Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSTE UITGAVEN IN NEDERLAND.

L3

Sandwijk. (G. van) Prentemnagazijn. 73. 189 192. 338. — Zie: Beits. 255. 261. — Zie: Braner. 287. — Bijen en wespen. 338.

Santen's (van) Volks-atlas van alle deelen der aarde. 255. 257.

Sartoris. (A.) Eene week nit het buitenleven in Frankrijk. 345. 348.

Schaberg. (J. P.) Onderzoekt de schriften. 388. — Twee bezoeken in de woning van Vader Reiter. 401.

Schadd's Kinderboeken. 388.

Schaepman. (H. J. A. M.) Het lied des Konings. 139. 142. — Zie:

Brochuren-Vereeniging. 221. — Verzamelde dichtwerken. 271. Schafif. (P.) Geschiedenis der apostolische kerk. 333. 338. Schat der gezondheid. 30.

Scheerder. (H.) Nieuwe leerwijze voor de Fransche taal. 295. 297. Scheffelaar. (P. D.) Bouwkundige almanak. 426. Schetter. (J. H.) Zie: Historiebladen. 55. 243. Scheiding van kerk en staat. 13. 15.

Scheliha's (von) Verhandeling over kustverdediging. 131. 152. Scheltema. (H.) Kleiue Fransche spraakkunst. 93. 96.

(C. S. Adama van) Zie: Hoe bet morgenrood. 61. — Zie:

Wisselingh. 155. — Zie: Mac Donald. 401.

Ezn. {M. W.) Gevolgen eener wetsverandering. 167.

Schemer-avond-mijmeringen van een land-domino. 79. 90.

Schenk. (J. J. van) Leerrede over Hosea II: 13. 186.

Scherer en Schwalb. Godsdienstige beschouwingen. 96.

Schets van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. 105.115.

Scheurkalender voor de huiskamer van het christ. gezin. 353. 370.

388. 396.

Schevichaven. (Dr. R. S. J. van) Zie: Colenso. 155.

Schimsheimer. (J. F.) De Schriftgetuige. 43.

Schlatter. (A ) Levensschets in brieven. 119. 122.

Schlegel. (Prof. H.) De dierentuin van het koninklijk zoölogisch genootschap Natnra Artis Magistra te Amsterdam. 113. 115. 345. 348.

Schlómilch. (Dr. O.) Beginselen der meetkunde. 155. 158.

Schlosser. (F. C.) Geschied, der achttiende en negentiende eeuw. 15. 298.

Schmal. (J.) De kleine manafactuurwinkel. 43. — De kleine ambachtsman. 64. 209.

Schmidt. (L. P.) Zie: Tanner. 377.

(W.) Opgaven voor het rekenen uit 't hoofd. 57.

Schöffer Sr. (C. H.) Der CatTeehandel. 90.

(L. W.) Open brief aan Z. Exc. den min. van koloniën. 370.

Scholten. (Prof. J. H.) De doopsformule. 61. 64. — De leer der

Hervormde kerk. 61. 64. Schoolbode. (De) Tijdschrift voor volksopvoeding. 147. 152. 396. Schorlemmer. (C.) Zie: Roscoe. 197.

Schotel. (Dr. G. D. J.) Zie: v. d. Aa. 139. — Zie: Voor driehonderd jaren. 229. Schottelndreier. (C. F.) Zie: Iets enz. 411. Schouwenburg. (Dr. H. J. Meualda van) Zie: Roscoe. 197. Schrader. Het kruis in het bosch. 73. Schrön's (L.) Logarithmen. 201. Schrijfcursus. 229.

Schubart. (J. W.) Nog eenige belangr. meded. omtrent 1813. 377. 406. Schuld Dz. (F. W.) Beknopte herziening van de hoofdgronden voor

de spelling der Nederlandsche taal. 224. Schultze. (L.) Friedrich Slcicrmachcr. 30.

(Dr. R.) De dwaasheden der mode. 61. 64.

Schuurman Johzn. (J. A.) Mijne reis naar Java. 99. — Een woord

van ernst en liefde. 243. 245. — Eene bede uit Batavia. 266.—

Zie: Zeiler. 309. — Zie: Magdalena. 377. (L. N.) Zie: Luttenberg. 55. — Wet betreffende de

maten. 282. — Wet betrekkelijk het begraven van lijken. 282. —

Zie: Wet. 377.

Schuurmans Stekhoven. (Dr. J. H.) De kwestie der kerkegoederen. 119. 122.

Schuijer. (De) Aanteekeningen over onderwerpen van den dag. 192. 218. 266.

Schwarz. (Dr. C. W. G.) Methodisches Lehrbuch der dcutscben Sprache

für Ausliinder. 255. 258.

(C. W. G. E.) Deutsche Wortbildungs- und Satzlehre. 370.

Segers. (E. C.) Zie: Camilla. 175.

Selection (A) of English synonymes. 119. 122.

Sepp. (C.) Proeve eener pragmatische geschiedenis. 181. 1S6.

Servaas de Brain. Zie: de Bruin. 181.

Shakespeare. (W.) Romeo and Jnliet. 189. 192.

Shipton. (A.) Het heilgeheim. 105. 108. — Vertrouw bet aan Jezus.

309. 314. — Emannel Morton. 333. 339. — Het getuigenis eens

kinds. 411. 414. — "Thans". Eene ware geschiedenis. 411.414. Sicherer (Dr. C. A. X. G. F.) en A. C. Akveld. Hoogduitsch-

Nederlandsch en Nederlandsch-Hoogduitsch woordenboek. 108.

Lorelei. 393. 396.

(Dr. C.) Zie: Woordenboek. 309.

Sikkes. (V. R.) Verpligt onderwijs. 345. 348.

Siraon. (M. C. F.) Begins. der bolvormige driehoeksmeting. 113.116.

en J. Badon Ghyben. Beginselen van de statica

der vaste ligchamen. 201. Simons. (T.) Uit den oud-romeinschen tijd. 396. Sleutel (De) van den wijnkelder. 401. 406.

Sloten. (Van) Jena of Waterloo. 49. 51. — Een woord over terreinkennis. 155. 158.

Smets. (E. C.) Mijn laatste woord over de Padang-Pandjangsche aangelegenheid. 87. 90.

Smit. (IJ ) Valsche apostelen cn valsche profeten. 414.

Smith. (J. F.) Wij struikelen allen. 365. 370.

Smits. (F. G ) Epistola ad Papara Pium IX. 321. 328.

(F. S. van de Pavord) Bezwaren tegen het nieuwe ontw.-

regl. voor de Leidsche pens.- en uitk.fondsen. 101. (1869). IV.

inelleu van Vollcuhoven. (Mr. S. C.) Gedaantewisseling en levenswijze der insekten. 30. 358.

inoeck. (Jhr. T. H.) Beschrijving van de centrifugaal-wateruiolens. 61. 64. — Vervolg op dc beschrijving van de centrifugaal-watermolcns. 122.

Snoep. (Th. Persant) Over diphtheritis. 158.

Soest. (G. H. van) Gesch. van het kuituurstelsel. 13.15.189. 192.

Söndermann. (A.) Klooster-geheimen. 411.

Souvenir de Rotterdam. 167.

Souvestre. (E.) Tusschen de bergen. 358.

Spanje. (T. van) Overeenst. tusschen de leer der natuur en die des

bijbels. 353. 358. Spelen iu de vrije lucht eu in de speelkamer. 49. 51. Spielhagen. (F.) Binnen de perken. 27. 30. — In het duin. 116. Spiller. (Prof. Ph.) De schepping der wereld. 61. 64. Spinoza. (B. de) Korte vehandeling van God. 266. Spoorwegdiensten. (De corresponderende) 119. 122. 348. Spoorwegkaarten. 215. 218.

Spreekoefeningen, (Fransche) met woordenlijsten. 83. Sprokkelingen. Dichtbundeltje door Gerardns. 101. Spurgeon. (C. H.) Twaalf leerr. 358. — Voor iederen morgen. 406. Staat, aanwijzende do maandelijksche en de jaarlijksche ontvangsten

van de Illinois-Central-Spoorweg-Maatschappij. 57. Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje. 271. Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 401. Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 105. Staatswetten (De) van Nederl. Oost- en West-Indië. 57. Stadt. (H. van de) Natuurkundige vraagstukken. 224. Stamm (F.) Onder luebt en wolken. 358.

Stand (De tegenwoordige) der spoorwegkwestie van Amsterdam. 30. Staring. (A. C. W.) Gedichten. 406.

(Dr. W. C. H.) Zie: Volksvlijt. 69. — Almanak voor den

Nederl. landman. 377. 381.

Statistiek van den handel en de scheepvaart. 79. 84. 197. 201.

(Geregtelijke) van het Koningrijk der Nederlanden. 90.

(Algemeene) van Nederland. 271.

van het Koningrijk der Nederlanden. 298.

van het gevangeniswezen. 388.

Stebbing. (T. R. R.) De theorie van Darwin. 238.

Steenhuis. (T.) Bloemenkrans van zes liedekens. 178. 181.

Stem (Eene) uit het corps. 377. 381.

Stemmen voor waarheid en vrede. 7.

op 't gebied van godsdienst, kerk, enz. 64.

Stempel Jr. (A. A. van der) Hoe Tramps aan een vrouw kwam. 61. 64. — Een prijs uit de loterij. 119. 122.— Drie lotelingen. 287. — Een uurtje in eene raadsvergadering. 287.

(T. van der) De opkomst van het Huis Rothschild. 271. —

De huwelijkskandidaat. 271. — Een waarschuwing voor ijverzuchtige mannen. 272. — Gustaaf Heller. 345. 348.

Stoeger (P. J. N.) Wenken aangaande de geestelijke oefeningen. 178.

Stoess. (de W.) Het Suez-kanaal beschreven. 243. 245.

Stoffel. (C.) Zie: Shakespeare. 189.

Stoffela. (Dr. E. Ritter von) Zie: Oppolzer. 155. 189.

Stoffels. (Mr. A. J. B) Eene veroordeelde (?) wetenschap. 401. 406.

Stoomvaart op Amerika. 163. 167.

Stoppelaar. (J. H. de) Zie: Archief. 201.

Stowe. (Mrs. H. B.) Oldtown. 152. 348.

Straatman. (J. W.) Zie: Bancroft. 155.

Streckfuss. (A.) Geschiedenis der wereld. 13. 426.

Strootman. (H.) Zie: van den Berg. 163. — Beginselen der cijferkunst. 348.

Strijd (De) van pater Hyacinthe tegen Rome. 358.

en zegepraal. Een verhaal uit de Egyptische kerk. 167. 207.

Stuart. (A. A.) Handboek voor directeurs en bewaarders in gevangenissen. 79. 84. Studenten-almanak. (Utrechtsche) 27. 29.

(Groninger) 33.

(Delftsche) 411. 414.

Studiën op godsd., wetens, en letterk. gebied. 36. 133. 178. 266. 370. Stuers. (Jhr. Mr. V: de) De verhouding der volksvertegenwoordigers

tot hunne kiezers. 215. 218. Stuivers-blad. 245.

Sturler. (W. L. de) Beschouwingen. 370. Stutterheim. (F. W.) Zie: Held. 215. Sne. (E.) De verborgenheden van Parijs. 229. 238. Swart. (J.) Zie: Verhandelingen. 155.

Swartwold. (R.) Rekenboekje voor lagere scholen. 43. — De kaartlezer. 178. . . , ..

Swens. (J.) Een voorstel tot oplossing van de kwestie der faecalien. 345. 348.

Sweys. (H.) Neêrlands vloot en reederijen. 87. Swift. (J.) De reizen van Gulliver. 393. 396. Sydow. (E. von) Zie: Kaart van Azie. 261. Svpesteyn. (Jhr. C. A. van) Voltaire, Saiut-Germam. 301. 303. Sypkens. (E. R.) Een woord aan Z. M. den Koning en de scherpschutters in het vredekamp aan de Bildt. 277. 282.

T.

Taal des geloofs. Godsdienstige toespraken. 243. 245.

(De fransche) gemakkelijk gemaakt in zes lessen. 304.

Tafel der Nederlandsche maten en gewichten. 255. JSS. Tafereelcn en typen uit J. vau Leunep's romant werken. <<<»■ Tak (Mr J P R) Over het polderbeheer iu Walcheren. 345.348.

Sluiten