Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

636

Lyaix, David : Het verloren tehuis. Uit het Engelsch vertaald door mevr. J. P. Wesselink-van Rossum. (III, 362 blz.).

Gecart. ƒ 1.25; geb. / 1.50 Sutcliffe, Halliwell: Haar offer. Voor Nederland bewerkt door mevr. J. P. Wesselink-van Rossum. (III, 342 blz.).

Gecart. ƒ 1.25; geb. ƒ 1.50

' Bowers, Marjorie: Een heldenkoning. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. Roldanus jr. Utrecht, W. de Haan. 8". [21x155]. (III, 297 blz-)- ƒ3.-; geb. ƒ 3.90

Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg. [Publié par le] département de 1'agriculture, de 1'industrie et du commerce aux Indes Néerlandaises. Urne série. Buitenzorg, Imprimerie du département. ['s-Gravenhage, Martinus NijhoffJ. Gr. 8°. [265x 18].

25. Smith, Dr. J. J.: Orchidaceae novae malayenses VIII. 1917. (IV, 103 blz.). ƒ 1.—

26. Smith, Dr. J. J.: Die Orchideen von Java. 5. Nachtrag. (IV, 135 blz.). ƒ 2.—

Catalogus der Koloniale bibliotheek van het Kon. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië en het Indisch Genootschap. Opgave van aanwinsten over de jaren 1916-1918. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr.80. [245x16]. (IV, 86 blz.).

ƒ 1.-

Colenbrander, Dr. H. T.,zie: Publicatiën,

Rijks geschiedkundige.

Decentralisatie verslag. 1916-1917. Weltevreden, Albrecht & Co. ['s-Gravenhage, Martinus NijhoffJ. 1918. Gr. 8°. [265x 181 (IX, 328 blz.). ƒ3.—

Donath, C. D.: Overzicht van de behandelde of aangeroerde onderwerpen in Gemeentebelangen, tijdschrift voor gemeentebesturen en gemeenteraadsleden. Jaargangen I—XIII. (1 September 1905-15 Augustus 1918). Bewerkt. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 80. [23x 155]. (176 blz.). ƒ i.90

Footner, Huebert, zie: Boeken, De Haan's groene.

Genootschap, Indisch. Verslagen der algemeene vergaderingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. [26 x 175].

(Blz. 125-155). Stokvis, J. E.: Uitkomsten en vooruitzichten van den ethischen koers in onze koloniale staatkunde. ƒ -.50

Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. Gr. 80. [245x16].

XXV. Prae-adviezen voor de algemeene vergadering van 26, 27 en 28 Juni 1919 te Maastricht. Subsidieering van instellingen van weldadigheid van overheidswege. (Is het wenschelijk de in art. 14 der armenwet voorgesciireven beperking te laten vervallen?) De

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 4S

heeren prof. mr. D. P. D. Fabius, te Amsterdam en mr. A. F. baron van Lynden, te Utrecht. Welke maatregelen kunnen worden genomen tegen de bedelarij en landlooperij ? De heeren Th. van Lier, te Heerlen en J. AGerth van Wijk jr., te Veenhuizen. (III, 141 blz.). ƒ1.-

Grotii, Hugonis, De iure belli ac pacis. Libri tres, in quibus ius naturae et gentium, item iuris publici praecipua explicantur cum annotatis auctoris. Edidit P. C. Molhuysen. Praefatus est C. van Vollenhoven. Lugduni Batavorum, apud A. W. Sijthoff. Gr.80. [26x17]. (XV, 752 blz.). Geb. ƒ 7.-

Huizinga, J.: Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8». [235 x 165], (XI, 568 blz.). ƒ 8.25; geb. ƒ 10.—

*HuIst, W. G. v. d.: De bijbelsche geschiedenissen. In teekening door Isings. Afl. 5. Rijswijk (Z.-H), H. J. Spruyt.

In memoriam Enny Vrede, Maria Magdalena Müller. Geboren 3 November 1883. Overleden 18 April 1919. Amsterdam, L. J. Veen. 80. [235 x 19], (24 blz., m. 6 portrn.]. ƒ 2.50

Kruijder Bouman, Jo: Jetje's poppen. Utrecht, W. de Haan. 16°. [14x11]. (25 blz., m. 12 pltn.). Gecart. ƒ -.45

Kruijder Bouman, Jo: Kees en Miepie. Utrecht, W. de Haan. 16°. [135 x 11], (25 blz., m. 12 pltn.). Gecart. ƒ -.45

Kruijder Bouman, Jo: Mieke's droom. Utrecht, W. de Haan. 16°. [135 x 11]. (25 blz., m. 12 pltn.). Gecart. ƒ -.45

Kruijder Bouman, Jo: Mijnheer en mevrouw Pronk. Utrecht, W. de Haan. 16°. [135x 111. (25 blz., m. 12 pltn.), Gecart. ƒ -.45

Lidth de Jeude, Carla van: Banden. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. [215x16]. (III, 189 blz.).

ƒ 3.25; geb. ƒ 3.90-

Lyall, David, zie: Boeken, De Haan's groene.

Publicatiën, Rijks geschiedkundige. Uitgegeven in opdracht van" den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. [275 x 185].

42. Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Uitgegeven door dr. H. T. Colenbrander. X. Regeering van Willem I 1830-1840. 2e stuk. (XXIX, 594 blz.). Geb. ƒ 6.—

Quint, S. Gouda: Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Overgedrukt uit Bijdragen en mededeelingen der vereeniging «Gelre», deel XXII. 9e vervolg. Arnhem, S. Gouda Quint. 8°. [24 x 161 (Blz, 257-268).

Sluiten