Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2K

OVERGEGANE FONDS ARTIKELEN.

Beuningen. (Dr. W. van) Brieven over geestelijke goederen. 372.

Beijerman. (Mr. H.) Redevoering over het hoog belang Ned. Marine. 247.

Bibliotheek voor het huisgezin. 247.

Bikkers. (J.) Het goudvinkje. 169. — Het lijstertje. 169.

Bilderdijk. (Mr. W.) Nederlandsche spraakler 247. — Woordenb. voor de Nederd. spelling, 1829. 247. — Beginsels der woordvorsching. 247.

Bilt la Motte. (C. v. E. van der) Een kerkgang te Tilburg. 247. Birnbaum. (Dr. H.) Lucht en wolken. 169. Blikken in het leven der natuur. 247.

Bloemlezing uit de zedel. en stichtel. gezangen van Jan Luiken. 250.

Blunt. (H.) Onze voorgangers. 250.

Boardman. (W. E.) Het hooger christelijk leven. 250.

Boek (Het) voor vorsten en volken. 247.

Boeles. (Dr. P.) Handl. bij het onderwijs in de godsdienstleer. 169. Boeser. (A. L.) N. rekenboek. 173. — De aarde. 173. — Nederland. 173. — Allerlei. 173. Bogaers. (Mr. A.) Tollens. 247.

Boisminart. (W. P. d'Auzon de) Moskou en Waterloo. 169.— Gedenkdag van Waterloo. 169.

Bojesen. (Dr. E. T.) Handboek der Romeinsche antiquiteiten. 372.— Handboek der Grieksche antiquiteiten. 372.

Bonar. (H.) Gesch. der genade. 250. — Ziet den mensch. 250.

Boom. (H.) Mijne reisportefeuille. 372.

Boot. (J. C. G.) Gedachten over het staats examen. 247. — Nic-

buhriana. 247. Bordes. (J. P. de) De verdediging van Nederland. 169. Borger. (E. A.) Disputatio, de historia pragmatica. 247. Bosman. Leerzame verhalen voor de jeugd. 250. Bosscha. (J.) Grieksch leesboek. 169. Bouge. (J. B. de) Kaart van Europa. 169.

Booilly. (J. N.) Merkwaard, van beroemde fransche letterkundigen. 247. ■— Zedelijke verhalen voor mijne kleinkinderen. 247.

Bowring. (Dr. J.) Brieven geschreven op eene reis door Holland. 247.

Boxman. (A.) Gedichten. 247. — Proeve over de beste inrigting van het onderwijs. 247.

Brakel. (S. M.) Handleiding voor elk die buiten handelsbetrekkingen, bezitter of beheerder van een kapitaal is. 372.

Bredow. (G. G.) Merkw. voorvallen uit de algem. geschiedenis. 247.

Breeman. (J.) Verzamelde gedichten. 169. — Doove Stoffel. Tooneelspel. 169. — Ben koppermaandag. Tooneelmatige schets. 169. — De vrouw is de baas. Blijspel met zang. 169. — Liefde zoekt list. Tooneelspel met zang. 169.

Bretschneider. (K. G.) De vrijheer van Sandau. 247.

Brieven. (Staatkundige) De vervolging tegen de drukpers. 373.

Brink (A. van) en H. van den Heuvel. Lees-stof. 3.

(Dr. Jan ten) Vondel bekroond. 372.

Broers. (Dr. H. J.) Twee causerien. 250.

Buchan. (Dr. W.) Huisselijk geneesboek. 225.

Bulwer. (E. L.) De laatste der baronnen. 247.

Burger Jr. (Dr. D.) Overzigt der algemeene geschiedenis. 250.

c.

Calisch. (N. S.) Beknopte handl. tot de kennis der voornaamste rivieren van den aardbol. 250. — Chron. handb. der Rom. gesch. 250. Cannabich. (J. G. F.) Leerboek der aardrijkskunde. 247. Cate. (A. H. ten) De roeping der kerk. 225. Cats. (A. J.) Wet omtrent den waarborg. .250. Charles. (J.) Napoleon II. 372. Cherbuliez. (V.) Prins Vitale. 372.

Christemeijer. (J. B.) N. bijdragen tot de gesch. van het strafregt. 250. Christine, vorstin van Belgiojoso. 250. Cirkels. (Over rakende) 225.

Clerc. (S. le) Verhandeling over de bouwkunde. 372. Collins. (Dr. G.) Kort begrip der bijbelsche geschiedenis. 372. Colporteur (De) tusschen twee kerken. 250. Conradi. (S.) Eerste tot derde werkboekje. 250. Coolsma. (A.) De cholera. 250. CoupletzaDger. (Der Amsterdamer) 225. Cowan. (F. M.) The vicar of Wakefield. 250. Cumming. (J.) Christus neemt de zondaars aan. 250.— God in de geschiedenis. 250. — Stemmen van deu nacht. 250.

D.

Dagboekje (Bijbelsch) voor huisgezinnen en katechizatien. 372. Deen. (J. van) Traités et découvertes sur la physiologie. 250. Devoot gesprek tusschen een vromen katheliek en Maria. 250. Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. 372. Dieudonné. De eerste Nederl. stroovlechterij te Amsterdam. 372 Draper. (B. H.) Bijbelsche verhalen. 250.

Uresselhuis. (H. O) Nieuwe belangrijke bijdragen tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in de Nederlanden. 250. ■— Laatste belangrijke verhalen uit de lijfstraffelijke regtspleging. 250.

Dubner. (F.) Grieksche oefeningen voor eerslbeginnenden. 250.

Dumas. (A.) Gedenkschriften van Joseph Garibaldi. 372.

Duparc. (Dr. II. M.) De electro magnetische telegraaf. 250. — Het onzigtbaar werkende leven. 250. — De kunstmatige vischteelt. 250.

Dusseau. (Dr. J. L.) De mensch. 250.

E.

Eckhaidt Koopmansbrieven. 250.

Eenvoudig onderwijs voor de catholijke jeugd. 225.

Ernstig (Een) en gemoedelijk woord over den tegenwoordigen toestand

van mijn kerkgenootschap. 225. Ewald. (J. L.) Voorbeelden van het goede. 250.

F.

Farrar. (F. W.) Een schooljongen. 372. — Een student. 372.

Félice. (G. de) Maria. Eene christelijke geschiedenis. 250.

Frantz. (J. G.) De opvoeding van den geneesheer. 250.

Frederiks. (J.) Agatha of twee dagen van spanning. 225.

Frijlink. (H.) Hand-atlas der aarde. 247. — Kleine school-atlas. 247. — J. G. F. Cannabich's beknopte aardrijkskunde. 247. — E. van der Maaten's aardrijkskunde. 247. — J. G. F. Cannabich's kleine aardrijkskunde. 247. — Over de interpunctie. 247. — Elisabeth Wolft', geb. Bekker. 247. — De Vondel-feesten in October 1867. 247.

G.

Gasparin. (de) Een groot volk dat zich verheft. 187. Gedenkschriften (Geheime) van Louis Napoleon Bonaparte. 372. Gedike. (F.) Latijnsche chrestomathie. 250.

Geest. (P. J. F. de) De regelen en moeijelijkhcden der fransche taal. 250.

Gerdes. (E.) Handboek voor de huiselijke godsdienst. 187. — Jan van Diemen. 250. — Feestverhalen. 250. — Christelijk leven. 250.— De gespleten balk. 250. — De koninklijke wet. 250. — De marskramer. 250. — De slang in het paradijs. 250. — Kindergebeden. 250. — De tweelingzusters of de belofte. 250. — Samuel; tijdschrift voor de jeugd. 250. — Maandblad. 250. — De beide kersfeesten. Een kersverhaal. 250. — De kersavond in Amsterdam. 250. — De satijnen das. 250. — De zondagscholen in Nederland. 250.

Gerstiicker. (F.) Lotgevallen en ontmoetingen van Duitsche landverhuizers. 247. — Twee republieken. 372.

Geschiedenis. Adversarien voor aankomende onderwijzers. 372.

(Algemeene) des vaderlands. 225.

■ (De) van het leerstuk der Onbevlekte Ontvangenis. 225.

Gieseler's (Dr. J. C. J.) Kerkelijke geschiedenis. 225.

Glaubrecht. (O.) De heiden. 372.

Gotthelf. (J.) Lief en leed uit het leven van een schoolmeester. 247. —

üli, knechten Uli pachter. 372. Gottschall. (R.) Napoleon III. 372.

Grashof's Leiddraad door de algem. geschied, der wereld. 250.

Grimm. (A. T. von) De prinses van de zevende werst. 372. — Alexandra Feodorowna. 372.

Groeneweg Jr. (Ds. L.) De pot met asch. — Gods almagt verheerlijkt. 225.

Gunning Jr. (J. H.) Christus de gekruisigde voor en in ons. 250.— De waarheid en heerlijkheid des christendoms. 250.

H

Hacklander. (F. W.) De wisselingen des levens. 372. — Uit het kunstenaarsleven. 372.

Hahneman. (S.) Organon der geneeskunst. 250. — Kenteekenen. 250.

Hakbijl. (K.) Gronüb. om het Engelsch te leeren spreken. 247. — Handl. tot het lezen en beoefenen der Engelsche taal. 247. — Gronden der Engelsche spraakkunst. 247. — Verzameling van koopmansbrieven. 247. — Verzameling van Eng. gesprekken. 247.

Hall. (H. C. van) Flora Belgii Septentrionalis. 250.

Handboek voor jonge lieden, bij hun iutrede in de wereld. 225.

voor verzekeraars en verzekerden. 250.

Hardenberg. (A.) De zoon van den speler. 250.

Hartman. (J.) Nieuw handboek voor kooplieden. 372.

Hartmanu. (H.) Verzeichnisz aller Deutschen Substantive. 250.

Hasselman Hz. (L. W.) Lotgevallen van Jozef. 250.

Hasselt. (A. van) Het gouden, boeksken. 250.

Heine. (H.) Höllenfahrt. 225.

Heldhaftige liefdedaad tot troost der geloovige zielen. 225. Hervorming. (De) Bijdragen tot bevord. van het ware Christendom. 247. Herwaarden. (A. van) 12tal leerredenen. 250. Heusde. (P. W. van) De Socratische school. 372. Heijningen. (G. P. Kits van) Levensspiegel. 250.

Bosch. (M. van) De gestolen kersen. 250.

Hill. (Dr. J.) Over de verdubbeling van bloemen. 250. — Over de

voortteeling der plantgewassen. 250. — Over uit elkander groei-

jende bloemen. 250. Hillebrandts. (A. J.) Atlas van de vereenigde Staten. 250.! Historie van het huis van Adriaan. 247. Hofland. (B.) De zoon van den kunstschilder. 373.

(H. J.) Verstandsoefeningen. 173.

Holwerda. (J. H.) Annot. crit. in Xenoph. Hellenica. 250.

Hoorn Cz. (J. v. d.) Luther's leven. 250.

Hopman (F. C. W.) Handboek voor schilders. 173.

Hom. (W. O. v ) Op den Mississippi. 250. — De Mulat. 250.—

Hualma. 250. — Olaf Thorlaksen. 250. Hovij. (Mr. A. J.) Via beginselen van het internationale wisselregt. 250. Howitt. (A. M.) De school desjevens. 250. Hut (De) van den armen Paddy, of de slavernij in Ierland. 250.

I.

[k heb u lief. Vier verhalen voor jongens en meisjes. 250. fsing. (A.) De onafhankelijkheidsoorlog in Zuid-Italië. 373. Israels en Beets. De kinderen der zee. 373.

Sluiten