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8». [215x15]. (V, 184blz., m. afb. tusschen tekst en e. pit.).

Geb. ƒ 2.50

Opnieuw geplaatst met verbeterde prijsopgaaf.

Kortlandt, H. C. A., zie: Westrienen, M. J., en H. C. A. Kortlandt.

Maeterlinck, Maurice: Joyzelle. Tooneelspel in 5 bedrijven. [2 m., 2 vr.]. Vertaling van G. H. Priem. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen. 8°. [19x 135]. (147 blz.).

Geb. ƒ 1.50

Pik, Joh. H., en K. Zeeman: Beknopt leerboek der aardrijkskunde van Oost- en West-Indië. Met foto's en kaarten. Amsterdam, W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. 80. [235x 145]. (VIII, 109 blz., m. afb. tusschen tekst en 8 krtn.). ƒ 1.75

Pik, Joh. H., en K. Zeeman: Inleiding tot de aardrijkskunde van Oost- en West-Indië. Geïllustreerd. Amsterdam, W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. 8°. [ 195 x 135]. (IV, 55 blz.). ƒ-.75

Sluiten