Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

610

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 46

gewijzigde indeeling, die nu als definitief Kan beschouwd worden. Naar dit in rijp overleg en lange bespreking vastgesteld plan is nu de catalogus bewerkt en zijn de eerste vellen gedrukt; geregeld gaat de kopij naar den drukker en keeren de proeven tot mij terug, zoodat nu de catalogus in 1919 gereed zal komen. Dankbaar erken ik den grooten steun dien ik hierbij van den heer Nijhoff ondervind, wiens belangstelling en medewerking onverflauwd blijven.

Vak-opleiding in den boekhandel

Aan het ontwerp tot Reorganisatie van de vak-opleiding in den boekhandel, ontworpen door de Commissie tot reorganisatie der plannen tot oprichting eener Vakschool voor den Boekhandel, benoemd ingevolge besluit van de Algemeene Vergadering der «Vereeniging» van Juli 1918 en bestaande uit de heeren W. P. van Stockum jr., W. ten Have, J. H. van Heteren, S. L. van Looy en Vincent Loosjes, ontleenen wij het volgende:

De commissie heeft getracht een nieuwen weg te vinden, die leiden kon tot het doel dat zij zich voorstelden: nl. de stichting van een Vakschool voor Amsterdam als centrum, èn aan te wijzen den weg tot oprichting van dergelijke scholen of van vakcursussen in andere centra van ons land.

De zienswijze omtrent een mogelijk goede oplossing van het vraagstuk, door een onzer commissieleden met enkele woorden op de Algemeene vergadering aangegeven, nl. aansluiting te zoeken bij de Amsterdamsche Grafische school, is nader besproken en onderzocht.

Groote belangstelling bij het ontvouwen der plannen bleek reeds dadelijk te bestaan zoowel bij den Directeur der Grafische school, den heer Ronner, als bij het Bestuur der school, als liggende geheel in de lijn der aan hunne zorgen toevertrouwde inrichting. De commissie kreeg daardoor de overtuiging dat in deze richting moest worden voortgewerkt, dat hier het begin was van den weg die voeren zou naar een school in den geest onzer Vereeniging ten dienste van ons vak. Want het onderwijs zou eventueel kunnen worden gegeven in de Grafische school zelve, waar de technische leermiddelen voor het geheele grafische bedrijf aanwezig zijn; waar een directeur en leeraren aan de school verbonden zijn wier onderwijs onzen leer¬

lingen ten goede komen zal, terwijl zij speciaal onderwijs zullen ontvangen van leeraren nader te benoemen en geheel op de hoogte van de eischen van ons bedrijf; waar bovendien een Bestuur de hoofdleiding heeft, dat met het Bestuur der Vereeniging wil samenwerken, onder behoud van ieders zelfstandigheid, op de meest loyale wijze.

Het behoeft geen betoog dat hier alle factoren aanwezig zijn, die het welslagen in zich sluiten.

Het eerste werk dat ons te doen stond was het ontwerpen van een leerplan. En de commissie ging daarbij van het inzicht uit, dat het leerplan niet te uitgebreid wezen moest; dat de lesuren per week betrekkelijk gering in aantal zouden zijn, niet alleen om de belangstelling bij jongeren en ouderen er in te houden, maar ook om het patroons gemakkelijk te maken verlof aan hunne bedienden te geven tot het volgen der lessen. Verder dat het onderwijs niet kostbaar worden mocht, zoodat het ook door hen kon worden genoten die zich slechts kleine kosten kunnen veroorloven.

Zoo spoedig de plannen voor de stichting onzer school vasten vorm hebben aangenomen, zullen door het Bestuur der grafische school middelen worden gevonden tot het beschikbaar stellen van localen.

Plannen voor het bouwen van eene passende inrichting voor de grafische school zijn in voorbereiding. In het nieuwe gebouw zal dan ook de Vakschool voor den Boekhandel kunnen worden ondergebracht.

Zooals in den aanvang van het rapport wordt gezegd, het is de wensch van de commissie met de vakschool in Amsterdam te beginnen. Is zij in werking en kan met recht een oordeel gevormd worden over verkregen of nog te verkrijgen resultaten, dan geeft de commissie het bestuur der Vereeniging in overweging met provinciale correspondenten en belangstellenden in overleg te treden omtrent het stichten van vakscholen of van vakcursussen in andere centra van ons land, al naar behoefte en plaatselijke omstandigheden.

Op deze wijze, meent de commissie, wordt voldaan aan de noodzakelijkheid, zoo ruim en zoo spoedig mogelijk leiding te geven aan hen die zich in ons vak op deugdelijke gronden willen bekwamen, waardoor tevens, in hare gevolgen, een ernstige poging wordt

Sluiten