Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

622

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 47

Ver-

GROEPEN VAN WETENSCHAPPEN. Boeken, Boeken, Tijd- talingen,

nieuw, herdrukt, schriften, nieuwen ____________ herdrukt.

1. Werken van algetneenen inhoud. - Bibliografie. 14 8 59 8

2. Godgeleerdheid, kerkgeschiedenis, stichtelijke

lectuur. - Wijsbegeerte, zedekunde .... 285 48 137 44

' 3. Rechts- en staatswetenschappen. - Volkshuishoudkunde. - Statistiek 333 78 101 9

4. Handel en nijverheid, verkeer. - Land- en

tuinbouw, veeteelt. - Huishoudkunde. ... 154 73 138 3

5. Natuurkundige-, wiskundige-, en technische

wetenschappen (inbegrepen: bouwkunde,

krijgskunde). - Werktuigkunde 199 88 73 5

6. Genees- en heelkunde, hygiëne. - Veeartsenij¬

kunde 71 22 43 7

7. Aardrijkskunde (atlassen en kaarten inbegre¬

pen). - Land- en volkenkunde. - Geschiedenis. 184 26 30 13

8. Opvoeding en onderwijs (schoolboeken voor

het lager-onderwijs inbegrepen). - Kinderlectuur 382 342 63 22

9. Taal- en letterkunde, belletrie, tooneel. ... 385 285 37 227 10. Schoone kunsten. - Sport en spelen .... 511 41 60 1

2518 1011 ! 741 339

zoodat eene stijging met ruim 200 te constateeren valt.

Voor de laatste vijf jaren zijn de cijfers thans de volgende:

1914 1915 1916 1917 1918

2242 2581 2501 2291 2518

664 837 1077 1059 1011

576 614 604 682 741

272 389 351 360 339

Nieuwe uitg. Herdrukken Tijdschriften Vertalingen

Totaal 3754 4421 4533 4392 4609

De totaal-cijfers der laatste 10 jaar zijn

nu de volgende:

1908 . . . 3715

1909 . . . 4011

1910 . . . 3918

1911 . . . 4038

1912 . . . 4241

1913 . . . 4451

1914 . . . 3754

1915 . . . 4421

1916 . . . 4533

1917 . . . 4392 1Q18 . . . 4609

In 1918 heeft de letterkundige productie in Nederland dus voor de eerste maal het zesde honderdtal boven de vier duizend overschreden, nimmer was zij zoo hoog als in het afgeloopen jaar, het jaar van duur papier en hooge drukkosten, en de sprong welke bij deze stijging valt op te merken, n.1. van 76 vergeleken met 1916, doch van 158 vergeleken met 1913, welke jaren volgens hunne totalen op het afgeloopen jaar 1918 volgen, is een sprong van beteekenis te noemen.

De vermeerdering van het aantal herdrukken, eene kleine daling, vergeleken met de beide voorafgaande jaren daargelaten, blijkt blijvend te zijn; het cijfer der vertalingen toont echter eene in verband met het niet zeer hooge totaal-cijfer dezer rubriek aanmerkelijke daling, vergeleken met de voorafgaande jaren, b.v. van 50, vergeleken met 1915.

Het aantal nieuwe uitgaven is weder toegenomen en heeft het peil van 1916 weder bereikt. Het aantal tijdschriften vertoont opnieuw eene stijging als gedurende de

Sluiten