Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

BOEKBEOORDEELINGEN.

Petit. Sterreknnde. 108.

Pické. (C. J.) Schets der algemeene geschiedenis. 283. Pierson. (A.) De liberale partij. 23. (N. G.) Het kultuurstelsel. 108.

Pimentel. Overzigt van Buckles Gesch. der beschaving. 246. 371. 407. Pitawall. (E.) Maria Stuart. 282. Plakalbum voor de Nederlandsche jeugd. 315. Plattelandspastoor. (De) 44. 108, 168.

Ploetz. (C.) Theoretische en praktische fransche spraakkunst. 283. —

Lectures choisies. Chrestomathie francaise. 283. Polak. (H. J.) Observationes ad scholia in Homeri Odysseam. 407. Polko. (E.) Het vrouwenleven. 44. 74. 108. 372. Potgieter. Proza en poezy. 23. 202. Prenten (Bijbelsche) door J. P. Schaberg. 75. Price. (A. C.) Ruth. 372.

Profiel (Het) der veldverschansingen beschouwd. 23. Pütz. Vergelijkende aardrijkskunde. 108. 283.

O-

Quatrefages. (de) De geschiedenis van den mensch. 109. Quos Ego! 169.

R.

Raabe. (W.) De kinderen des wouds. 108. 283.

Ramaer. (P.) De verhouding der volksvertegenwoordigers tot hunne

committenten. 202. Rapport van de commissie tot onderzoek van drinkwater. 109. Rarekiek (De) der Hollandsche huishouding. 169. 202. 283. Rau. Proeve van aanteekeningen op de treurspelen van Vondel. 23. 75. Raymond en zijne uitverkorene. 283.

Rees. (O. van) Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland. 23.

246. — Herinneringen van een Indisch officier. 23. 109. Reinders. Voyage a Paris. 168. 407. Reitsma. Wetsontwerp op de zeebrieven. 44.

Reuter. (F.) Mekklenhnrg's Montecchi. 74. — Gedroogde kruiden.

Zestig platen met bijschriften. 74. 108. 371. — Twee vroolijke

geschiedenissen. 202. Réville. (A:) Jakob van Lennep. 23. Reijenga. (J.) De schoolkameraad. 407. Ridder. (H. de) Levensbeelden. 23. 44. 372. 407. Riemsdijk, (van) De mineralogie. 22.

Rietstap. De wereldbol. 23. 109. 134. 246. 283. 315. 407.

Rivière. (C. J.E. Brutel de la) Handleiding bij de beschouwing der figuren in de ruimte. 74.

Rohertson. (F. W.) Grootmoeder's geld. 23. 134. 283. — In verzoeking. 315.

Roepstemmen. (Ernstige) 109.

Roger's (Th.) Handboek der staathuishoudkunde. 203. 283. Rogge. (H. C.) Geographie van Europa. 75. 134. 246. 283. Rondelet. Grondtrekkeu der staathuishoudkunde. 246. 282. Roo. (A. J. C. de) Ontbreekt er niet iets aan ons verdedigingsstelsel? 372. Ross. Een lief weeuwtje. 109. 315. Rotkert. Oberlin in zijn leven en werken. 44. Roussel. Wat de menschen zeggen. 246. Roijen. (J. R. H. van) Het scheprad. 372. Rudorff. Schets der scheikunde. 283. 315. Ruppius. Hier en ginds. 371.

Rusz. (K.) Nienw geïll. handboek voor vrouwen en meisjes. 23, 44. 109. Rutgers. (A.) Het beheer der kerkelijke goederen. 74. Rijkens. (R. R) De reizigers. 109.

s-

Sagittarius. Parlementaire portretten. 169. 315.

Salverda. Atlas van wandplaten. 372. — Ons landbouw-onderwijs. 407.

Samot. (D. J. A.) Emancipatie-woede. 169. 203. 283.

Sander. Schetsen uit het groote hoek der geschiedenis. 316.

Santen's (van) Volksatlas van alle deelen der aarde. 315.

Saussaye. (Dr. Chantepie de la) De crisis. 23.

Schaepman. De pers. 44.

Scheffelaar Klots. (Mevr.) Dichtlooveren. 23.

Scheltema. (C. S. Adama van) Open brief aan Dr. A. Kuyper. 23.

Gevolgen eener wetsverandering. 168.

Schemer-avond-mijmeringen van een landdominé. 134. 169. Schimmel. (H. J.) Struensee. 134.

Schmal. (J.) De kruidenier en zijn winkel. 22. 202. — Wat zult gij worden? 202. — De manufactuurwinkel. 202. — De jonge handelaar. 246.

Scholten. (J. H.) Het oudste evangelie. 44.— De doopsformule. 246. Schoolbode. (De) 169.

Schotel. Het oud-Hollandsch huisgezin. '109. — Het maatschappelijk leven onzer vaderen. 109. — De invloed der Rederijkers op de Hervorming. 283. 315. 371.

Schubert. (F. L.) Het orgel. 168. 202.

Schultze. (R.) De dwaasbeden der mode. 202.

Schuurman. Wet op de nationale militie. 23. 109. — Wet regelende de zamenstelling der gemeentebesturen. 23. 109. — Wet betreffende de maten en gewigten. 316. 372. — Wet betreffende het begraven van lijken. 316. 372.

Schwalb. Het oude en het nieuwe geloof. 169.

Schwarz. (K.) Voor verstand en hart. 75. 109. 169. Sepp. (C.) Johannes Stinstra. 169. Sewell. (E.) Dagboek eener moeder. 283. Shakespeare. Romeo and Juliet. 169.

Shipton. (A.) Het heilgeheim. 169. — Vertrouw het aan Jezus. 407.

Sicherer en Akveld. Hoogduitsch-Nederlandsch woordenboek. 22. 407.

Sieber. Aphorismen op het gebied der zangkunst. 283.

Sikkes. (V. R.) Verpligt onderwijs. 168. 202. 315. 371.

Sitter. (J. de) Over beurtveeren. 109. 283.

Slangen. De gemengde school. 168.

Sloten, (van) Jena of Waterloo. 74. 134. 371.

Smits. Epistolam ad papam Pium IX. 371. 407.

Soera Rana. Gedichten. 22.

Soest. (G. H. van) Het kultuurstelsel. 44. 74. 109.

Spielhagen. (F.) Raadselachtige karakters. 22. — Door nacht tot

licht. 23. — Binnen de perken. 169 . 204. 246. — In het duin.

371. 407. Spraakoefeningen. (Fransche) 283. Staring's Almanak. 1870. 408.

Stebbing. (T. R. R.) De theorie van Darwin. 283. 371. Steinmetz. (Schroeder) Grondbeg. der aardrijkskunde. 23. 75.109.134. Stemmen op 't gebied van godsdienst. 169.

Stieltjes. Is het slechten der vestingwerken van Nijmegen noodig? 372. Stoll. De helden van Griekenland. 44.

Stowe. (Mrs.) De meibloem. 23. 407. — In 't hoekje van den haard. 202.

Streckfuss. De geschiedenis der wereld. 23. 108. 407. Stricker. (J. P.) Jezus van Nazareth. 23. 44. Strijd en zegepraal. Een verhaal. 202.

Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie. 74.168. 407. (Koloniale) 246.

Stnffken (J. H.) aan W. B. S. Boeles. Over scheiding van kerk en staat. 74.

Stugau. (C.) (von Schmidt auf Allenstadt) De kunst om gelukkig te leven. 168.

Sturler. (W. L. de) Catalogue descriptif des espèces de bois. 316. Suringar. (W. F. R.) De kruidkunde. 75. Sypesteijn. (C. A. van) Voltaire enz. 371. (J. W. van) Historische bijdragen. 168.

T

Taal des geloofs. 23. 283. 315. 407. en letterbode. 371.

Taalvriend, (Practische) ten gebruike der lagere scholen. 168. Tafereelen uit de geschiedenis der zending. 134. 246. Takken en bladeren. Bloemlezing. 169. 203. 283. Tennyson's Works. 44. —■ Henoch Arden. 169. 408. Tento. Java; hoe te verdedigen. 315. 371. 407. Thackeray. (W. M.) De Newcomes. 23. 108. 283. — Werken. 44. 109. — De kermis der ijdelheid. 134. — De roos en de ring. 202.

(Miss) Het dorpje aan zee. 109.

Thekla. Mademoiselle. 23.

Thesingh. (G.) Over rivierversperringen en torpedo's. 315. Thiebout C.Hzn. (C. H.) Kort begrip der proefondervindelijke zielkunde. 315. 371. Thieme. (J. 1'.) Godsdienstig dagboek voor kinderen. 75. 246. 407. Thorbecke. (W.) Iets over de verbindtenis tot schadevergoeding. 22. Thoresen. (M.) Heeren- en boerentrots. 44. 371. Thijm. (P. P. M. Alberdingk) Karei de Groote. 134. Tideman Jzn. (B.) Het Essenisme. 108.

Tillema. (H.) Arme Marie. 44. 202. 315. — Folmers en zijne tijdgenooten. 134.

Tischendorff. De echtheid onzer evangeliën. 246. 315. 372. Toekomst. (Onze) Bijdrage tot de leer van het spiritisme. 407. Trio. Journal amusant. 23. 75. 134. 247. 408. Trip. (S. Laman) Het toezigt op inrigtingen van nijverheid. 283. Trollope. (T. A.) De Claverings. 108. — Drie levenswegen. 283. 371. Tuyl van Serooskerken. (H. N. C. Bar. van) De lichtblaauwe Hus-

saren. 22. 74. 108. 246. 371. Tijdschrift voor gezondheidsleer. 22. 108. 202. 246. 407. ■ (Nederl ) voor de praktische beoefening van de Fransche,

de Engelsche en de Hoogduitsche taal. 134.

■ (Theologisch) 246.

Tytler. (S.) Burgeres Jacqueline. 108.

u.

Ullersperger. (J. B.) Behandeling der Diphteritides met zwavel. 75.

V.

Vademecum pastorale. Handboek voor predikanten. 168. Valkhoff. (J. N.) Morceaux choisis. 283.

Veenendaal. (E. J.) Voormaals en nu. 203. — Zes jaren van de

tachtig. 246. 315. — Gustaaf Adolf. 407. Veenstra. Opgaven voor de lei. 407.

Veer. (H. de) Trouringh voor 't jonge Holland. 22. 44. 74. 108.

168. 202. 371. Vegt. (van der) Mengelingen voor de jeugd. 283. Velderman. Vondel's Lucifer. 283. Ven. (E. van der) Godsdienst-onderwijs. 44.

Sluiten