Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

NIEUWSTE UITGAVEN IN NEDERLAND.

L.

Laan. (Mr. A. van der) De scheiding van kerk en staat. 61. 83. Labiche (E.) en A. Choler. Eene misdaad bij ongeluk. 87. 89.

en Mare M'chel. Ik inviteer mijn kolonel. 265.

Lalleman. (G. B.) Hoe is de volksschool in Nederland. 151. — Open

brief aan Jhr. Mr. W. M. de Brauw. 157. — Het schoolverzuim

in Nederland. 327. Lamers. (Dr. G. H.) 1813. Het jaar onzer vrijheid herdacht. 377. 381. Lammleth. Berekening van den koopprijs van alle effecten. 215. 217. Lamping. (Dr. J. A.) De staat en het volksonderwijs. 61. 64. Lancet. (Het) 55. 57.

Land. (Dr. J. P. N.) Hebreeuwsche grammatica. 64. Land en volk van noordelijk Europa. 381. Larrieu. (A.) Weg met den oorlog! 79. 83.

Laurense. (W. A.) Regl. op het beheer der kerk. goederen. 93.101. Laurillard. (Dr. E.) Geen dag zonder God. 35. 393. — Voor meer

dan e'én leven. 321. 327. — De roos en de lelie. 396. — Rust

een weinig. 413. Laveleye. (E. de) Het Oostenrijksch Concordaat. 197. 217. Ledeboer. (A. M.) Het geslacht van Waesberghe. 353. 358. Lee. (M. H. van) De nieuwsbladen en het zegelreg.. 19. 21. Leek (Een roomsch-katholieke) aan Paus Pius IX. 257. Leenhoff & Zoon. (J. W. van) Algemeen adresboek der gemeente

Rotterdam. 79. Leent. (F. H. van) Vergeet-mij-niet. 353. 358. Leer om n zien! Een leesboekje. 64.

de dieren kennen. 287. 289.

Leerboekje. (Allereerst) 217. Leerredenen. (Wekelijksche volks-) 201. Leesbibliotheek voor christelijke huisgezinnen. 73. Leesboek voor meisjes-scholen. 27. 29. Leeskabinet. (Het) 7.

(Nieuw) 413.

Leesoefeningen voor eerstbeginnenden. 358. Leestafel op het gebied van volksopv. en volksontw. 425. Leeuw. (L. de) De waarde der vrouw in Israël. 115. Lefèbre. (L. J.) Nationale outhullingsmarsch. 388. Leger, (Het Indische) de daaronder heerschende geest. 35. Lelie. (W. J. van de) Groote blijdschap. 401. 406. Leliman. (J. H.) Zie: Bouwkundige bijdragen. 61. Lemon. (M.) Gouden kluisters. 393. 396.

Lennep. (Mr. J. van) Romantische werken. 35. 333. 338. Zie:

Beets. 87. — Zie: Geschiedenis. 99. — De vrouwe van Waardenbnrg. 281. — Poëtische werken. 406.

; ; W. Moll en J. ter Gouw. Nederlandsch geschiedenis en volksleven in schetsen. 22. 43. 151.

Lennep-album. (Van) 365.

Leonard. De koning der bedienden tegen wil en dank. 29. Zie •

Ongeluksvogel. 87. 89. Leopold. (L.) Zie: Pestalozzi. 61.

(M.) Natuurgenot. 287. 289.

Lessing. (G. E.) Nathan der Weise. 131. 133. Lesturgeon. (A. L.) Zie: Wegwijzer. 87. Letterkunde. (Oud-Christelijke) 139. 142. Leutemann. (H.) Zie : Warande. 309.

Levensberichten der afgestorven medeleden van de maatschappij der

Nederl. letterkunde. 22. Levensschets (Korte) en briefwisseling eener vroeg ontslapene. 221. 224. Lever. (Ch.) Misbruikte gaven. 281. Levyssohn Norman. (Mr. Dav. H.) Zie: Themis. 79. Lewes. (H. G.) Ons leven. 271. 297. 348. 381. Leijer. (A. J.) Berek. der inhouden van vlakken en ligchamen. 113.

115. — Het metrieke stelsel van maten en gewigten. 301. 303. Lied (Een) voor het Nederlandsche volk. 365. 369. (Het) der engelen. 396.

Lieder (Zwei geistliche) für eine Singstimme mit Piano. 303. Liederen. (Honderd en één uitgezochte gezelschaps-) 396. Liedergave geofferd op het altaar der zending. 189. 192. Liefde. (J. de) Over steen. 229. 231. — Zie: Andrews. 277. —

Bladzijden uit het christelijk leven. 421. 425. (J. B. de) De Geuzen. 393.

Liefsting. (F. B. Coninck) De algemeene beginselen van het bezitrecht en de Nederlandsche bezitactien. 338. Lies. (J. W. H. M.) Zie: Jaarboekje. 113.

Linde. (Dr. A. van der) Het oudste gezangboek. 19. 22. Stadiën: Theologie, Bibliographie. 96. — Balthasar Bekker. 297.

Linden. (J. H. van der) Goede Vrijdag. 87. 89.

Lindo. (Dr. M. P.) De opkomst en ontwikk. van het Eng volk 87. 89. 425.

Linschoten. (J. H. van) Wonderen der natuur. 281. — God verlaat de zijnen niet. 396. — Het lompenmeisje. 401. — Loevestein. 421. 425.

Lintz. (A. van) Koopmans rekeningen. 381.

Lion. (Iz. J.) Mr. Groen van Prinsterer's "Karakterstudie" van Mr. Keuchenius. 93. 96. — De afschaffing van het zegelregt op dagbladen. 64.

Lit. (R. R.) Zie: Waltman. 243.

l.obatto's Leerboek der rechtlijnige en bolvormige driehoeksmeting

43. 64. 119. 121. Lóber. (R ) De heerlijkheid Gods in den mensch. 396. Lodeesen. (D.) Legenden en wonderverhalen. 295. 297. Lodensteijn. (J. van) Meditatiën over het lijden van Jesn Christi. 51. Loeff. (H. P. Schirnm van der) Catcchisatieboekje. 277. 281.

Logeman. (W. M.) Natuurkundig schoolboekje. 377. 381.

Looisen. (J. H.) Zie: Plan de La Haye. 243.

Loon Jz. (J. van) De kerkvoogdij ten platten lande. 121.

Loret. (T.) De samenstelling van het kerkorgel. 197. 201.

Los en vast. 1. 107. 189. 345.

Louwerse. (P.) Lachen en leeren. 333. 338.

Lovely. (G.) Beknopt onderrigt in de onvervulde profetien. 358.

Lubach (D.) en S. Sr. Coronel. De opvoeding van den mensch. 338.

Lucifer. Een volksboek. 175. 289. 348. 396.

Lngten. (J. G.) De handwerksman in de maatschappij. 105.

Luitingh. (J. C.) Maria en de blinde Herman. 83.

Lummel. (H. B. van) Zie: Gerstacker. 261. — Nederland voor

Gerstacker's jonge vrienden. 393. (II. J. van) De tiende penning. 289. — Willem de Zwijger.

369. — Michiel Adr. de Rnyter. 370. — De eerste en de laatste

kerstboom. 401. Luthardt. (Chr. E.) De persoon van Jezus Christus. 185. 189. Luther. (M.) De knechtelijke wil ? 257. 381. — Het regtveerdigend

geloof verklaart. 406. Luttenberg's Chronologische verzameling der wetten enz. 19. 55 . 243. Lijden (Het) van den Zaligmaker. 55. 57.

Lijst van tijdschr. of period. verschijnende werken in Nederl. 19. 22. de voornaamste vorsten en regenten. 119. 121.

M. (v.) Bedenk, en opmerk. Ontw.-regl. beheer der kerk. goederen. 79. Maand (De) van den heiligen Joseph. 57. Maanen. (C. J. van) Zie: Verzameling. 55.

(L. van) Aphorismen voor den evangeliedienaar. 215. 217.

Maas (Bato van de) De laatste Hollandsche minnezanger. 261. 265. Jr. (J. P. van der) De kleine Adolf op het Kersfeest. 5. —

Sterven en herleven. 79. 83. — Het Godsbestuur. 221. 224. Maasdijk. (Dr. A. Ch. J. van) Zie: Hofacker. 411. Maaten's (E. van der) Aardrijkskunde voor schoolgebruik. 157. Maatjes. (A. B.) Litte'rature de 1'enfance. 43. — Fransche woorden

en korte samenspraken. 119.121. — A selection of english words.

281. — Wörter nnd Gesprache. 358. Maatschappij. (De Nederlandsch-Indische spoorweg-) 89. Macanlay. Geschiedenis van Engeland. 1. 396. 413. Mac Donald (G.) De pastorie te Marshmallows. 401. 406. Mac-Intosh. (Miss) Drie vertellingen voor meisjes. 396. Mag ik kermis houden? 289. Magazijn. (Familie-) 29.

(Geïll. stuivers-) Tijdschrift. 57. 425.

Magdalena. Evangelisch jaarboekje. 377. 381. Magyrus. (Abrahams) Almanaks heiligen. 113. 115. Maier. (E.) Friedrich Schleiermacher. 121. Malcomesius. (H.) Blijft iu Jezus. 107. Mallet. (Dr. F. L.) Voor hart en huis. 421.

Manen. (Dr. W. C. van) Het godsdienstig karakter der nieuwe rig-

ting. 115. — Zie: Letterkunde. 139. Manssen. (W. J.) De roeping eener kristelijke gemeente. 348. Margaretha S. Verhalen uit den Elzas. 406. Marianne, of het licht des huizes. 406. Marine. (Koninklijke Nederlandsche) 41. 43.

Marlitt. (E.) De rijksgravin Gisela. 309. 314. — Goud-Elsje. 358.

Maronier. (J. H.) Eenv. handl. bij het godsd.-onderw. 133. — Afscheidsrede. 189. 192.

Marryat. (F.) Eindelijk de mijne. 345. 348.

Mastenbroek. (M.) Een vrouwenleven. 255. 257.

Mauer. (A.) Schetsen en heelden uit den toestand, der aarde. 41. 43. 309. 314.

Mededeeling van de redenen, die mij bewogen hebben de Roomsch-

Katholieke kerk te verlaten, 277. 282. Mededeelingen betreffende het zeewezen. 64.

van wege het Nederl. Zendelinggenootschap. 147.157.

Meditatiën van een Drentschen schoolmeester. 35.

Medium. (Een) Bijdrage tot de leer van het spiritisme. 33. 35.

Meerbeke. (H. van) Zo'ó wordt men lid van de Tweede Kamer. 49.

51. 61. 64. 365. 370. Meerburg. (G. F. Gezelle) Leerr. over den Heid. catechismus. 289. 338. Meerten, (Mevr. de Wed. A. B. van) geb. Schilperoort. Tafereelen

en verhalen uit het leven der apostelen. 69. 73. Mees R.Az. (R. P.) De worsteling van het politieke liberalisme in

Pruisen. 115.

Az. (Mr. G.) Het Rotterdamsche oproer van 1690.115.121. 147.

Meesters (De groote) der oudheid. 297.

Meesterstukken (De) der buitenlandsche letterkunde. 22. 425. Vlehler. (Dr. B) Zie: van Druten & Bleeker. 155. Vlelodien (De) van den vervolgbundel op de evang. gezangen. 388. Memorandum der heelkunde. 99.

Memorien (Drie) over taktiek, door een Infanterist. 255. 257. Mengelwerk. Letterkunde. 426.

Mentor, raadgever voor de Nederlandsche jeugd. 115.

Merle d'Aubigné's Geschiedenis der kerkhervorming. 57. 192. —

Het protest, en het aanst. pauselijk koncilie. 358. Met den pleziertrein naar Kleef. 151.

Meurs. (B. van) Rijm en zang. 29. — De roman. 338. — George Sand. 413.

Rz. (J.) Rekenkunde. 105. 107. — Zie: Rekenboekje. 287.

en P. Kraak. Tweede rekenboekje. 289. 327.

Meij. (H. W. van der) Studia Theognidea. 396. Ueijboom. (L. S. P.) Raadselachtige verhalen. 333. 338.

Sluiten