Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

664

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 50

Smijtegelt, Bernardus: Zestal leerredenen. Naar een onlangs gevonden handschrift, nooit in druk verschenen, gedaan. 2e druk. Leiden, Buurman & De Kier. 8°. f195x 1351. (84 blz.). ƒ -.50

Stiprïaan Luïscius, Mr. J. M. van: Karakter. 12e, verbeterde druk. Den Haag, W. P. van Stockum & Zoon. 8°. [195 x 135]. (32 blz.). ƒ -.20

Steunenberg, D. J.: Ons taaiuurtje. Oefeningen bij het onderwijs in het zuiver schrijven. Almelo, W. Hilarius Wzn. 8°. [19x13].

5. 6e leerjaar. 3e druk. (74 blz.). ƒ -.45

Strindberg, August: Freule Julie. Een naturalistisch treurspel. Uit het Zweedsch vertaald door R. ter Laan. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. KL 8°. [17 x 11], (108 blz., m. e. portr.). Gecart. ƒ -.95; geb. ƒ 1.50

Meulenhoff-editie. No. 105.

Swarth, Hélène: Late liefde. Liederen en sonnetten. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. 80. [21 x 155]. (in blz.). ƒ 2.90 ; geb. ƒ 3.75

Tarief, Veen's, der rijks-inkomstenbelasting. (Hoofdsom en rijks-opcenten), tot gebruik voor belastingplichtigen en belastingambtenaren. 2e druk. Amsterdam, L. J. Veen. Piano. [505x445]. ƒ -.30

Voordrachten over levensverzekeringwetenschap. Georganiseerd door de Nationale levensverzekeringbank te Rotterdam. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgeversmaatschappij. Gr. 8°. [27 x 20].

1. Holwerda, Dr. A. O.: Eenige praktische uitkomsten van de wiskundige theorie der levensverzekering. (III, 115 blz.). ƒ 2.—

2. Jongh, J. G. de: Eenige beschouwingen naar aanleiding van de publicaties der levensverzekering-maatschappijen.(III, 82 blz.). ƒ2.—

Wet van den 2den Juni 1875, Stbl. 95, zooals die wet is gewijzigd [laatstelijk] bij de wet van 1 Juli 1909, Stbl. 246, tot regeling van het toezicht bij het oprichter, van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. (Hinderwet). Met

■ aanteekeningen, bijlagen en alphabetisch register. 12e druk, door mr. dr. J. H. W. Verzijl. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 8». [195 x 85]. (147 blz.). ƒ -.50

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 30.

Wet van den 26sten Mei 1870, Stbl. 82, zooals die wet is gewijzigd [laatstelijk] bij de wet van 27 April 1912, Stbl. 165, betrekkelijk de grondbelasting. Met aanteekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register. 9e druk, door P. A. de Klerck. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 80. [195x85]. (48 blz.). ƒ -.30

enNJw"èannsdsNte,9staatsweUen- EdiUe Schuurman

Wisse, Ds. C: De dood en het hiernamaals. 2e druk. Leiden, Buurman & De Kier. 8". [24 x 16]. (147 blz.). ƒ 1.75; geb. ƒ 2.25

Boekverkooping

Burgersdijk & Niermans, Leiden. 30 Juni-9 Juli 1919. Bibliothèques des M. M. mr. J. J. Pompe van Meerdervoort, mr. M. d'Aumerie, dr. J. W. Beek, dr. J. Peereboom, et dr. M. C. Paraira. Histoire. Géographie. Voyages. Anthropologie. Jurisprudence. Economie polilique et sociale. Theologie. Philosophie. Philologie classique. Archéologie. Linguistique et littérature européenne. Beaux-arts. Musique. Sport. Médecine. Chimie. Pharmacie. Sciences exactes et naturelles, etc. Catalogus. 80. (158 blz.; 3417 nrs.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vennootschap

Met de ,Nederl. Staatscourant' no. 138 is verzonden een bijvoegsel (no. 109), bevattende de wijzigingen, gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap Ch. L. Boucher's Handelsvereeniging, te 's-Gravenhage.

HelderscheBoekhandelaarsvereeniging.

— Te Helder is opgericht de Heldersche Boekhandelaars-vereeniging. Het bestuur is samengesteld als volgt: R. Maas, voorzitter, J. C. Duinker, secretaris, P. Spruit, penningmeester.

Uitvoer van oud papier. — De minister van landbouw heeft den termijn gedurende welken bepaalde soorten en hoeveelheden oud papier kunnen worden uitgevoerd, met uitzondering echter van oud beschreven papier en afval van nieuw wit papier (witte rijfels), tot 15 September a.s. verlengd.

In geen geval zullen mogen worden uitgevoerd oude of nieuwe couranten, bedrukt papier, gedrukte boeken bonte, ofkleurrijfels, alsmede oud beschreven papier en afval van nieuw wit papier (witte rijfels).

Aanvragen ter verkrijging van uitvoervergunningen moeten bij de Neder landsche Uitvoermaatschappij worden ingediend, terwijl uit de aanvrage duidelijk zal moeten blijken, welke papiersoort zal worden uitgevoerd. Zoodra van eenige fraude te dezer zake mocht blijken, zal de uitvoer worden stopgezet.

(,Nederl. Staatscourant').

Sluiten