Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

658

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 4c*

Bij JOH. YKEMA, te 's-Gravenhage,

verschijnt 24 Juni:

De Salariswet1919

voor Onderwijzers en Hoofden van Scholen bewerkt door 2153

J.W.DEJONGH

Hoofd eener School Prijs f 0.50

Met 30 % zonder premie. 2153

Bij J.H. KOK, te Kampen, verscheen heden:

Het Ethisch element in de bediening des Woords

REFERAAT GEHOUDEN OP DEN THEOLOGISCH EN SCHOOLDAG 19 JUNI 1919 TE KAMPEN

door

Ds. J. H. LANDWEHR

• Pred. te Rotterdam

Prijs f 0.50

Wie comm.-ex. ver¬

langt gelieve even aan te vragen. 2179

Teruggevraagd vóór 27 Juni a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 2154 Continuous Story Readers: 1°^ .tstrange Winter, 6eSk'.byP-VANR°SSUM' Groningen J.B.WOLTERS

Vraag PRIJZEN en AFWERKINGEN voor het

AANMAKEN VAN STADS- EN DORPSBRIEFKAARTEN aan de Lichtdrukkerij van GEBRS. VAN RIJK0M, Amsterdam

2182:

Jacob van Gampen's Kalender

voor 2165

Gezin en Jeugd 1920

Inteekenlijsten met proef-

schilden zijn verschenen en worden alleen op aanvraag toegezonden.

N.V. DRUKKERIJ JACOB VAN CAMPEN AMSTERDAM

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert 2145 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

RSTOKKITVM =3

<3.

L DIT MERK J WAARBORGT GOEDE UITVOERING

D. KROL, te Appingedam,. vraagt van H.H. Uitgevers 3-5 commissie-exemplaren van hun uitgaven in Groninger dialect, of schrijvende over stad en provincie Groningen. Hiervan wordt 1 ex. geëxposeerd op de a.s. Tentoonstelling Groninger Kunst etc, te Appingedam.

217&

Teruggevraagd

ter ruiling voor den nieuwen druk: 2155-

F. A. STEENSMA, Chemische Diagnostiek. TH. HAMMES, DeNarcose. L. VAN DEYSSEL, Een Liefde.

SCHELTEMA Sc HOLKEMA'S BOEKHANDEL Amsterdam

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets.. Voor niet-leden 20 ets, bij vooruitbetaling in bons te voldoen.

uunuueKjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekeni: aanbieding per post.

Gevraagd :

Gebr. Belinfante, 's-Grav. Kloppenb., Ind. kruid. e. h. geneest. v.Vloten-Eld.,Sex.zeden.4d.M.ex.

W. J. Berends J.Jzn., Zwolle. Spitzen, Thomas a Kempis. Met de 2 supplementdeeltjes.

Sluiten