Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang No. 50 1 Dinsdag 24 Juni 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich ais bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging tér bevordering *an de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

ALGEMEENE VERGADERING Aan de Leden.

Het Bestuur brengt in herinnering, dat de leden, die aan den gemeenschappelijken maaltijd na afloop der Algemeene Vergadering op 10 Juli a.s. wenschen deel te nemen, verplicht zijn vóór 1 Juli a.s. een bedrag van ƒ5.— per postwissel aan de Administratie der Vereeniging te zenden.

Heeft zich geen voldoend aantal leden aangemeld, dan zal de maaltijd tot ons leedwezen niet kunnen plaats vinden.

AANVULLINGSLIJST CANDIDAATLEDEN

P. R. Ackermams (Directeur der Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis), Tilburg.

(Voorgesteld door den correspondent P. van der Linden en het lid M. G. Vattier Kraane).

G. Bos, Kampen.

(Voorgesteld door den correspondent Ch. Dixon en het lid J. H. Kok).

G. van Dijk, Breukelen. (Voorgesteld door den correspondent W. de Haan en het lid J. Goetheer).

A. D. Huijsman (Directeur der N.V. tot exploitatie van het Maandschrift „Op de Hoogte"), Haarlem.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en de leden Mr. Ch. Enschedé, Mr. H. J. D. D. Enschedé en Mr. Joh. Enschedé).

Y. O. de Jong. (firma Valkhoff's Boekhandel), Amersfoort.

(Voorgesteld door den correspondent W. de Haan en het lid J. Valkhoff).

A. Meijer, Arnhem. (Voorgesteld door den correspondent E. H. Gerretsen en het lid S. Hijmanjz.).

J. Muurling (Directeur der N.V. De Vey Mestdagh's Boekhandel), Vlissingen.

Sluiten