Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERGEGANE FONDSARTIKELEN.

J.

Jacobson Abz. (G. J.) Volksboek. 373.

Jager. (A. de) Over den invloed van Bilderdijk's dichtwerken op onze taal. 250.

James. (G. P. R.) De partijganger. 250.

(L. G.) Mijn protest. 250. — De toespraak van P. Hotstede de Groot. 250. — Algemeene verzoening en bijzondere verkiezing. 250. — De zoogenaamde apostolische overlevering. 250.

Jansen. De winter. 160.

en Sander. Praotisch rekenboek. 198.

Jansma van der Ploeg. (Mr. G. L.) Stodien van wetten en regtspraak in Nederland. 373.

Jonathan. (Broeder) De cholera. 250.

E.

Kappeijne van de Coppello. (N. J. B.) Aristophanis Platus. 250. Katz Jz. (S.) Het levensmagnetisme. 225. Kinker. (Mr. I.) Le daalisme de la raison humaïne. 250. Kingsley Jr. (C.) Hypatia. 373.

Klotz. (J. Scheffelaar) R. van Eijsinga. Lettergeschenk. 251. Klijn Bz. (B.) Gedichten. 225.

Koetsveld. (Dr. C. E. van) Christelijke huisbijbel. 250. — Het apostolisch evangelie. 250. Koran. (De) Voorafgegaan door het leven van Mahomet. 373. Kunst (De) om met menschen om te gaan. 225.

L.

Laorillard. (Dr. E.) Zijn. Een gedicht. 250. — Toespraak 15 November 18G3. 373. Laveleye. (E. de) Het volksonderwijs in de XlXe eeuw. 373. Lecons de prose francaise, extraites des meillenrs auteurs. 250. Ledeboer. (A. M.) Het geslacht van Waesberghe. 250. Leerredenen van J. P. van Harencarspel, C. Krabbe, E. Mol!. 250. Leesboekjes. (Natuurkundige) 171.

Lees- en leerboekje voor eerstbeginnenden in de Fransche taal. 250.

Leeuw. (L. de) Hebreeuwsehe rudimenta. 104.

lemans (M.) en S. J. Mulder. Hebr. en Nederd. handwb. 250.

Letterkorfje. 225.

Lettertuiltjes. 225.

Levensloop (De) van een paard. 250.

Levensschetsen (Korte) van beroemde en beruchte mannen. 225.

Lever. (C.) Zonderlinge lotgevallen. 247.

Levyssohn. (J. II.) Bladen over Japan. 373.

Lidt de Jeude. (T. G. van) Recueil de figures de vers intestinaux. 250.

Liefde. (J. de) Bijbellezingen, Evangelie van Mattheus. 250.— Jezus op de bruiloft te Kaua. 250. — De schipbreukeling uit het verre land. 250. — Bladzijden uit het christelijk leven. 250. — De vrijbuiter. 250. — Beknopte geschiedenis des vaderlands. 250.

Liernur. (Dr. J. G.) Geloofsbelijdenissen. 373.

Likdorens (De) of eksteroogen. 247.

Linden. (Mr. J. van der) Verhandeling over dejudicieele practijk. 247. Lobatto. (R.) Tafels bevattende de quadraten. 251. Lof van de oorlog. 373.

Loots. (C.) Gedichten. 247. — Nieuwe gedichten. 247. — De mensch , in drie zangen. 247. — Beurs van Amsterdam. 247. — Nederlands verlossing in 1813. 247. — Vreugdezang op den oogst. 247. — Feestzang vierde eeuwfeest boekdrukkunst. 247. — Menscklievendheid. 247. — Heldendood van van Speyk. 247. — Opwekking der Mogendheden ter heirvaart naar Parijs. 247. — Chasse op het puin te Antwerpen. 247. — (Ter nagedachtenis van) door Tollens en anderen. 247-

M.

Maas Jr. (J. P. v. d.) Grondbeginselen der aardrijkskunde. 251. — Beknopte Nederlandsche spraakkunst. 251.

Maaten. (E. van der) Geschiedenis der Nederlanden. 247.

Macaulay. (T. B.) Het leven van drie beroemde Eog. staatslieden. 373.

Módler. (J. H.) De sterrenhemel, door J. L. Terwen. 251.

Manitius. (H. A.) Leerwijze der Italiaansche taal. 247.

Maria. Hoe het kwam dat de kleine Eduard zoo ongelukkig was. 187. — De kleiue Johanna of hoe word ik van de zonde gereinigd ? 187. — De diefachtige Anna. 187.

Max Havelaar! (Een tweede) Kabalen van de beurs. 225.

Meerbeke. (H. van) Waarnemingen en waarheden. 373.

Mees Az. (G.) Historische atlas van Nederland. 350.

Mensch (De) en de natuur. 225.

Merkes. (J. G. W.) Algemeen overzigt van dc vorderingen en het standpunt der permanente of duurzame versterkingskunst. 373. — Verhandeling over het belang der vestingen voor den staat. 373.

Merkwaardigste geschiedenissen (De) onzes vaderlands. 171.

Meschede. (Dr. F.) De paralytische waanzinnigheid. 171.

Messias (Der) Oratorium. Musik von Handel. 171.

Meulen (T. van der) A of eerste voorlooper van Nieuwold's spelend onderwijs. 171. — B of tweede voorlooper van Nieuwold's spelend onderwijs. 171.

Meijhoom. (Dr. L. S. P.) Het oude en het nieuwe licht. 251. — Twaalf bijzonderh. uit Jezus' kinderlijken leeftijd. 251. — Jezus Christus en die gekruist. 251. (1869). VIII.

Meijer. (D. H.) Do geuzenridder. 171. — Prins Willem van Oranje als gijzelaar in Frankrijk. 373.

Meijlink. (B.) Magazijn van voorschriften. 225.

vleijr. (Dr. I.) Beknopt handboek der oogheelkunde. 225.

ffichaëlis. (Dr. H. C.) Epitome A'ntiq. Roman, et Graec. 247.

(Uc H. F.) Over het innig verband tusschen volksbeschaving en nationale dichtkunst. 251.

Wieg. Deutsche Handelscorrespondenz. 187. — Die schwarze Galeere. Lesebuch. 187. — Erzahlungen eines Reisenden. Leseb. 187.

Mietje en haar broertje. 247.

Vliller. (H.) Het scheppingswonder. 171.

Mioulet. Premiers éléments de grammaire francaise. 373.

Vliquel. (F. A. G.) Commentarii phytographici. 251.

Misdaad en vergelding. 251.

Misdadig Engeland. (Het) 247.

Modernen (De) aan de pols gevoeld. 225.

Molenaar. (D.) Nieuwe leerredenen. 373. — Het zaligmakend geloof. 373. — De kerk des Heeren. 373. — Gedachtenis tot een dankbaar aandenken. 373.

Monod. (A.) Paulus. 171. — De vrouw in hare waarde. 225. — Twee vragen aan uw hart. 251.

Monselet. (C.) De vrijmetselarij der vrouwen. 251.

Moordaanslag op Z. D. H. den aartsbisschop van Utrecht. 373.

Miicke. (C.) Zonderlinge avonturen van den schout Klem. 247. — De zoon van den langen linnenwever. 247.

Mugge. (T.) Afraja. Roman. 171.

Mühlbach. (L.) (Clara Mundt). Duitschland in storm en drang. 171. — Historische levensbeelden. 171. — Franz Rakóczy. 171. — De groote keurvorst. 171. — Lucie en Constance of wereld en natuur. 251. — Rebekka. 373.

Muller. (Dr. J.) Handboek der physica. 373.

(Dr. K.) De plantenwereld. 171.

Multatuli. Indrukken van den dag. 373.

Mnntinghe. (Prof. H.) Geschiedenis der menschheid. 249.

Museum. (Nederlandsch) 373.

Muurker. (J. G.) Vijf en twintig nienwjaarswenschen. 171.

Muurling. (Prof. W.) Over de waarheidsliefde. 249. — Leerrede over het blijven in de leer van Christus. 249. — Christus iu den mensch. 249. — Zestal leerredenen ter aanprijzing van het christendom. 249.

N.

Nalatenschap van vader Jakob aan zijne kleinkinderen. 249. Nangle. (Dr. E.) Geschiedenis der hervorming in Duitschland. 251.—

Geschiedenis der hervorming in Engeland. 251. Napoleoniden. (De) Levensschetsen van het huis Bonaparte. 373. Nathusius. (M.) Klaartje. 249. Natuur- en kunstvoortbrengselen. 171.

Naville. (E.) Aardsche teleurstelling. 251. — Het eeuwige leven. 373. Nienhnis. (Mr. H.) Van het huwelijk en de regtsbetrekkingen. 171.—

Akademische voorlezingen. 171. Nieritz. (G.) Het tooverflnitje. 247. — Bert uwen vader en uwe

moeder. 247. — De vondeling. 247. — Het mijnwerkerszoontje.

247. — De nieuwe Asschepoester. 251. — Fedor on Louise. 251. Niermeijer. (A.) De kritiek der Tubingsche school. 373. Nierstrasz Jr. (J. L.) John Howard. Dichtstuk. 249. — Frans

Naerebont. Dichtstuk. 249. — Gedichten. 249. Nieuwenhuis. (F. J. Domela) De hooge feesten der christ. kerk. 249.

(J.) Handleiding voor gemeente-comptabiliteit. 171.

en W. J. Wendel. Wet op het lager onderwijs. 171.

Nieuwold. (J. H.) Spelend onderwijs. 171. — De schoone natuur

in den winter. 247. Nösselt. (F.) Kleine mythologie der Grieken en Romeinen. 247.

0.

Oettinger. (C. M.) Koning Jérome Napoleon. 373.

Oling. (L.) Over eeuige gewigtige pligten opzigtelijk de oogen.

249. — Rekenkundige voorstellen. 249. Onderwijs in den christelijken godsdienst voor protestanten. 249. Onderzoeker. (De christelijke) 250. . Onnekes. (L. II.) Register voor de periodieke werkzaamheden. 1/i. Oosterzee. (Dr. J. J. van) Dichterlijk genie. 171. - Iets over da

Costa. 171. — Een papieren noodmunt. 171. — Gedachtenis.

373. — Feestbundel. 373. — Een biddend vaarwel. 373. Ontwerp der constitutie voor het Noordduitsch-verbond. 2ol.

van wet op de cultuur-ondernemingen. 373. ^

Open brief aan de leden van dekiesvereeniging «het Evangelie .171-

vau een uieuw-gast aan een oud-gast. 251.

Opgaven van schriftelijke werkzaamheden op de eind-examens. UI.

Opmerkingen bij het lezen van den profeet Zochana. ^51.

Opperhocve. (De Westphaalsche) 373.

Oskamp. Beschrijving van een orang-outang. 251.

C)ttcmaP (J. G.) Latijnsche spraakkunst voor ^rstbeg.nneudeu^^^ -

Liugnae graecae syntaxis contracta. 249.- Horatn Hacci epist.

ad Pisones. 249. ( , „ ,nn «kt

Oud-Bankier. De hedeudaagsche geldT\eleSSin8/\ff'e°' fatsge-

De adel, de kapitalisten. 251. - Het zwarte boek der staatsge

heimen geopend. 251.

Pantheïsmus ea theïsmns, kritiek van het Godsbegrip. 251.

Sluiten