Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 48 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

637

Smith, Dr. J. J., zie: Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg.

Stokvis, J. E., zie: Genootschap,Indisch.

Sutcliffe, Halliwell, zie: Boeken, De Haan's groene.

Uitstapjes van uit Amsterdam per spoor, tram of boot. Uitgave met medewerking van verschillende vereen, tot bevordering van het vreemdelingenverkeer. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen. 8°. [215 x 13]. (148 blz., m. afb. tusschen tekst), ƒ -.20

Verslag der staatsspoor- en tramwegen in Nederiandsch-Indië over het jaar 1916. Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, Martinus NijhoffJ. Gr. 8°. [27x 175].

I. 1917. (VIII, 353 blz., m. 14 pltn., 4 krtn, en 8 graf. voorst.). Gec. ƒ 4.—

II. 1918. (VI, 296 blz.). » > 2.50

Verslag van de wees- en boedelkamers over het dienstjaar 1917. Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. 1918. 8°. [225x 14]. (31 blz.). ƒ -.50

Wiegman, Jan: Van a tot z. Een koddig dieren—alphabet. Met prentjes en versjes. Utrecht, W. de Haan. KI. 8°. [175x12]. (28 blz., m. 26 pltn.). Geb. ƒ 1.25

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN

N.V. Hector's Boekhandel. — In de

jaarlijksche algemeene vergadering der N. V. Hector's Boekhandel te Rotterdam, omvattende de bedrijven en afdeelingen «Hector's Boekhandel», «P. M. Bazendijk» en «Wester Boekhandel», werd het dividend over het Jaar 1918, na ruime afschrijving, bepaald °P 16%. .

Een fusie in het drukkersbedrijf. —

Tusschen de Boek- en kunstdrukkerij vrhn. Roeloffzen-Hubner & Van Santen en de Boek-, 'kunst- en handelsdrukkerij vrhn. Gebroeders Binger, beide te Amsterdam, is een fusie tot stand gekomen.

Be gecombineerde onderneming zal den naam dragen van Vereenigde drukkerijen ^oeloffzen-Hubner & Van Zanten en Gebroeders Binger.

De directie zal bestaan uit de heeren M. H. Binger, G. Roeloffzen en A. G. Ruygrok. De heer J. R. A. Schouten, adjunct-directeur ^r drukkerijen vrhn. Gebroeders Binger, komt als zoodanig in functie bij de Vereenigde

drukkerijen.

De heer M. J. P. van Santen, thans nog ^erkend lid van den raad van bestuur der

drukkerij, vrhn. Roeloffzen-Hubner & Van Santen, zal deel uitmaken van den raad van commissarissen der Vereenigde drukkerijen.

De inbeslagneming van «De hel». —

Te Haarlem, Zaandam en Utrecht zijn de in beslag genomen exemplaren van «De hel» door de politie weder teruggebracht bij de boekhandelaren bij wie zij in beslag genomen waren. Deze laatsten hadden voor de ontvangst der exemplaren een recu te teekenen.

Te Haarlem en Zaandam geschiedde de terugbrenging des Zaterdags; des Maandags volgde die te Utrecht.

De inbeslagneming van «De hel» in de Tweede Kamer. — Donderdag 13 Juni is de interpellatie-Wijnkoop naar aanleiding van het in beslag nemen van exemplaren van «De hel», door de Tweede Kamer der Staten-Generaal behandeld.

Door den heer Wijnkoop werden den minister van justitie, den heer mr. Heemskerk, de volgende tien vragen gesteld:

1. Is het juist, dat de inbeslagnemingen van het boek «De hel» van Henri Barbusse op last van den procureur-generaal zijn geschied of voor zooverre niet direkt door hem bevolen dan toch op zijn instigatie door sommige officieren van justitie hebben plaats gehad en op grond van welk artikel van het W. v. S. zijn deze inbeslagnemingen geschied? 2. Kan de minister mededeelen waar inbeslagnemingen hebben plaatsgevonden en zoo ja, waarom daar en niet elders, en kan de minister niet mededeelen, of er hier te lande reeds een verkoop-verbod bestaat van Barbusse's «Hel» ? 3. Is het juist, dat niet alleen de Hollandsche vertaling, maar ook op sommige plaatsen hel Fransche origineel, met beslag is belegd? Zoo ja, waar en waarom? 4. Heeft de minister den procureur-generaal last gegeven, te handelen gelijk hij deed? Zoo ja, waarom? Zoo neen, acht de minister dan niet dat bedoelde ambtenaren in de uitoefening hunner functie verder zijn gegaan dan toelaatbaar is, in het bijzonder wijl zij door hun daad de uitdrukkelijke bedoeling van den wetgever overschrijden, dat rekening gehouden moet worden met de eischen van kunst en wetenschap? 5. Is de minister in staat mede te deelen, of wellicht politieke of godsdienstige

Sluiten