Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

NIEUWSTE UITGAVEN IN NEDERLAND.

Bulwer. Pauline, eeo koopmansdochter. 61. 63.

Buma. (W. W.) Ontwerp-reglement op de admin. der kerk. fondsen. 271.

Bungener. (F.) Kersmis, of de vlucht der Hugenoten. 411. 413.

Bunyan. (J.) De Christen- en Christinnereis. 61. 63. 327.

Burgersdijk. (Dr. L. A. J.) De dieren. 147.151. 221. 224. 309. 314.

Burgmüller. (F. R) De kleine dansmeester. 73. 139. 141.

Burns, (William Chalmers) zendeling in China. 207.

Büscher. (P. J.) Fibel oder erstes Lesebuch. 281.

Base'. (F. F. A.) The child's raanual. 119. 121. — Zie : Dickens. 207.

Buij's. (A.) Het oproer te Rotterdam. 13. 15. — Barbara Ubryk.

255.257. — Mr. Groen van Prinsterer en zijne Javaantjes. 271.—

Het kuituurstelsel. 287. 289. Buys. (Mr. J. T.) Zie: Bijdragen. 163.

Buytendijk. (S. H.) Het ontwerp-reglement op het beheer der kerkelijke goederen. 113. 115. Bij de stembus. Ernstig woord van een protestantsch kiezer. 157. Bijbel (Pracht-) voor het huisgezin. 1. 57.

(De) door Dr. Martin Luther. 29. 51. 89. 115. 141. 178.

224. 265. 327. 405.

(Staten-) dat is de gantsche H. Schrifture, door Keur. 21. 107.

bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe

Testament volgens de Statenoverzetting, met tweehonderd platen

van Gustave Doré. 79. 301. 304.

(De) van den dronkaard. 295. 297.

Bijbellezingen. Zie : da Costa.

Bijbelvertaling. (Nieuwe) Het Nieuwe Testament. 105. 107. Bijdragen. (Doopsgezinde) 1. 413.

(Bouwkundige) 61. 63. 139. 141. 215. 333.

tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch

Indië. 61. 63. 301. 303.

tot de kennis van het staats-, provinciaal en gemeentebestuur in Nederland. 163. 178.

tot de geschiedenis van het Nederl. zeewezen. 357.

(Nieuwe) voor regtsgeleerdheid en wetgeving. 93.

1 voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. 99. 101.

277. 281.

Bijvoegsel tot de reglementen en besluiten voor de Nederlandsche Hervormde kerk, verzameld door G. Bruna. 93. 95.

c.

C. (W. M.) Historische muziekkalender. 421. Caland. (A.) Historisch overzicht. 33. 35.

(F.) Zie: Archief. 201.

Calisch. (I. M.) Zie: Hugo. 119.

~ (.N" .S-).Zie: Bouwkundige bijdragen. 61.

Calvijn's institutie of onderwijzing in de christ. godsdienst. 151 347 Cammenga. (C.) Vier voordrachten. 27. 29 Camilla. 175. 178.

Camphuysen. (D. Rz.) Uitgezochte stichtelijke gedichten. 338. Capadose. (A.) Réponse au Pape Pie IX. 19. 21.

(Mr. Is.) Eene bladz. uit de gesch. der kerk van Christus

207. 209. Castalia. 353. 357. Castor and Pollux. 155. 157.

Catalogus van handschriften op de bibliotheek der RemonstrantschGereformeerde gemeente te Rotterdam. 15.

(Algemeene) voor de internat, tentoonstelling. 209.

Cate. (S. H. ten) Zie: Kolb. 105. — Zie: Mühlfeld. 301. 411

Cats. (J.) Al de werken. 271. 333. 338. 395.

Chantrel.^ (J.) De pausen en het protestantisme. 369.

Chaufepié. (J. G. de Dompierre de) Une re'flexion Néerlandaise. 281.

Chevalier. (J.) Bloemenbnndel voor Maria'a mei-altaar. 89.

Choler. (A.) Zie: Labiche. 87.

Chrestomathie. Proza en poëzie verzameld door J. Klein. 405 Christelijk of modern? 115. Christenbode. (De) 7.

Cock. (A. M. de) De organisatie van het toezicht op het lager onderwijs te Rotterdam. 369, C°57n'297r L AI'^ Han<"1' der °I)en,)are gezondheidsregeling. 51. Colenbrander. (Mr. R. A. J.) Het legaliteitsbeginsel. 1. Colenso. (Dr.) Beginselen der algebra. 155. 157. Collier. (J. A.) De dageraad des hemels. 221. 224. Collins. (Wilkie) De maansteen. 369.

Collinsin. (E. J. John) Mededeelingen betreffende de west-Wisconsinspoorweg. 121.

Combes (J.) en A. van der Sloot. Lectures pour le jenne age. 271. Comte. (Dr. F. C. le) Gids voor de uitspraak van de Fransche taal. 301. 303.

Concretor. (De) De nieuwe suikermachine. 121.

Conférences (Les) de M. Réville. 63.

Congres international de statistique a La Haye. 243. 245.

Conradi. (J. E.) De, kinderkring. Leesboekje. 243. 245.

Gonscience. (H.) Werken. 1. 21. 43. 83. 107. 131. 133 163 167

197. 201. 229. 265. 289. 338. 381. 413. 421. Conscience's Werken. Platen-album. 1. 15. 29 51 73 95 141

178. 237. 281. 405. ' '

Conservateur. (Le) Revue de droit international. 69. 73 221 224 Cooper. (J. F.) De hertendooder. 261. 265.

Cornelia. Een vrouwenwoord. 101. 151. — Augusta's kersfeest van

1868. 395. Datnes-almanak. 327.

Cornelissen. (J. E.) Stoomschepen op lange lijnen. 411. 413. Coronel. (Dr. S. Sr.) Leven en gezond zijn. 27. 29. — Zie - Bibli-

Niemeijer. 175, — Zie: Opvoe-

othcek (Geneesk.). 139. — Zie: Niemeijer. 175, — Zie: Opvoeding. 333.

Costa. (Mr. Is. da) (Bijbellezingen van wijlen) 33. 35.

Coster. (J.) Geschiedenis van de vesting Luxemburg. 243. 245.

Cosijn. (Dr. P. J.) Nederlandsche spraakkunst. 163. 167.277.281.

Courant. (Geïllustreerde) 224.

Couriard. (Mlle) Herinneringen eener naald. 396.

Coursier. (E.) Der deutsche Echo. 101.

Craandijk. (J.) Het Nederlandsch zendelinggenootschap. 281.

Cramer. (W.) Kruistogt en toerusting. 151.

Cremer. (J. J.) Betuwsche novellen. 257. — Anna Rooze. 265. -—

Thijs de smid. 395. Croes. (C. W. J.) De zon uitsluitend de bron van wit en kleurloos

licht. 178.

I).

D. (W.) De vriendenkring te Vlasdorp. 61. Dagboek van den Sultan. 365. 369.

Darwin. (Ch.) Het ontstaan der soorten van dieren enz. 89.

Danvellier. (M.) De eerste spelregel». 261. 265.

Davidis. (H.) De huisvrouw. 255. 257.

Debay. (A ) De verborgenheden van den slaap. 347.

Déclaration publique faite au nom des sociétés protestantes des Pavs-

Bas. 197. Deenik. (A. A.) Zie: Braddon. 163. Deetman. (P.) De bekeering van Paulus. 107. Degenhardt. (W.) Zie: Vriendenkring. 155. Dekker. (D.) De verminkte coupon. 301. 303.

• Cz. (J.) Een paar ton. 265.

■ Kz. (L.) Zie: Frerichs. 93.

Delinotte. (L. P.) Premiers éléments de grammaire francaise 189 192 Delitzsch. (F.) Zie: Godgel. Bibliotheek. 87. Dercksen. (J. M. E.) Signor Carabinelli. 49. 51. Derx's Koraalboek der Evangelische Gezangen. 147. 151. Deventer. (Dr. J. C. van) Zie . Macaulay. 131. Dewald. (P. H.) Vraag- en repetitieboek. 89. Dibbits. (Dr. H. C.) Eerste beginselen der qualitatieve scheikunde. 163. 167.

Dickens-editie. 1. 7. 21. 35. 51. 63. 83. 93. 95. 107 125 127 139. 141. 201. 215. 217. 229. 237. 255. 257. 277. 281 289 327. 338. 357. 381. 413. 425.

Dickens. (C.) Schetsen en verhalen. 175. 178. 357. — Selections from a Child's history of England. 207. 209.

Dielié. (J. W. Loysen) Zie: Benedikt. 125.

Diemer. (L.) Verhandeling over de geneeskrachtige werking der

zwavelthermen te Aken. 185. Dienstregeling der spoorwegen in Nederland. 357. Diepgezonkene (Een) opgerïgt. 221. 224.

Diephnis. (Mr. G.) Het Nederlandsch burgerlijk regt. 353. 357. Diesterweg. (A.) Het heelal in zijne wonderen. 151. 255. Dingemans. (B.) Readings in English. poetry. 93. 95. — Zie : Zim-

mermann. 93. 95. — Beknopte Engelsche spraakkunst. 289. Dinger. (W. N.) Handleiding tot de beoefening van het boekhouden

naar de dubbele methode (Italiaansch boekhouden). 133. Diogenes zoekende naar een lid voor de Tweede Kamer. 87. Doedes. (J. I.) Zie: van Maanen. 215. — De leer der zaligheid

411. 413.

Dollfns. (C.) De menschelijke natuur. 377. 381.

Dompertje (Het) van den ouden Valentijn. 73.

Donck. (J. J. C.) Theorie der cijferkunst. 119. 121.

Doorenbos. (Dr. W.) Handleiding tot de gesch. der Ietterk. 1. 395.

Doorgraving (De) van Holland op zijn smalst. 413.

Doorninck. (Mr. J. I. van) Bibliotheek van Nederlandsche anony-

men en pseudonymen. 105. 107. 221. 224. Doré. (G.) Zie: La Fontaine. 55. — Zie: Bijbel. 79. Donglas. (W.) Zie: Diepgezonkene. 221.

Ooyer. (D.) De ontwikkeling der oogheelkunde in onzen tijd. 369. Dozy. (R.) Oratio de causis cur Mohammedanorum. 63. Droz. (P. F.) Méthode de langue et de conv. franc. 321. Druten & Bleeker's (van) Goedkoope bibliotheek. 147. 155. 255. 3ugteren. (P. van) Aan- en opmerkingen bij het lezen vandenienwe

bijbelvertaling van het Nieuwe Testament. 289. Juinen. (J. H. van) Het teekenen overeenk. de wet op het lager

onderwijs. 101. )uker. (Dr. A. C.) Zie.- Letterkunde. 139. lüring. (Dr. A. von) Diabetes Mellitus. 181. 185. lusseau. (Dr. J. L.) Zie: Oppolzer. 155.

luytsch. (Chr. S.) Bloemlezing uit (zijne) werken. 95. 185. 327. 387. lijkstra. (Waling) Zie: Felder. 353.

E.

Sberty. (Dr. F.) Walter Scott. 287. 289.

icho. (De) Keur van novellen en romantische verhalen. 255. 257. 295. ickhardt. (J.) Verzameling van koopmansbrieven. 295 297 !co (L') d'Italia. 277. 281. Scouomist. (De) 27. 29.

iekhoff. (W.) Voorlezing over het leven van Dr. Jnstus Hiddes

Halbertsma. 224. ïén Heer, één geloof. 15.

Ier (De) van Jacob de Vletter gehandhaafd. 333. 338. Iger. (J. C.) Zie: Schlömilch. 155. — Vraagstukken over stereometrie. 224.

Sluiten