Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 46

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

6Ü7

Treub, Mr. M. W. F.: Vragen van dezen tijd. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [22x151. (VII, 152 blz.).

ƒ 2.50; geb. / 3.50

Valk, Dr. J. van der: De ontwikkelingsgang van het denken der oude Grieken. Cursus aan de volks-universiteit te Rotterdam. [Rotterdam, D. van Sijn & Zonen]. KI. 8°. [145 x 10].

II. Plato en Aristoteles. (94 blz.).

Gecart. ƒ 1.50

Van overzee. Maandblad ter verspreiding van kennis over Noord-Amerika in Nederland. Ie jaargang. 1919/1920. No. 1 (Mei). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-maatschappij. Fol. [215x21].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 4.—

Verslao- nvpr het haventoezicht. uiteeoefend

in 1917. Uitgegeven door het departement van landbouw, nijverheid en handel. ['s-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebroeders Belinfante]. Gr. 8<>. [265x 185], (VIII, 109 blz., m. e. graf. voorst.). ƒ -.50

Vliet, S. J. van de, zie: Bouman, Joh., C. Klerk, en S. J. van de Vliet.

Vlugschriften, Christen-socialistische. Rotterdam, Vereeniging voor religieus en maatschappelijk werk. Directeur: J. P. Honnef. 8«. [225x 14].

XIX. Tjaden-v. d. Vlies, A.: De revolutionaire christen-socialist en de S. D. A. P. (36 blz.). ƒ --30

Wereld-bibliotheek. Onder leiding van L.

Simons. Amsterdam, Maatschappij voor * goede en goedkoope lectuur. 8°. [18x12]. 382/384. Polak, Siegfr. : Beknopte geschiedenis der staathuishoudkunde in theorie en praktijk. 2 dln. (266, 3; 210, 2 blz.). ƒ1.70 Geb. (1 dl.) » 2.50

Wet van den 15den April 1896, Stbl. 69, zooals deze wet gewijzigd is bij die van 22 Juni 1914, Stbl. 263, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen (stoomwet). Met aanteekcningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken enz., besluiten ter uitvoering en alphabetisch register. [9e druk], door mr. dr. J. G. Stenfert Kroese. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 8». [155x85]. (88 blz.). ƒ -.30

Nederlandsclie staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 13.

Wet van 30 December 1904, Stbl. 282, houdende bepalingen omtrent bevloeiïngen. (Wet op de bevloeiïngen 1904, Stbl. 282). Met aanteekeningen, aan de gewisselde stukken en beraadslagingen ontleend, en alphabetisch register. 3e druk, door mr. dr. J. H. W. Verzijl. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 80. [19x85]. (39 blz.). ƒ -.30 Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 12,

Williamson, A. M. zie: Williamson, C. N., en A. M. Williamson.

Williamson, C. N., en A. M. Williamson:

Lord John in New York. Uit het Engelsch door W. F. Ankersmit en K. Jonssen. Geautoriseerde vertaling. Rijswijk (Z.-H.), Blankwaardt & Schoonhoven. 8°. [20 x 135]. (268 blz.). ƒ 2.15; geb. ƒ 2.90

'Woordenboek, Bouwkundig. Onder hoofdredactie van L. Zwiers. Afl. 18. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.

Muziek

Anrooy, P. G. van: In het woud. Cantate voor meerstemmig kinderkoor met klavierbegeleiding. Woorden van Agatha Snellen. Leiden, J. M. Eggers. Fol. [34 x 27]. (42 blz.).

ƒ4.50

Bouilhet, Louis, zie: Mann, Gottfried.

Mann, Gottfried: Mela;nis. Conté romain. Poème de Louis Bouilhet. Oeuvre 80. Leide, J. M. Eggers. Fol. [34x27].

IX. Choeur de jeunes filles pour 3 voix de femmes, instruments a cordes, harpe et piano. (11 blz.). ƒ2.25

Snellen, Agatha, zie: Anrooy, P. G, van.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Verslag der werkzaamheden van het Bestuur gedurende het jaar 1918

Aair het verslag van het Bestuur der Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels van het jaar 1918 ontleenen wij het volgende:

Wat wij in ons vorig verslag aankondigden, mag nu gezegd worden: «'t Boekhuis is gereed» en in die zinsnede ligt aangeduid de vele werkzaamheid der achtereenvolgende Besturen en der commissies die hen daarbij ter zijde stonden.

Het Boekhuis staat nu, massief en grootsch, een resultaat van hetgeen de Nederlandsche Boekhandel in de moeilijke jaren van 19141917 heeft kunnen tot stand brengen. Sinds 1 Mei zijn alle huurders ingetrokken; bestuurskamer en lokalen der Vereeniging zijn in gebruik, van gelijkvloers gonst de beweging in het Bestelhuis; het gebouw leeft.

Enkele mutaties hadden nog plaats doordat een paar huurders verzochten van de

Sluiten