Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1. Zes-en-Dertlgste Jaargang.

lftfiO

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht ziet, geschiedt door j. w. TAK 't HAAPP te 's Gravenhage, aan wien men de Advertentiè'n , uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te zenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDERDAG,

7 Januari.) 1869.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsllad, /2,25 per 8/m. De prijs der Advert.voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zjjn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

BATES , H. W., Illustrated Travels. Part. 1. London and New-York.

Aangeteekend 30 December 1868, voor Caarelsen & C°., ten

behoeve van J. Voltelen , te Arnhem. BIERNATZKI, CARL , Meer und Festland. Stuttgart. Aangeteekend

4 Jannarij 1869 , voor Seypeardt's Boekhandel, ten behoeve van

A. J. van den Sigtenhorst , te Deventer. 'BRANDT, M. G. W., Dienende Liebe. Berlin 1867. Aangeteekend

31 December 1868, voor G. van Peubsem , ten behoeve van J.

H. van Peursem, te Utrecht. LEHON, H., L'homme fossile en Enrope. 2e éd. corr. et cons. augm.

Brnxellcs. Paris 1868. Aangeteekend 4 Januarij 1869, voor van

den heuvell & van santen.

Life (The) of Walter Douglas. London. Aangeteekend 31 December 1868 , voor G. van Peursem , ten behoeve van .1. H. van Peursem , te Utrecht.

NAUMANN, Dr. M. E. A., Die Naturwissenschaften und der Materialismus. Bonn 1869. Aangeteekend 31 December 1868, voor .Iohannks Muller, ten behoeve van J. B. Wolters , tc Groningen.

Roland Yorke. A sequel to «The Channings » by the Author of »East Lynne» uit "The Argasy.» N°. of Jannary 1869 and following. Aanaeteekend 24 December 1868, voor W. Wenk.

SCHMIüT, FERDINAND, Völkerbilder aus der alten Welt für Schule and Haus, 2 Bande. Hamburg 1868. Aangeteekend 30 December 1868, voor Seypfardt's Boekhandel, ton behoeve van A. H. v. d. Hoeve Jr., te Doesborgh.

SIIIPTON, ANNA, -Teil Jesns. Rccollcctious of Emily Gosse. Londou. Aangeteekend 31 December 1868 , voor G. van Peursem , ten behoeve van J. H. van Peursem , te Utrecht.

Stolz und Still. Eine Novelle. Berlin. Aangeteekend 31 December

1868 , voor G. van Peursem , ten behoeve van J. H. van Peursem, tc Utrecht.

STRAUSZ, Dr. FRIEDRICH , Abend-Glockon-Töne. Berlin 1868.

Aangeteekend 3 Januarij 1869 , voor Erven Loosjes. Susan Helding. By the Anthor of «Archic Lovell» uit •• Temple

Bar" N°. of" December 1868 and following. Aangeteekend 4 Jannarij

1869 , voor H. A. Kramers, ten behoeve van van Druten & Bleekee , te Sneek.

TYTLER, ANN FRASER, Mary and Florence; or Grave and Gay. 14th. ed. London 18C8. Aangeteekend 4 Jannarij 1869, voor C. van Helden.

, Mary and Florence at sixteen. A conti-

nnation of » Grave and Gay.« 7th. ed. London 1868. Aangeteekend 4 Januarij 1869, voor C. van Helden.

Zes afr/edritkie bladen sijn vertoond van :

BRINCKMAN, JOHN, Kasper-Ohm und ick. Rostoek 1861. Op 29 December 1868 , door H. Nltqh.

Met dit N°. van het Nieuwsblad wordt aan de Leden der Vereeniging verzonden de Alphabetische lijst der ter vertaling aangekondigde werken October—December 1868. Diegenen die ze niet ontvangen mogten hebben, kunnen dezelve bij den ondergeteekende verkrijgen.

Amsterdam, Namens de Commissie ,

5 Januarij 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Almanak (Gorinchemsche) voor 1809 , behelzende de jaarmarkten enz. Gorinchem, G. C. van der Mast. 24°. In pergament. ƒ 0,15.

(Kantoor-) voor 1869. 's Gravenhage, B. J. üona Pieck.

Op carton. ƒ0,40.

Bilderduk (Mr. Willem), Bloemlezing uit (zijne) gedichten, naar tijdsorde gerangschikt en in verband gebracht met zijn leven en brieven door ür. J. van Vloten. 16e afl. Leiden, Deventer; D. Noothoven van Goor, A. ter Gunne. Roy. 8°. (blz. 601—632 cn 8 blz. voorwerk). Per afl. J 0,35; compleet /"6.50.

Bladen (Wetenschappelijke). Een bloemlezing uit bnitenlandschc tijdschriften , voor Nederland bewerkt, onder toezicht van Dr. I. C. van Deventer. Haarlem, A. C. Kruseman. Roy. 8°. Afl. 1. (156 blz.) Per jaarg. van 12 afl. ƒ14,40.

Bloemen van Maria uit de orde der natuur, der genade en der glorie voor het ganschc jaar verzameld door R. J. Pierik. 'sllertogenbosch, Hcnri Bogaerts. 24". Vel 1. (64 blz.) Per 12 aflev.

ƒ1,20.

Bouwkunst (Hedendaagsche). Uitgezochte ontwerpen van vreemden

cn inlandschen oorsprong, met korte beschrijvingen. Onderredactie van H. J. H. Groneman. Groningen, J. B. Wolters. Fol. Afl. 7. (2 blz. met 5 pltn.) Z1-90-

Bijbel (Pracht-) voor het huisgezin. De ganschc HeiligeSchrilt volgens de Staten-overzetting. Met veertig staalplaten van Nederl. graveurs. Benevens eene keurige, groote prcmieplaat, voorstellende : Christus aan het kruis. 18e afl. Tiel, H. C. A. Campagne. 4 . (N. T. blz. 105—144 met 2 staalgrav.) Per afl. ƒ0,37'.

Bijdragen (Doopsgezinde). Uitgegeven onder redactie van Da. L. Harting en P. Cool. Nieuwe serie. 2c jaarg. Leeuwarden, H. Kuipers. (1868). Postf. (176 blz.) , Z1.-1-

Colenbrandek (Mr. R. A. J.), Het Legaliteitsbeginsel en de bevoegdheid der hypotheekbewaarders om de rechtmatigheid der vati hen gevorderde doorhalingen van inschrijvingen te onderzoeken , volgens den Code Napoleon. Amsterdam, Johannes Mnller. 8°. (35

blz ) f °:3B-

Conscience (H.), Werken. Leiden, A. W. Sijthoft Afl. 37 en 38). Imp. 8°. (blz. 337—398 van Deel III). Per afl. A0,25.

Conscienoe's werken. Platen-Album. Afl. 3. Als boven. Imp. 8 . (6 platen, gegrav. op steen). /"0.25.

Doorenbos (Dr. W.), Handleiding tot de gescb. der lettcrk, vooral van den nieuweren tijd. Amsterd., Gebr. Kraay. Deel I. 8°. ƒ 2,25.

Europa. 1869. Dordrecht, J. P. Revers. 8°. Afl. 1. (U2Mz met plaat). Per jaargang van 12 allev. J JJ

Familievriend (De). Lectuur tot oefening en uitspanning. 1'raneker, T. Telenga. Gr. 8°. (48 blz.) Per jaarg. van 12 afl. met prcmieplaat ƒ2,60.

Figuier (L.), De wonderen der wetenschap of de geschiedenis deinieuwste uitvindingen aan het volk verhaald. In het Nederl. vertaald en bewerkt onder toezicht van Dr. A. van Oven. Deel II, afl 12. 'sGravenh., Gebrs. Belinfante. Imp. 8°. (blz. 97—144, met lig.). , . /°.65-

Gids (De). Drie en dertigste jaargang. 3e serie, zevende jaargang. Onder redactie van J. T. Buys, R. Fruin, H. P. G. Qnack, G. E. V. Schneevoogt, P. J. Veth, S. Vissering en Joh. C. Zimmerman. Januarij 1869. Amsterdam, P. N. van Kampen. 8°. (192 blz. Per jaargang van 12 aflev. f ~v'

Heine's SSmmtliche Gedichte. 4e und 5e Lieferung. Amsterdam, k. H. Schadd. 12°. (blz. 225-368.) Per afl. f0,30.

Huis-Bibliotheek 1869. Lectuur voor den beschaafden stand. Deventer, A. ter Gunne. 8°. N°. 1. (128 blz.) f0,75. Per jaarg. van 12 afl. . , ^9'—'

lndceling en ranglijst der officieren van het koninklijke leger der Nederlanden en der Nederlandsche koloniën voor 1869. 2e jaargang. Onder redactie van P. A. Janssen. Nijmegen, Adolf Blomhert KI. 8°. (30 en 378 blz.) Bij inteekening met portret van Willem 111 als premie. f\'™

Buiten inteekening zonder premieplaat. ri

Jaarboekje der maatschappij van weldadigheid voor 1869. Uitgegeven geheel ten voordeele dier inrigting, door de afdeeling: generaal van den Bosch. Amsterdam, D. B. Centen. Postf. (240 bladz. met plaat). f1' '

voor de rcgterlijke magt, zamengesteld door Mr. <--.

C E d'Engelbronner. Gorinchem , A. v. d. Mast. KI. 8°. ƒ1,50.

Kennis en Knust. Geïllustreerd Volksboek. Bladen ter algemecne ontwikkeling. Met medewerking van desbevoegden onder leiding van Dr T C Winkler. Met houtgravuren. Haarlem, A. C. Kruseman. KI. fol. Afl. 1. (32 bladz.) Per jaarg. van 12 afl. of 52 bladen ƒ 3,90.

Koot (A), Schoolplaten ten gebruike bij het onderwijs m de dier- en plantkunde onder voorlichting en toezigt van Dr. D. Lubacb en Dr. D. J. Coster, en uitgegeven van wegc het Neder andsch onderwijzers-genootschap. Amsterdam, C. L. Brinkman. Afl. 10. (iu bladen lithographie. Groot mediaan) f ••

Kuenen (Dr. A.), De godsdienst van Israël tot den ondergang van den joodschen staat. Haarlem, A. C. Kruseman. Imp. 8 ^j.8™

Kmm:r,Z(J.) , Gemeente-atlas van Nederland naar officiële bronnen ontworpen. Leeuwarden, Hugo Suringar. 4°. oblong, afl. 80eo»l

Lo3s9enavasfl868. Leiden, S. C. van Doesburg], 12°. deel III'afli 4 (blz. 339—444.) , . ' ' 9'

Macaulat, Geschiedenis van Engeland, met aantcckcn.ngen enz. * druk bewerkt door Dr. I. C. van Deventer Amsterf., Wed-JC. van Resteren & Zoon. He deel 10e afl. Postf. (blz. 2*1-^0

Moeders' Schoot. Godsdienstige en zedelijke verhalen

voor kinderen. Jaargang 1869. Schoonhoven, S. F, van Nooten.

Sluiten