Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOKKBEOORDEELINGEN.

25

Kinder-Courant. 23.

Kindervriend. (De) 246.

Kitty Trevylyan. Een verhaal. 169.

Klencke. Vleesch of groente? 283.

Klokman. »Gart" op de Tentoonstelling. 109.

Klönne. (B. H.) Onze vooronders. 371.

Knoop. (W. J.) Verspreide geschriften. 169.— Seelig op de citadel

van Antwerpen. 169. Knottenbelt. (W. C.) De kerkvisitatie. 283.

Koenen. (H. J.) Over de beide staatsp. in de voorm. republiek. 23. 109.

Koetsveld. (C. E. van) Ideaal en werkelijkheid. 44.

Kolb. Geschiedenis van de beschaving der menscbheid. 246.

Kollewijn. (A. M ) Zielkunde. 23.

Kollonitz. (P.) Het Mcxikaansche keizerrijk. 134.

Koopman. (De Nederlandsche) 134.

Koot. (A.) Wandtabel der maten en gewigtcn. 407.

Kooy. (J. van) Geschiedenis der christ. kerk. 283.

Koster Jr. (B.) Chequeriana. 108.

Kosters. De historie-beschouwing van den Deutoronomist. 108.

Kramer's Rekenboekje. 202.

Kraszewski. (J. J.) Jermola. 372.

Kroon. (A. W.) Jan de Witt contra Oranje. 168.

Kruiff. (C. A. de) Leesboekje voor de laagste klasse. 108.

Knenen (A.) Friedrich Sch'leiermacher. 74. — De godsdienst van

Israël. 202. 246. Kunnen de katholieken gebruik maken van de H. B. te Breda? 203. Knyper. (A.) Toelichting der memorie, enz. 23. — Kerkvisitatie.

23. — Zestal leerredenen. 44. — De kerkelijke goederen. 74. —

Een «nutsbeweging ". 202. Kwamina. Jetta. 371.

L.

Lalleman. (G. B.) Hoe is de volksschool in Nederland. 246. — Het

schoolverzuim. 407. Lammers. (G.) Het zingende vogeltje. 246. Lamping. De staat en het volksonderwijs. 74. Land. Hebrecuwsche grammatica. 134. 169. Landman. Verslag van de dysenterie te Helvoirt. 44. Landolt. Wapenleer. 316. Landswelvaren. (Het) 315.

Lange Jr. (S. de) Zes liederen voor e'e'ne stem. 22.

Langhals. De H. Schrift. 202.

Larrieu. Weg met den oorlog. 109. 134. 169. 203.

Lasonder. (B. A.) De linguae Paulinae idiomate. 108.

Laurillard. Waardiglijk wandelen. 315.

Lants. (G.) Geschied, der Ned. regering in Indië. 109.

Lavalaye. (E. de) Het Oostenrijksche Concordaat. 169. 315.

Leipoldt. Geschiedenis der christelijke kerk. 372.

Lennep. (J. van) Romantische werken. 44. 75. 109. 407.

(M. J. van) De bijbel van den dronkaard. 371. 407.

Léon. (J.) Wisselarbitrage. 44. 75. 109.

Leopold. (L.) Uit Zuid-Nederland. 23. — Bonte steenen. 44. 109.

203. — Stofgoud. 109. — Mosroosjes. 109. Lesturgeon en Goedhuis. Een wegwijzer ten leven. 168. Lever. (C.) Misbruikte gaven. 407.

Levy. (A.) Hot algemeene Dnitsche handelswetboek. 169.

Leijer. (A. J.) Berekening der inhouden van vlakken in ligchamen.

202. 283. — Het metrieke stelsel van maten en gewigten. 815. 372. Lichtkroon. (De) 168. Lichtstralen op godsdienstig gebied. 108.

Liefsting. (Coninck) Algemeene beginselen van het bezit-recht. 372. Linde. (Dr. A. van der) Ballhasar Bekker. Bibliografie. 407. Linschoten. (J. H. van) Pitcairn of de muiters. 23. 75. 283. Locker. (A.) Wie zal 't zijn? 202. 315.

LoefT. (H. P. Schim van der) Catechisatieboekje over de geschiedenis

van den godsdienst. 372. Loman. (A. D.) Protestantisme en kerkgezag. 44. Looman. Geschiedenis der Israëlieten. 108. Los en vast. 22. 44. 74. 202. 371.

Louter. (J. de) De beperkingen der rechtsbevoegdheid. 315. Lubach en Coronel. De opvoeding van den mensch. 371. Lucifer. Kennis is macht. 246. 282. 315. 371. Liideking. (E. W. A.) Schets van de residentie Amboina. 315. —

De officier van gezondheid van het N. I. leger. 371. Lndolph. Leerboek der aardrijkskunde. 109.

Ltithardt. (C. E.) De leer des Christendoms. 74. — De persoon van

Christus. 283. 315. 372. Lijst van tijdschriften en periodiek verschijnende werken. 109. 169. 407.

H.

Maand (De) van den H. Joseph. 75.

Maas. (Bato van de) De laatste Hollandsche minnezanger. 315. 371. Geesteranus. De kieswet. 203.

Macauly. Geschiedenis van Engeland. 23. 108. 246. 315. 407. Mac Leod. (N.) Het tegenwoordig geschut der Marine. 23. Malan. (C.) De harpe Sions. 246.

Manen. (W. C. van) Het godsdienstig karakter der nieuwe rigting

verdedigd. 169. Maria en de vrek. 108.

Maronier. (J. H.) Eenv. handl. bij het godsd. onderwijs. 283. —

Afscheidsrede. 371. — Bibliotheek van moderne theologie. 372. Marrvat. Is haar bede verhoord? 203. (1869). VII.

ilasi. (P.) De struikrooverij in den Kerkdijken Staat. 283.

dasius. Natuurstudiën. 23. 44. 75.

Mastenbroek. (Maria) Een vrouwenleven. 315. 407.

daurer. (A.) Schetsen cn beelden uit den toestand der aarde. 169. 408

tlededeelingen van wege het Nederl. zendeling-genootschap. 134.

. betreffende het zeewezen. 134.

tleditatien van ecu Drentschen schoolmeester. 109. 169. 203.

Medium. (Een) Bijdragen tot de leer van het spiritisme. 134.

ilcerbeke. (H. van) Zóó wordt men lid van de 2e Kamer. 108 168. 315.

Memoriaal, journaal, kas- en grootboek. 168.

Mentor. Raadgever voor de Nederlandsche jeugd. 169.

Meppen. (K. N.) Bladeren en vruchten uit Luther's leven. 315.

Ueurs. (J.) Rekenkunde. 246. 283.

Rzn. (J.) Vormleer. 74.

Vleijboom. (L. S. P.) Raadselachtige verhalen. 372.

vleijer. (D. H.) De Poolsche ballingschap. 23. 44. 372.

(D. A.) De jonge leeuwen. 109. — Onze dierenwereld. 407.

Meijier. (W. de) Schoolwetsherziening. 108. 168. 202.

Meijs. (P. C. J.) Twee dramatische schetsen. 22. — Miskend. Dramatische schets. 22.

Middachten. Herinnering aan 4 Augustus 1869. 407.

Moerkerken, (van) Collier's History of english literature. 22.

Molae. Komen de menschen uit apen voort? 74. 246.

Moll. (J. D. R.) Oefeningen voor practisch en theoretisch rekenen. 203. — Oefeningen in het rekenen. 316. — Vraagstukken en oefeningen over de element, wiskunde. 407.

(W.) Kerkgeschiedenis van Nederland 44. 109. 246, 283.

MóTlhausen. Schetsen uit de nieuwe wereld. 23. 44 372.

Moltzer. Hciligerlee. 44.

Morgenlicht. (Het) 75.

Mühlbach. Prins Ypsilanti. 108. — Duitschland in woeling en strijd.

283. 407.— De groote keurvorst en zijn tijd. 283. 407. — Kei

zer Alexander en zijn hof. 315. 407. Mühlbrecht. (O.) Ludwig van Beethoven 283. Mühlfeld. Wereldgeschiedenis. 315.

Mulder. (L.) Eerste onderricht in de vaderlandsche geschiedenis. 109.

Muller. (C.) Lief en leed. 202. 246. 283. 317. 372.

(H. W.) Deutsches Lesebuch. 371. — Deutsch in der Urn-

gangssprache. 371.

(P. L.) Gesch. der regeering in de nader geun. prov. 108.

Mulock. (Miss) Een welbesteed leven. 108. — Der vrouwen koningrijk. 246.

Mtiurling. De vrijzinnige godgeleerde. 23. 44.

Bi.

Nagedachtenis (Ter) van Dr. G. Simons. 168. 202.

Nahuys. (Bar.) Overzigt der Spaansche staatsomwenteling. 23.

(G. A.) De belasting op dc erfopvolging. 202. 282.

Nardus. (Doms) Niet geteld, toch in waarde. 246. 371.

Naville. De pligt. 134. — Het vraagstuk van het kwaad. 315.

Niemeijer. Leerboek der bijzondere pathologie en therapie. 202.

Nieuw en oud. Onder redactie van Dr. A. L. Poelman. 23.75.408.

Nieuws. (Geïllustreerd) 134.

Nüsselt. Algemeene geschiedenis. 169. 283. 372.

Nuijens. De ultramontaaDSche kritiek. 44.

0.

Obreen. (J. A.) Handleiding tot de kennis der oude geschiedenis.

246. — Beknopt overzigt van de oorlogen. 246. Oken. (C.) Deutsches Lese- und Uebungsbuch. 372. Oliphant. (Mrs.) Madonna Mary. 22. 44. Oldenbarneveld. (A. A. van) De omwenteling van 1813. 407. Om den broode. 44. 283.

Omnibus. Geïllustreerde bladen. 246. 315. 371. 407.

Ons recht willen wij handhaven. 202. 246. 283.

Oordt. (J. W. G. van) Constantijn de Groote en zijne voorgangers. 74.

Oort. (H.) Jcremia in de lijst van zijn tijd. 108.

Oosterzee. (J. J. van) Oratio de Religione Christiana. 372.40/.—

Het licht onzer kennis. 372. 407. — Reformatie en revolutie.

372. 407. — Van welke theologen is iets goeds voor dc toekomst

te wachten? 372. 407. Oostmeijer. (W.) Theodoor Fliedner. 74.

Onzoomer. (C. W.) De vrije volksschool. 22. 44. 74. 283. — Een woord tot mijne katholieke landgenooten. 202. — De godsdienst. 371. — De vrije wetenschap. 407.

Otterloo. (A. van) Leerboek der algemeene aardrijkskunde. 74.

Oudemans Jr. (A. C.) Taalkundig woordenboek op de werken van P. C. Hooft. 23. 109.

Over den aard en de toekomst der beweegkracht. 283.

P.

Paal. (J. C.) Frederik van Heilo. 168.

Parel. Een Engelsche roman. 372.

Patterson. (A. S.) De nieuwe landheer. 407.

Paus (De) Een gedicht. 44.

Pe'caut. De moderne orthodoxie. 108.

Perk. (B.) Sixtus IV en Lorenzo de Medicis. 316. Ui.

Pesch. (von) Engelsche spraakkunst. 109. _

Peschier. (A.) Esprit de conversation francaise. <!Sd.

Pestalozzi. Tijdschrift voor onderwijs. 246.

Sluiten