Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

690

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 51

De tijd van de examens nadert!

Tegen dat de uitslagen bekend worden, moet elke boekhandel beschikken over een ruimen voorraad van den alom in de pers geprezen brief van den bekenden paedagoog FRITS VAN RAALTE,

Als je bent blijven zitten

Deze brief neemt ouders en opvoeders de moeilijke taak uit handen, om met de juiste woorden den gezakten over de teleurstelling heen te helpen en bevat vele wijze raadgevingen aan het adres van den gezakte, die er troost en hoop uit putten kan.

De brief kost 20 cent (crisis-toeslag inbegrepen). Hij wordt geleverd met korting van 30% en bij tientallen gelijk met 50 %.

N.T. DRUKKERIJ & UITG.-MIJ „DE MAASSTAD"

Burgemeester Roosstraat 48 Rotterdam 2263

Met ingang van den 20en jaargang, Mei 1919, is de

uitgaaf yan het

Gereformeerd Theologisch Tijdschrift

overgegaan van de Uitgevers-Mij. E. J. BOSCH Jbzn. aan ondergeteekende, aan wien men bestellingen voortaan gelieve te richten. De prijs is gesteld op f3.— per halfjaar en de korting voor den Boekhandel op 25 o/0. 2258

Drukkerij Oranje Nassau Baarn - R. K. VAN DEN BERG

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert 2229 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op sneiste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

BHMiM

FARTUWERK a PARTItlillER-BlHDWERK

LINIEEREN

GOED en VLUG

mmiam.il ui lil

r.v. boekdrukkerij eb binderij

v/h firma J.C.&W.ALTORFFER MIDDELBURG

TERUGVRAAG

der niet geplaatste commissie-exemplaren van 2243

Dr. R. MIEDEMA, Johan van Oldenbarneveldt herdacht.

Exemplaren niet teruggezonden vóór 4 Juli, worden voor rekening genoteerd.

VALKHOFF'S BOEKH. Y. O. DE JONG Amersfoort, 22 Juni 1919

Teruggevraagd vóór 4 Juli a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 2262

Continuous Story Readers: Beatrice Harraden, The

Clockmaker and his Wife, 3e druk.

C. M. Robert, Lectures Graduées. Première Année A, 26e druk.

Van alle Tijden, No. 3,

Reinaert de Vos, met een inleiding van C. G. Kaakebeen, 2e druk.

Groningen J.B.WOLTERS

Gevraagd: Te Winkel, Gesch. d. Ned. taal, naar de tweede Hoogd. uitgave vert. door Wieder.

Brieven onder letter Baan DUBBELMAN'S BOEKH., Breestr. 3, te Leiden. 2244

Alle geldzendingen bestemd voor de Vereenlglng ter bevordering van de belangen des Boekhandels, Bestelhuis, Nieuwsblad enz. te adresseeren aans

DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS, AMSTERDAM (POSTGIRO No. 10414)

Sluiten