Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

OVERGEGANE FONDSARTIKELEN.

Parean. (L. G.) Leerrede over 2 Tim. 1 : 10b. 249. — Herinneringen van de apostolische leer. 249. — Jezus Christus en die gekruisigd. 249. — Het geloof in Jezus Christus. 249. — Christelijke leerredenen over Elia. 249. — Leerr. over het leven en het werk van Jezus. 249.

Parvé. (D. C. Steijn) Overzigt van het handelsverkeer. 251.

Parijs in 1867. Het leven in de wereldstad. 171.

Pascal. Gedachten over den mensch. 171.

Pastorie (De) van Framley. 171.

Penning-magazijn. (Evangelisch) 250.

Perthes. (C. T.) Friedrich Perthes. 249.

Petiscus. (A. H.) De Olympus. 247.

Pfannenschmidt-Burow. (J.) De opvoeding. 251.

Pfeiffer Jr. (F. J.) Tooneeldecoratief. 251.

Pierson. (Dr. H.) Baetyliendienst. 373.

Pinto. (Mr. A. de) Pleitrede over hooger beroep, enz. 251. — Geschiedk. overzigt van de Nederl. wetgeving. 251. — Een woord over de circulaires. 251. — Regterlijke organisatie. 251. — Register der artikelen nit de wetboeken. 251. — Tabel, beh. bij de handl. tot het burgerlijk wetboek. 251.

Pompe van Meerdervoort. (J. L. C.) Vijf jaren in Japan. 373.

Portret van Julius Vitringa Coulon. 249.

Portretten van Prof. F. J. Domela Nieuwenhuis, Prof. S. Muller, Prof. F. A. W. Miquel, Dom Seiffen, Ant. van Goudoever, H. J. Royaards, Schiller, Goethe en Spandaw. 251.

Posthumus. (R.) Prieuwke fen friesche rijmmelerije. 249. —. De keapman fen Venetien in Julius Cesar. 249. — Moarnsankje in joarnsankje fen ien boer. 249.

Proes. (Dr. L.) Een woord tot verded. der wetsherstelling. 249. — Een protest, woord tot protest. 249. — Verbeiden. 249.

Protestant (De bekommerde) in zijne vrees voor de roomsche bisschoppen. 249.

Pyttersen. (H.) Schoolkaart van de provincie Vriesland. 171.

Q-

Quack. (M. L.) Luim en ernst. Betuwsche poezy. 373.

R.

Ramshorn. (Dr. L.) Handwoordenb. van Latijnsche synonymen. 251. Rapport van de commissie voor de gemeente Ooststellingwerf. 225. Raven. (M.) Galileo Galilei in de lijst van zijn tijd. 249. Reclus. (E.) Twee jaren van den grooten N.-Amer. kampstrijd. 249. Reddingius. (J. H.) De verpligting der diakenen. 249. — Gedachten

over de benoeming van predikanten. 249. Reehorst. (K. P. ter) English exercises or cacography. 171. Register van werklieden voor fabrijkanten. 225. Reglement voor het waterschap Hunsingo. 171.

op de administratie der kerkelijke fondsen. 249.

op de verkiezing en beroeping (door floreenpligtigen). 249.

Reglementen voor de Nederl. herv. kerk. 249.

Reid. (Mayne) De Maroon of slavenjagt en plantersleven. 373.

Reinhard. (Dr. F. V.) De waarde der kleinigheden. 249.

Rellstab. (L.) 1812. Een geschiedkundige roman. 249.

Renssen. (Dr. J. W. A.) Woordenboekje der Nederlandsche taal.

171. — Oefeningen ter verbetering in het Nederl. 171. Robinson Crusoe. (De kleine) 373.

Roll. (J. M. L.) Uren, toegewijd aan de hoogste belangen des levens. 249.

Roorda. (Mr. J.) Ammelied bye Wielewale. 249. — Liet foar it eerste bataillon friesche sjittery. 249.

— (Prof. T.) Proeve van Javaansche poëzie. 249. — Zielkunde.

249. — Aanteekeningen bij Zielkunde. 249. — Ontwikk. van het begrip der philosophie. 249. — Over de deelen der rede. 249.

Roy. (Le) De ware leer der verzoening. 187.

Royaards. (H. J.) Compendium historiae ecclesiae christianae. 251.

Ruppe. (C. F.) Theorie der hedendaagsche muzijk. 171. — Acht nieuwe variatien voor piano-forte. 171. — XLV Praeludia en CCLXXVI Interludia. 171. — Gezangen, gecompon. voor drie stemmen. 171. — De zangwijzen der psalmen en gezangen. 171. — Koor van godsdienstige zanggenootschappen. 171.

Ruppius. (O.) De prairie-duivel. 171. — Onder de Yankee's. 251.

Rijkens. (U. G.) De nuttige huis- en schoolonderwijzer. 171.

Rijnenberg. (L.) Voorlooper. 173.

S.

Sagra. (Ramon de la) Reis door Nederland en België. 249.

Saltzmann. (C. G.) De hemel op aarde. 249. — Stichtend en vermakelijk handboekje. 249. — De stichtend vermakende leeraar. 249.

Salverda. (J. C. P.) Hiljuwns-uwren. 249.

Scheffelaar. (P. D.) Toepassingen op destellingen, enz. 251.

Scheltema. (Adama van) Des Christens roeping. 225.

Schenkel (Dr. D.) De overwinnende kracht. 249.

(H.)Claudiusen Herman. 171. —Bundeltje van leeslesjes. 171.

Schoolbijbel, bevattende een doorloopend verbaal van het leven van den Heere Jezus Christus. 251.

Schoppe, geb. Weise. (A.) Adeline en Augusta. 249.

Schultens. (Prof. H. A.) Drie redevoeringen. 249.

Schutte. (H.) Welke houding hebben de protestanten in Nederland aan te nemen bij de wederinvoering der roomsche hiërarchie? 249.

Schwartz. (M. S.) De straffe Gods. 251. — De kinderen van den arbeid. 251. — Mijn levensloop. 251.

Seld. (A. Baron von) Zwerven en strijden. 249.

Senden. (G. H. van) Verdediging van bijbel en openbaring. 251. Siegenbeek. (M.) De eer van Wagenaar. 251. Sieveking. (H. W.) Ter gedachtenis aan mijne jonge vriendinnen 171. 187.

Simons. (G. J.) Afscheidsrede, gehouden te Wolvega. 225. — Beschrijving van het eiland Curacou. 251. — Herinneringen uit vroegere dagen. 251.

Slagtoffer (Het) van vrouwelijken haat. 251.

Sluyters. (H.) Handboek der tijdrekenkunde. 247. — Tijdrekenkundig schoolboek. 247.

Smith. (A.) De student in de medicijnen. 225.

—— (J. F ) De stiefmoeder. 373.

Soest. (J. van) Nagel. Oost-Ind. gedichtjes. 171.

Spandaw. (Mr. H. A.) De invloed des gevoels. 171.

Speekman. (J.) Onderwijs in de bijbelsche geschied. 171.

Spiegel voor dienstmeisjes. 225.

Spoor. (W. C.) Nieuwste gids voor tuinbouw. 225.

Spraakkunst. (Deensche) 247.

Spreuken voor de school en het huisgezin. 249.

(Vijftig) uit het O. en het N. Testament. 249.

Spurgeqn's Juweeltjes. 373.

Spuyman Az. (T.) Goede raad kan nimmer kwaad. 171.

Staats Evers. (Mr. W.) Eenige conclasien in belangrijke zaken 171

Stahl. (H.) De waterwereld. 171.

Steendijk. (C.) Handleiding tot de wet op het successieregt. 251.

Steenmeijer. (J.) Brieven over de welsprekendheid. 171.

Steenstra. (H. W.) Oudheidk. aant. van de dorpen Barradeel. 249.

Steger. (F.) De Nippon-vaarders. 171.

Stein. (E.) Handleiding tot het schaakspel. 373.

Stratingh. (G. Acker) Aloude staat en geschiedenis des vaderlands. 171.

Ez. (Prof. S.) Redevoering. 249.

Strauss. (D. F.) Ulrich van Hutten. 171.

Streun. (T. R. van) Kronijk van Delfzijl. 171.

Stuart. (M. Cohen) Een jaarverslag van het bijbelgenootschap. 372.

Stijl. (S.) Nagel, gedichten. Tooneelpoezy. 249. — Mengelpoezy. 249.

Sue. (E.) Mathilde. Gedenkschriften eener jonge vrouw. 247.

Verborgenheden des volks. 251. Susan. (S.) The Tempest; a comedy by William Shakespeare. 171. Swart. (N.) Verhalen. schetsen en gesprekken. 249. Sijtema. (J.) It krantlêsen fen Boer Pibe. 251. Sythoff's plan van Londen, voor Nederlanders bewerkt. 171. Sijtstra. (H.) Teltjes en rlmkes. 249.

T.

Tadama. (Mr. R. W.) Willem, Graaf van den Berg. 251.

Tafel van vermenigvuldiging. 171.

Tafels van de tweede en derde magten. 251.

Teenstra. (M. D.) De landbouw in de kolonie Suriname. 171.

Telting. (Mr. A.) Vrijmoedige stemmen. 249.

Temme. (J. D. H.) Donkere wegen. 373.

Terrail. (Ponson du) De jeugd van Hendrik IV. 373.

Thieme. (J. F.) Begin met God! 373. — Tafereelen uit het Oude Testament. 373.

Thomer. (C.) Een romanspiegel. 251.

Thurn. (W. C.) Vervolg van het algemeen leesboek. 171.

Thijm. (J. A. Alberdingk) Over de spelling van de bastaardw. 249.

■ en Dr. C. Leemans. De kunst in Nederland. 249.

Timmer. (H.) Het idealisme of de licht-filosophie. 171. Timmers. (H.) Tiental leerredenen. 249. Toelichting van het gerevideerd algemeen reglement. 249. Trollope. (A.) De doctor. 251.

Tromp. (Mr. J. W.) Het stelsel van regtstreeksche verkiezing. 249.

(Mr. T. van Hettinga) De Kon. Akad. van Wetensch. 249.

Troost. (W.) Hardrijderij op schaatsen. 249. Portret van Ds. H. de Vries. 249.

ü

üfkes. (H. A.) Leesboekje voor eerstbeginnenden. 171. 173. Uit Fanny Fern's portefeuille. 171.

Uitboezeming hij den algemeenen klokkengalm in Nederland. 171.

Uitspanningen van het buitenleven. 373.

Ule. (Dr. O.) De wonderen van den sterrenhemel. 171.

V

Vader Cats, de raadsman voor iedereen. 373. Vaderlandsliefde. 171.

Valks. (J. A.) Verzameling van opstellen in het fransch. 251.

Varese. Folchetto Malespina. 251.

Vastrik. (C.) Heidebloempjes. 171.

Veen Azn. (J. van der) Een paar vertellingen. 171.

Velzen. (Dr. S. K. Th. van) De moordenaar R. P. van Dijk. 249. —-

Het leven en sterven van R. P. van Dijk. 249. — Oberlin. 249. Verduchène. (H. J. A.) Over de verdediging van ons land. 373. —

Hoofddenkbeelden over de verdediging van ons land. 373. Verschuur. (J.) Waarheid in het binnenste. 171. Verslag der commissien, belast met het afnemen der examens. 171. Verteller, (De nieuwe) of uitgezochte anecdoten. 373. Vertellingen voor de kinderkamer en de bewaarschool. 249. Verver. (B.) L'éclairage au gaz ;\ Peau a Narbonne. 171. Verzameling van dertig portretten van Nederlandsche dichters. 171.

Sluiten