Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

1 a 2 exx. der te verschijnen boekwerken, alsmede aanbiedingen, proefbladen, prospectussen, inteekenlijsten enz., de verzekering gevende ik ook hiermede steeds met zeer goed succès werkzaam ben.

Niet twijfelende het mij te schenken vertrouwen, door prompte afrekening en terugzending van het onverkochte commissiegoed als anderzinds, volkomen te zullen waardig maken, verblijf ik met achting

Uw Dw. Dienaar, Amsterdam. P. H. J. Reïnet de la Rue.

NB. Op aanvrage worden HH., die ik bij mijne vestiging als Boekhandelaar dd 1 Mei 1867 mogt hebben overgeslagen, de circulaire aan den Boekhandel met deugdzame aanbevelingen, toegezonden. [8]

HERINNERING AAN UITGEVERS, rje ondergeteekende ontvangt geen Commissiegoed!

Weesp, Deo. 1868. B. Schuring. [9]

ALMANAK VOOR LANDBOUWERS.

Wie hiervan exx. over heeft en ze dadelijk per couv. Brinkman wil terugzenden, verpligt daardoor den Uitgever

\V. Eekhoff. [10]

Onze voorraad van het HUISHOUDBOEK VOOR 1869 is geheel uitgeput. Men zal ons dus bijzonder verplichten met de onverwijlde terugzending der commissie-exemplaren, daar wij die juist in dezen tijd dringend noodig hebben. Amsterdam, 5 Jan. 1869. Gbboeders Kraalt. [11]

DRINGENDE TERUGVRAAG van J. van der Veen , DE ZEERAMP OP TERSCHELLING, 50 Cts., in 1868 door ons in commissie gezonden, en waarvan wij geen e n k e 1 Ex. meer bezitten ; terwijl ze tegenwoordig bij geta Hen worden aangevraagd.

De uitgaaf is geheel voor een liefdadig doel geschied. Voldoe dus s. v. pl. aan ons verzoek. Later zonden ze waarschijnlijk niet meer kunnen dienen, en door nalatigheid het goede doel van den schrijver alzoo worden benadeeld.

Sneek, 2 Jan. 1869. van Druten & Bleeker. [12]

De ondergeteekende heeft ter verzending gereed : GELOOF EN VRIJHEID , 3e Jg. Ie Afl. Wie hiervan Ex. in commissie verlangt om mede te werken, zende mij een vel druks per post.

Mocht iemand nog commissie Ex. over hebben, van: Rauwenhoff , LEERREDENEN

TOESPRAKEN bij de onthulling van het MONUMENT ter nagedachtenis van Dr. F. Rauwenhoff, dan verzoek ik deze u i t e r 1 ij k vóór 25 dezer terng ; om het liefdadige doel moeten deze beide uitgaven verrekend worden en kunnen dus na dien tijd geene Ex. teruggenomen worden.

Volgons bericht op de facturen zal over beide uitgaven 15 Februari worden gedisponeerd.

Rotterdam, 5 Januari 1869. D. J. P. Storm Lotz. [13]

ïn een drukken Boekhandel zoekt men een geschikt BEDIENDE, *van goede getuigschriften voorzien.

Reflectercnden adresseren zich franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [14]

Hp zeer aannemelijke voorwaarden en onder de meest gunstige ora"standigheden wordt ter overname aangeboden :

EEN FLORISSANTE BOEKHANDEL, die een ruim bestaan oplevert en sedert jaren gevestigd is in eene der groote steden van Zuid-Holland.

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [15]

pen fatsoenlijk jong mensch, gedurende 3£ jaar in den Boek■^handel werkzaam, bekend met wi n kei-adm in ist rat i e, wenscht !ei!en Mei a. s. als BEDIENDE geplaatst te worden, liefst met '"woning.

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uiteer dezes. [16]

Peu Schoolonderwijzer, door grondige studie met goed r~gevo]g verschillende examens afgelegd hebbende , biedt zich minzaam li Heeren Uitgevers als vertaler aan. Adres franco onder letter F. bij De Gebroeders van Cleef ^JsGravenhage. [17]

Ten gevolge van het bedanken van den Heer J. Noordendorp als Hoofd-Correspoudent, zijn de Heeren Sohalekamp, van de ""ampel & Bakker zoo goed zulks voortaan voor ons op zich te Hemen.

, ^e laatst ondergeteekende, geen winkel hebbende, verzoekt van toe'eading Van Commissiegoed verschoond te blijven.

Deventer, Jn. Brinkgrevk.

''anuarij 1869. W. Bmnkgreve. [18]

De Heeren C. L. Schleijkr & Zoon te Amsterdam, zullen zich voortaan belasten met het Hoofd-Correspondentscbap voor den ondergeteekende , waarvan men gelieve nota te nemen.

Groningen. H. R. Roelfsema. [19]

NA ULTIMO DECEMBER A.S. is de Heer G. van Peursem Hoofd-Correspondent van Nijkerk, 23 Dec. 1868. I. J. Maloa. [20]

De ondergeteekenden berichten bij dezen dat van af 1°. Jan. 1869 de Heeren Sohalekamp, van de Grampel & Bakker zich met hun Hoofd-Corrcspondentschap zullen belasten. Zij verzoeken dat hiervan goede nota worde genomen.

P. H. Roosenburg , Rotterdam, (firma Altmann & Roosenburg).

7 December 1868. W. L. Stoeller.

D. J. P. Storm Lotz. [21]

De ondergeteekenden hebben de eer te berigten, dat zij algemeen verzonden hebben hnnne kennisgeving van de vestiging van den eerst-ondergeteekende te Gorinchem, met 1°. Febr. 1869 en van den tweeden ondergeteekende te Brummen, als opvolger van den Heer W. J. Gordon , met 1°. Jan. 1869.

De Heer J. D. Sybrandi zal Hoofd-Korrespondent zijn van W. ,T. Gordon te Gorinchem. — De Heeren G. Portielje & Zoon zullen Hoofd-Korrespondcnten zijn van J. A. Kanngiesser te Brummen.

W. J. Gordon.

J. A. Kanngiesser. [22]

VERANDERING VAN HOOFD-CORKESPONDENT.

Tn plaats van den Heer J. Noordendorf zal zich van af 1°. Jan. 1869 dc Heer P. M. van der Made belasten met de Hoofd-Correspondentie voor

Winschoten, 29 Dec. 1868. J. R. van Eerde. [23]

De ondergeteekende heeft door deze de eer, de geachte Confrèri te berigten, dat hij van af 1 Januarij jl., behalve zijn reeds gedurende acht jaren gedreven ouden handel- en uitgevers-affaire, geopend heeft een nieuwen Boekhandel en Leesbibliotheek, verzoekende alle Confraters hem te voorzien van Prospectussen, Inteekenlijsten, Winkelbilletten enz. van alle nieuwe en bestaande Tijdschriften, alsmede hem i in alle takken van den handel, inzonderheid in Romans, ruimschoots van commissiegoed te voorzien.

Hij neemt deze gelegenheid te baat zich bij herhaling aan te bevelen tot bet completeren van gelezen Romans, alsmede tot het leveren van gelezen zoowel als nieuwe werken, aanbiedingen enz.

Nog enkele Exp. voorhanden van de in 1868 verschenen roman: DE WREEKERS, door G. W. H. Panchaud. 2 8°. deelen met vignet ƒ3,50 ; netto ƒ 2,90. Idem, in 1869:

DE PLEEGDOCHTER VAN DEN GALEIBOEF, door denzelfden schrijver. 2 dln. 8°. met vignet ƒ3,50; netto ƒ2,90. Amsterdam, 5 Januarij 1869. Jonas Benjamins. [24]

BERICHT.

HH. Confraters wordt door deze ter kennis gebracht, dat ik heden mijn oudsten Zoon als deelgenoot in mijne debietzaak heb opgenomen , en dat wij voortaan den Boekhandel gezamentlijk zullen uitoefenen onder de firma Soholtèns & Zoon.

Alle vervolgwerken, couranten enz. verzoek ik op de nieuwe firma over te brengen, die zich aanbeveelt voor ruime toezending van commissiegoed, prospectussen enz.

Mijne fondsartikelen blijven mijn eigendom, dientengevolge verzoek ik alle aanvragen aan mijn adres in te zenden.

Groningen, 1 Jan. 1869. A. L. Soholtèns. [26]

Door mij is uit het fonds van den Heer H. Koster te Delft aangekocht :

A. van Brink en H. van den Heuvel, LEES-STOF VOOR DE VERSTGEVORDERDE LEERLINGEN EENER LAGERE SCHOOL. 6e druk.

HH. Confraters gelieven hiervan nota te nemen en hunne aanvragen voortaan aan mij te adresseren.

Gorinchem, 2 Jan. 1869. A. K. Noorduijn. [26]

Boekverkoopers-Vereeniging: ONS DOEL.

De Vereeniging heeft de eer te berigten, dat de Vervolgwerken en Tijdschriften van de firma Kasten & Comp., uitgenomen DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE , door de Heeren Klinkert en Comp. te Amsterdam zijn overgenomen, en van 1 Januarij 1869 af voor hunne rekening zullen voortzetten.

De Vereeniging beveelt bovengenoemde firma in UEd. geëerde protectie aan. Amsterdam, 28 Dec. 1868.

Ons refererende aan bovengenoemde Anonces, bevelen wij ons beleefdelijk aan.

UEd. gelieve al het voor ons bestemde onder ons adres te bezorgen op den Singel bij het Koningsplein N°. 478. Met hoogachting "Ed. Dw. Dienaren

Kunkert & C°. [27 j

Sluiten