Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

624

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 47

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.- per 3 maanden l._?r_ef!bUite'!land'b« vooruitbetaling: FoSOpShal?.' iaar. Afzonder!, nrs. 20 cent. Bewijsnrs. 15 cent - _

Alphabetische Lijst van boeken, tijdschriften enz., met titelregister, (uitgave van de VèreemeirjO ■ p«r la_ (12 nrs. ƒ 150; afzonder!, nrs. 15 cent _ _ L' _

Heden overleed na een ziekte van slechts enkele dagen, mijn geliefde Broederen trouwe medewerker 2101

ADRIANUS JOHAN.NES HEINEN

in den ouderdom van 39 jaren.

De zaak zal door mij op denzelfden voet worden voortgezet.

M. J. HEINEN

Fa. WED. J. LORETZ

's-Hertogenbosch, 10 Juni 1919

H.H. Uitgevers

Goed bespraakt en algemeen ontwikkeld Persoon, goed verkooper en bekend in den Boekh., neemt gaarne als Reiziger, of ReizigerBediende, de vertegenwoordiging op zich voor een of meer firma's.

Brieven onder de letters J. L. aan den BOEKH. EN LEESBIBL. «DE VERWISSELING», 2de Sweelinckstraat 111, Den Haag. 2099

Door samenloop van omstandigheden zullen Dirk Coster's Marginalia eerst in September verschijnen.

Met het oog op het vervallen van den crisistoeslag, zullen tijdig nieuwe aanbiedingsvoorwaarden worden bekend gemaakt. 2097

N.V. UITG.-MIJ. VAN LOGHUM, SLATERUS & VISSER, ARNHEM

Bediende Indië

In een grooten Boekhandel op Java is plaatsing voor een goed onderlegd Bediende,

circa 30 jaar, op de hoogte van moderne talen.

Salaris ƒ 200.— p. maand met jaarl. verhoogingen. Vrije overtocht.

Brieven met uitvoerige inlichtingen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2105

In den Boekhandel van

w. TEN KATE te Emmen (Dr.ï

wordt ten spoedigste ge¬

vraagd een 2093

man. Bediende

met goede vakkennis, bekwaamheid in admin. en een goede hand. p.G. ongeh., uitv. soll. salaris ƒ 1200.—

COLPORTAGE

Voor de leiding der colportage van onze volksromans

in wekelijksche boekjes, zoeken wij een ontwikkeld energiek vakman, die zich wil associeeren met 2 a 3 mille voor colportage-kosten onder zijn eigen beheer. Salaris, provisie,spoorabonnementen deelgenootschap. Voor flinke werkkracht een goede levenspositie. Aanbiedingen met uitv. inl. en ref.aan het Bureau „ONZE BOEKJES" (JAN VAN DER HORST), te Breda. 2094

BIJBELTEKSTEN

op karton, uitsluitend onbeschadigd en in goeden staat TE KOOP GEVRAAGD.

Brieven met voll. inlicht, onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2082

KENNISGEVING

Vpn™iefrnlfde bfichten wib dat vanaf heden als mede-directeur onzer 5nïcï r' °ptreden de heer F' C- GIJSEN, dat tegen Au VeïnSph RTf eerV01 ontslag is verleend als direct ice onzer SrS&n zTl ,vaarnVeamena.f «** de heer F" C"

N-V. 's-GRAVENHAAGSCHE R.K. BOEK- EN KUNSTHANDEL, DEN HAAG

Sluiten