Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bi4

MïEÜWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 46'

De Algemeene Vergadering van den Nederlandschen Bond van Boekbinders-Patroons besloot op 29 April j.1. naar aanleiding van ingekomen verzoeken van werknemerszijde, den Crisis-toeslag 1 Jan. j.1. resp. op ƒ 3.50, ƒ2.— en ƒ1.— voor de verschillende categoriën van werknemers bepaald, te verdubbelen en dus vanaf 5 Mei 1919 op ƒ7.—, ƒ4.— en ƒ2.— per week te stellen.

Deze verdubbeling van den crisis-toeslag was door de vergadering van den Centralen Raad van tevoren gesanctioneerd, evenals een noodzakelijk daaruit volgende algemeene prijsverhooging.

Gezien de verkorting van den werktijd met 31/2 uur op 1 Maart j.1. en rekening houdende met de verdere inkrimping van den werktijd op 1 Augustus a.s., werd besloten om de prijzen voor het Bind- en Brocheerwerk te verhoogen en wel:

De verhooging van 1 Maart j.1. vervalt, en de prijzen op 1 Januari 1919 geldende worden verhoogd voor:

Bindwerk met minimaal 20 %

Brocheerwerk met minimaal 25 %

Particulier Bindwerk (Tarief A) met minimaal 30%

» » ( „ B Bandzetten) met minimaal . 25 %

De prijzen voor lederwerk zijn opnieuw op te geven, aangezien dit werk

met een minimale verhooging van 20 of 30 % niet te leveren is.

Deze verhoogingen zijn in de vergadering van den Centralen Raad van

21 Mei goedgekeurd, en mitsdien vanaf heden bindend verklaard.

Amsterdam, 21 Mei 1919 2027

Zoo juist verschenen bij DE GEBROEDERS VAN CLEEF, Den Haag:

RECEPTEN

VAN DE 2062

HAAGSCHE KOOKSCHOOL

door

Mej.A.C. MANDEN

VIJF EN DERTIGSTE DRUK

Prijs ƒ2.25 In linnen band f3.25

(Toeslag inbegrepen)

Wordt tegen aanhiedingsvoorwaarden geleverd

Teruggevraagd vóór 17 Juni a.s. de commissie-exemplaren van: 2058

F' Groenewald,

Rijmpies en Raaisels.

Groningen J. B. WOLTERS

Prijsverhooging

J.E. DEMEIJIER, De Technische Vraagbaak voor Nederland en Koloniën,

2e druk, kost vanaf heden f 15.—. 2048

JE. E. KLUWER DEVENTER

Vanaf heden is de prijs van:

Van der Breggen, Bouw- en Woninghygiène. . . ƒ0.90 Duister Den Haag, 2e dr. ƒ 1.25 Kelting, Moderne Imker 2050 ƒ 1.75, geb. ƒ 2.25 JOHANNES MORKS Den Haag, 10 Juni 1919

MISDRUK

TE KOOP GEVRAAGD

Prijsopgave met monsters onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. 2047

HOM-B1BL.

Wie kan ons helpen aan ZENUWZWAKTE?.. MAZELEN?.. HOOFDPIJN??-,

Met genoegen nemen we genoemde drie deeltjes tegen faktuursprijs terug, mits ze geheel gaaf en

ongeschonden zijn. (Zoo de omslag verschoten is, is zulks géén bezwaar voor de terugneming). 2028

LA RIVIÈRE & VOORHOEVE

Zwolle, 2 Juni 1919

Gevraagd: Te Winkel, Gesch. der Ned. taal, naar de tweede Hoogd. uitgave, vert. door Wieder.

Brieven fr. DUBBELDEMAN'S BOEKH., te Leiden, onder letter B. 2063

Sluiten