Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Heeren Uitgevers van moderne godsdienstige werken, worden j opmerkzaam gemaakt op het

NIEUW KERKELIJK WEEKBLAD. Het eerste nummer verschijnt 28 Januarij e. k. en wordt alom verspreid. Advertentiën worden verwacht Maandag vóór de uitgave; prijs per regel 15 cts. 3/2 maal, behalve het zegel. Brieven franco aan den Uitgever I. de Haan te Krommenie. [28]

BERIGT.

Van de werken HYPATIA, enz., door ons in verschillende couranten voorverminderden prijs aangeboden, wordt den handel 150/0 rabat toegestaan op jaarrekening, of 20°/o a contant. H.H. met wie wij de eer niet hebben in rekening te staan, uitsluitend de laatste conditie. 'sHage, Dec. 1868. De Ebven Thierry & Mensing. [29]

AANBIEDING TOT 25 JANUARIJ 1869.

Binnen eenige dagen verschijnt bij mij: HANDBOEKJE DER DIENAREN VAN DE ALL. H. MAAGD, onder den titel van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad. Part. prijs ƒ0,25; in linnen bandje ƒ 0,40. Voor den Boekhandel 13/12 met 20%.

Bij vooruitbestelling tot 25 Januarij 1869: 25 exx.ƒ4,50j 50 exx.ƒ 8,— ; 100 exx./15,—; 200 exx./25,—. Betaalbaar op 1 October 1869. Door flink en veel annonceren zal ik u het plaatsen van groote getallen zeer gemakkelijk maken.

Eduard van Wees. [30]

WAARSCHUWING.

Ik meen nogmaals de Confraters te moeten waarschuwen voor den Colporteur

J. C. A. Grehling , die steeds voortgaat met de ILLUSTRATIE te colporteren , zonder hiertoe door mij gemachtigd te zijn. Mogt hij bij een of ander Confrater abonnementen komen opgeven , wordt men verzocht, onraiddelijk, op mijne kosten, per telegraaf, berigt te geven, ten einde de justitie van zijn verblijf te onderrichten.

's Bosch, 4 Jan. 1869. Henki Bogaerts. [31]

Bij den aanvang des jaars~ vestig ik de aandacht van HH. Confraters op:

I. Campagne's ATLAS DER GEHEELE AARDE. In 23 kaarten

door P. H. Witkamp. Prijs ƒ1,20, vk. ƒ1,50. II. Campagne's SCHOOLWOORDENBOEKEN DER ENGELSCHE EN FRANSCHE TALEN. Ieder ruim 700 bladz. compr. drnk in linnen band. Prijs ƒ1,20, vk. ƒ1,50. Een en ander lever ik af op jaarrekening met premiën 4/3A, 7/6 en 15/12.

Ieder Confr. kan van deze courante artikelen ligt een getalletje gebruiken.

Voor bestellingen houd ik mij zeer aanbevolen.

Hél, 4 Jan. 1869. H. C. A. Campagne. [32]

Ter verzending ligt gereed: DOOPSGEZINDE BIJDRAGEN. Nieuwe Serie. Tweede jaargang. Onder redactie van Dr. P. Harting en P. Cool, Predikanten te Enkhuizen en te Harlingen. Prijs ƒ1,—.

Heeren Confraters die uitzigt hebben tot plaatsing, gelieven per couvert exx. voor rekening of in commissie aan te vragen.

Leeuwarden, Dec. 1868. H. Kuipers. [33]

BERIGT:

1°. dat Westbroek, HANDBUCH FüR LEHRER UND SELBSTUBER, — en

van Dale, ZINSONTLEDING. Leerboek voor onderwijzers en kweekelingen. 2e stuk, herdrukt zijn. 2°. dat de derde aflevering van Vorsterman van Olten, THEORIE DER ALGEBRA, heden aan de Inteekenaren verzonden is. Schoonhoven, 30 Dec. 1868. S. Jffi. van Nooten. [34]

Bij van Meurs & Stuïkens te Rotterdam, is verschenen: de tweede druk der GESCHIEDENIS VAN DE ROTTERDAMSCHE BANK, door Mr. B. O. Prijs ƒ0,30, netto ƒ0,24; premie 7/6. _ Een aanzienlijke oplaag werd alléén in Rotterdam in twee dagen uitverkocht. — Wordt op aanvrage in commissie gezonden. [35]

HEDEN

wordt door den ondergeteekende aan de bestellers verzonden de nieuwe druk van zijn REGISTER VOOR VERZENDINGEN. Alle veranderingen in het correspondentiewezen, nieuwe firma's etc, zijn daarin opgenomen.

Dit Register is ingericht voor 12 verzendingen en beslaat 6 vel druks zwaar Holl. schrijfpapier. De prijs is 70 cents, met de premiën 4/3i, 7/6 en 15/12.

Amsterdam, 7 Jan. 1869. G. L. Funke. [36]

Gedurende de beide volgende maanden zal ik in eenige veelgelezen dagbladen annonceren: AGLAJA. Volledig handboek voor vrouwen en meisjes van haak-, brei-, knoop-, borduur-, t api s seri e - en veterbandwerk.

Verschillende deelen, ieder bevattende p. m. 400 diverse handwer¬

ken , met 48 groote en kleine uitslaande platen, waarvan de particuliere prijs zal zijn ƒ0,75.

Het zijn de verschillende jaargangen van het gerenomeerde DamesTijdschrift AGLAJA, die ik op deze wijze denk te exploiteren.

Alles evenwel, wat daaraan een tijdelijk karakter verleende, zoo als modeplaten en modeberigten, is uit deze deelen verwijderd en ieder werkje bevat niets anders dan de bovengenoemde handwerken met de daarbij behoorende platen.

Inzonderheid voor meisjes uit den burgerstand is het eene welkome gelegenheid, om zich voor een beetje geld datgene aan te schaffen, wat zij voor ƒ3,— a ƒ4,— in haak- en breiboekjes kunnen vinden. Het kan dus niet anders of eene algemeene vraag zal zich naar dit artikeltje doen hooren, zoodra mijne annonces verschijnen. In commissie kan ik deze werkjes niet zenden, maar doe daarom de volgende aanbieding, geldig tot 15 Januarij 1869.

5 deelen voor ƒ2,80, verkoop ƒ3,75; 10 deelen voor ƒ 5,50, verkoop ƒ7,50; 25 deelen voor ƒ13,12', verkoop ƒ18,75; 50 deelen voor ƒ25,— , verkoop ƒ37,50; 100 deelen voor ƒ47,50, verkoop /75,—. Betaling 6 maanden na datum der factuur. Bovendien voeg ik gratis bij iedere bestelling een fraai gedrukt, gezegeld winkelbillet.

Bestellingen voor 10 of meer deelen kan men mij ongefrankeerd per post zenden; de aflevering geschiedt onmiddelijk, franco Amsterdam.

Botterdam, 24 Dec. 1868. Hendrik Altmann. [37]

Bij S. van Velzen Jr. te Kampen zijn ten dienste van het catechetisch onderwijs verschenen: DE VIJF ARTIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN, vastgesteld op de Synode van Dordrecht, A° 1618 en 1619. 3e dr. netto ƒ0,15, verk. ƒ 0,20. 25 ex. netto ƒ3,20, verk. ƒ4,—. 100 ex. netto ƒ11,—, verk. ƒ14,—•. DE HEIDELBERGSCHE CATECHISMUS, met teksten. 4e dr. netto ƒ0,06, verk. ƒ0,08. 25 ex. netto ƒ1,35 , verk. ƒ 1,75. 100 ex. netto ƒ4,25, verk. ƒ6,—.

zonder teksten, netto

i ƒ0,04», verk. ƒ0,06. 25 ex. netto ƒ0,90, verk. ƒ1,25. 100 ex. netto ƒ2,75, verk. ƒ4,—. HET KORT BEGRIP DER CHR. RELIGIE, met teksten. 5e dr. netto ƒ0,06, verk. ƒ 0,08. 25 ex. netto ƒ1,35, verk. ƒ1,75.100 ex. netto ƒ4,75, verk. /*6,50.

zonder teksten, netto

ƒ0,03, verk. ƒ 0,04. 25 ex. netto ƒ0,60, verk. ƒ0,80. 100 ex. netto ƒ2,— , verk. ƒ3,—. Heelenbroek, VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN, met teksten (groot). 4e dr. netto ƒ0,15, verk. ƒ0,20. 25 ex. netto ƒ3,—, verk. ƒ4,—. 100 ex. netto ƒ10,— , verk. ƒ14,—.

zonder teksten (klein). 2e dr. netto r"0,07 , verk. ƒ 0,10.

25 ex. netto ƒ 1,50, verk. ƒ2,— , 100 ex. netto ƒ4,50, verk. ƒ6,50.

Borstius, VRAAGBOEKJE VOOR KLEIDE KINDEREN. 5e dr. netto ƒ0,03, verk. ƒ 0,04. 25 ex. netto ƒ0,60, verk^0,80.100 ex. netto ƒ2,—. verk. ƒ3,—. DiJKSTERHUis, DE BÏJBELSCHE GESCHIEDENIS BEHANDELD IN VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR EERSTBEGINNENDEN. 3e dr. netto ƒ0,10, verk. ƒ0,12», 25 ex. netto ƒ2,40, verk. ƒ3,— , 50 ex. netto ƒ4,60, verk. ƒ5,75. 100 ex. netto ƒ8,—, verk. ƒ10,—.

. . HET KORT BEGRIP DER CHR. GODSDIENST

OP NIEUW UITGEGEVEN TOT NUT EN GEMAK DER CATECHIZANTEN. 2e dr. netto ƒ0,12, verk. ƒ0,15. 25 ex. netto ƒ2,80, verk. ƒ3,50. 50 ex. netto ƒ 5,20, verk. ƒ6,50.100 ex. netto ƒ8,—, verk. ƒ10,—. Kok, HELLENBROEKS VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN UITGEBREID EN VERMEERDERD. 2e dr. netto ƒ0,40, verk. ƒ0,50.

Deze uitgaven onderscheiden zich door correcte tekst, fraaie uitvoering en lagen prijs. Alles wordt ingenaaid afgeleverd. [38]

Uitstekend geslaagde PORTRETTEN van wijlen den Dichter S. J. van den Bergu worden uitsluitend afgeleverd door ons. Formaat «Carte de visite", buste. Prijs 75 cts. Rabat 20%. Premie 13/12.

'sHage, Jan. 1869. De Erven Thierry & Mensing. [39]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oudkerk Pool & C°. te Amsterdam leveren in weinige uren f r is c h gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN , bij groote en kleinere hoeveelheden , naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven , zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben , waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. [40]

Gemengde Berichten.

Door de Ned. Maatsch. ter bev. van Nijverheid wordt als supplement bij het tijdschrift der Maatsch. uitgegeven eene ichthyologische bibliographie of lijst van al de werken, die in vroeger en later tijd over visschen en visscherij zijn in het licht verschenen. Dit geschrift, een gevolg van een langdurigen, nanwgezetten arbeid, is door den " schrijver, den heer D. Mulder Bosgoed, bibliothecaris van het Rotterdamsch Leeskabinet, aan de Maatschappij aangeboden. Directeuren hebben geoordeeld, dit voor ons vaderland en voor een der oudste en voornaamste takken van Nederlandsche nijverheid belangrijk geschrift met erkentenis te moeten aannemen en door den druk bekend te maken.

gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten