Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 50 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

667

Voor de Boekhouding en Correspondentie wordt in een BOEKHANDEL te Utrecht DAME of HEER gevraagd, bekend met de mod. talen en dubbele boekhouding.

Brieven met opgaaf van verlangd salaris worden ingewacht onder het Nr. dezer Advertentie aan 't Bureau van dit Blad. 2202

DE BIT ANTE N TOE SLA G

Tot nadere aankondiging handhaven wij de tegenwoordige prijzen van al onze uitgaven, dus óók den debitanten-toeslag 2208

ROTTERDAM - FSRMA D. BOLLE HILVERSUM ,

Deze week verschijnt de 3e druk van: 2206

Gids Hilversum en Omstreken met Plattegrond (tot op heden bijgewerkt) Prijs f 0.75 Plattegrond afzonderlijk 35 ets.

Aanbiedingscondities 30%; 10 ex. 33V3%; 15 ex. 35%; 25 ex. 40 %; 50 ex. 45%; 100 ex. en meer 50% JOHANNESMORKS-UITGEVER-'s-GRAVENHAGE

ACTUEEL

VERSCHENEN: 2195

DE DADEN DER BOLSCHEWIKI

door

HENRIËTTE ROLAND HOLST—VAN DER SCHALK Eene studie over de Sovjet-Regeering in Rusland

(Herziene en vermeerderde uitgave der artikelenserie in,,De Nieuwe Tijd")

78 pagina's — Prijs f\.~1 -4 ex. 25 %, 5-10 ex. 30 %, 11 -20 ex. 35 %, 21 ex. en hooger 40 % Wordt op aanvraag in beperkt aantal in commissie gezonden BOEKHANDEL FIRMA J. A. FORTUIJN Overtoom 546, Amsterdam

M.! 2203 Ondergeteekende bericht U hierbij, dat hij zijn Boek-, Papier- en Muziekhandel met ingang van 1 Juli 1919 overdraagt aan zijn zoon H. J. POPPING, die reeds 9 jaar deze zaak onder den bestaanden firma-naam heeft waargenomen.

U dankend voor het genoten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger ten zeerste bij U aan.

Over het geleverde tot 1 Juli kan worden gedisponeerd aan het adres van ondergeteekende.

Hoogachtend J. H. POPPING, Uitgever Oosterwolde (Fr.), Juni 1919

Met verwijzing naar bovenstaande deelt ondergeteekende U mede, dat hij met ingang van 1 Juli 1919 den Boek-, Papier- en Muziekhandel van zijn vader heeft overgenomen, endezen onder zijn eigen naam zal voortzetten.

Hij hoopt, evenals deze, Uw vertrouwen te mogen genieten.

Hoogachtend

H. J. POPPING

Oosterwolde (Fr.), Juni 1919

AdvertentieColporteur

gevraagd, die genegen is, naast agentschap van andere bladen, tevens op reis mede te nemen een wekelijks verschijnend goed ingevoerd Sportblad, voor het afsluiten van contract-advertenties.

Brieven onder hetNr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2212

Sluiten