Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jüf^SBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 45

ADVERTENTÏËN

i*»r. AhonteL „rs, 20 cent Bewerk k cent? - - (i? nrf!) /^.^^zonderT „rl K^L^L^

KENNISGEVING

Vpnn^7Tde bfichten dat vanaf heden als mede-directeur onzer Vennootschap zal optreden de heer F. C. GIJSEN, dat tegen1 Was aan Mej. A. Gerrits eervql ontslag is verleend afs direct ice onze; Vennootschap en dat van af dien datum de heer F. C G JSEN de directie alleen zal waarnemen. 2017

N.V. 's-GRAVENHAAGSCHE R.K. BOEK- EN KUNSTHANDEL, DEN HAAG

Borculo, 1 Juni 1919

JQe ondergeteekende bericht U hiermede dat hij vanaf 1 Juni 1919 zijn Boek- en Kantoorboekhandel heeft overgedaan aan den heer a. KROES, die vanaf dezen datum de afdeeling Boekhandel voor zijne rekening voort zal zetten. Dank zeggend voor het genoten vertrouwen beveelt hii

volger aan. De nog loopende abonnementen zijn tot 1 Juli 1919 voor mijne rekening.

Hoogachtend

P. J. REPKO

Jn aansluiting op bovenstaande heb ik de eer U te berichten dat ik vanaf 1 Juni 1919 de Boek- en Kantoorboekhandel van den heer P. G. REPKO te Borculo, heb overgenomen en deze zaak op den zelfden voet zal voortzetten. 2013 Verzoeke beleefd toezending van aanbiedingscirculaires en fondscatalogi.

Hoogachtend

a. KROES

Borculo, 1 Juni 1919

VERHUISD; 2011

598

TRESLING & CO.

HOFLITHOGRAFEN - AMSTERDAM van SPUISTRAAT 146 naar

HUIDEKOPERSTRAAT 22

TELEFOON ZUID 7613

Bij de Firma j. H. DE BUSSY, te Amsterdam, is thans compleet verschenen:

Dr. K. W. VAN GORKOM'S OOST-INDISCHE CULTURES

Opnieuw uitgegeven onder redactie van

Dr. H. C. PRINSEN GEERLIGS

TWEEDE, VEEL VERMEERDERDE DRUK

Prijs: 3 deelen, ingenaaid ƒ 37.50 In 3 deelen, gebonden ƒ 45.—

N.B. Inteekenprijs is met de verschijning van het complete werk vervallen. 2010

Sluiten