Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

Thomas (,T.), Abels dood. Dramatisch tafereel. Rotterdam, van Meurs

6 Stnfkens. 8°. (8 blz.) r"0,15. Tijdschrift (Nieuw) voor do pharmacie in Nederland; tevens or-

%■ gaan van de Nederl. maatschappij ter bevordering der pharmacie, "ohdeï red. van P. J. Haaxman. le afl. 's Gravenhage, Gebr. van Cleef. 8". (blz. 1—32 en blz. 169—180.) Per jaargang van 12 maandel. aflev, voor leden van genoemde maatschappij ƒ 2,665 : voor niet-leden ƒ4,—.

Toespraak aan de Israïlieten door een twaalfjarig kind. Met een voorwoord van Dr. A. Capadose. 's Gravenhage , H. J. Gerretsen. 12°. (31 blz.) ƒ0,20.

Verdedigings-middelen (Onze), door een oud-vrijwilliger van 1830. Utrecht, A. J. S. van Rooijen. 8». (20 blz.) ƒ0,35.

Verslag (Zevende en laatste) over den paalworm, uitgegeven door de natuurkundige afdeeling der kon. akademie van wetenschappen. Overgedrukt uit de verslagen en medeileelingen, afdeeling Natuurkunde, 2e reeks. Deel II. Amsterdam, C. G. van der Post. 8°. (28 blz.) ƒ0,40.

Waarheid in liefde. Een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde Christenen. Naar de behoefte dezer dagen. Onder medewerking van verschillende geleerden in Nederland, uitgegeven door P. Hofstede de Groot, C. H. van Herwerden, Chz. en A. T. Reitsma. le aflev. Groningen en 's Gravenhage, P. NoordhofF en M. J. Visser. 8". (blz. 1—80). Per jaargang van 12 afl. ƒ8,—.

Weekblad van Heusden en Waalwijk, gewijd aan de belangen van het land van Heusden en Altena en de Langstraat. N°. 1, Heusden , A. Gezelle Meerburg. Fol. (4 blz.) Afz. nmrs. ƒ0.125. Per 3 maanden fr. p. p. ƒ1,50.

Weevekingh (J. J.), Algemeene geschiedenis der Staatsfiuantiën. Naar de voornaamste schrijvers en volgens origineele bronnen bewerkt. I De financiën en de financiëele geschiedenis van de Vercenigde Staten van N. Amerika, (door von Hoek) 2e aflev. Amsterdam, C. van Helden. Roy. 8°. (le deel blz. 35—80. 2e deel blz. 49—80.) ƒ1— •

Voornaamste Uitgaven in Engeland.

Ainsworth (W. F.), Earth üelineated with Pen and Pencil. 4°.

Griflin. 1 pd. st., 1 sh. Aston (J. A.), Early Witness to Gospel Truth. Cr. 8°. Nisbet. 5 sh. Auld (Rev. A.), Ministers and Men in the North. Cr. 8°. Nisbet. 4 sh., 6d. Baker (S. W.), Cast Up by the Sea; or, Adventures of Ned Grey.

Cr. 8°. Macmillan. 7 sh., 6 d. Ballantyne (K. M.), Deep Down: a Tale of the Cornish Mines.

12°. Nisbet. 5 sh. Barton (J. K.), Pathology and Treatment of Syphilis. 8°. Long-

mans. 7 sh.

Bellows (A. J.), Philosophy of Eating. 4th edit.Post 8°. Low.Ysh., 6 d.

How Not to be Sick: a Seqnel. Low. Post 8°. 7 sh., 6 d.

Bickmore (A. S.), Travels in the East Indian Archipelago. 8°. Murray. 1 pd. st., 1 sh.

Browning (Robert), Ring and the Book. In 4 vols. Vols. 1 and 2. Fcap. 8°. each. Smith & Elder. 7 sh., 6 d.

Bijrbury's (F. E.) Mary's Everyday Book of Useful Knowledge. 18°. Longmans. 3 sh., 6 d.

Buried Alone: a Story. By a New Writer. Post 8°. Tinsley. 10 sh., 6 d.

Buuton (R. F.), Exploration of Highlands of Brazil. 2 vols. 8°. Tinsley. 1 pd. st., 10 sh.

Cakey (Rosa N.), Nellie's Memories: a Domestie Story. 3 vols. Post 8°. Tinsley. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Cooley (A. J.), Toilet and Cosmetic Arts, etc. In 1 vol. Post 8°. Hardwicke. 7 sh.

Davidson (Edward)', Railways of India, their Rise, Progress, etc. 8°. Spon. 15 sh.

Farrow (M.), Not Tirae's Fooi. 3 vols. Post 8°. Tinsley. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Fenn (G. M.), Mad; a Story of Dust and Ashes. 3 vols. Post 8°.

1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Gregor (J.), Arboriculture; a Practical Treatise on Forest Trees. 8°.

Edmonston. 10 sh., 6 d. Guiccioli (Ctss.), My Recollectious of Lord Byron. 2 vols. 8°.

Bentley. 1 pd. st., 10 sh. Helps (Arthur), Realmah. 2 vols. Post 8°. Macmillan. 16 sh. Herbert (Lady), Mother of Saint Angustine. Fcap. 8°. Bentley.

3 sh., 6 d.

IIiLii (Berkeley), Syphilis, and Local Contagious Disorders. 8°. Walton. 16 sh.

Howitt (Mary), Vignettes of American History. 12°. Partridge.

2 sh., 6 d.

Howson (JohnS.), Metaphors of St. Paul. Cr. 8°. Strahan. 3 sh., 6 d. Hughes (Thomas), Tom Brown's School Days. Ulust. edit. Sq. 8°.

Macmillan. 12 sh. Hunter (w. W.), Dictionary of the Languages of India, etc. Sm. fol.

Trübner 2 pd. st., 2 sh. Irving (Washington), Tales of a Traveller. 18°. Bell & Daldy. 3 sh., 6 d. Journal of Philology (The). Vol. 1. 8°. Macmillan. 10 sh., 6 d. Kathleen. By the Author of «Raymond's Heroine." 3 vols. Post 8°.

Hurst & Blacket. 1 pd. st., 11 sh., 6 d. Knight (C.), Mechanician and Constructor for Engiueers. 4°. Spon.

2 pd. st., 12 sh., 6 d. Leech (John), Pencillings from Punch. In 1 vol. 4°. Bradbury.

1 pd. st., 11 sh., 6 d. Ma let (H. P.), Circle of Light; or, Dhawalegeri. Post 8°. Newby.

7 sh., 6 d.

Man's Belief (A); an Essay on Religious Knowledge. Cr. 8°. Williams & Nov. 2 sh.

Manning (Anne), Diana's Crescent. By the A. of «Mary Powell.

2 vols. Fcap. 8°. Bentley. 10 sh., 6 d. Motley's (J. L.) History of the United Netherlands. New edit. 4 vols

Post 8°. each. Murray. 6 sh. . Rise of the Dutch Republie. 3 vols. New edit. Cr. S

Routledge. 18 sh. Muller (Max), Chips fromaGerman Workshop. 2nd edit. 2 vo.s. 8

Longmans. 1 pd. st., 4 sh. Nobility of Life (The): its Graces and Virtues Portrayed. 4 . Warne

1 pd. st., 11 sh., 6 d. Not in Society; a Posthumous Story. Edit. by Josefh Hatton

Post 8". Bradbury. IU sn., o a. On the Way; or, Places Passed by Pilgrims. By A. L. O. E. Cr. 8

Prinsep (H. T.), Criminal Procedure of British India. 2nd edit

Roy. 8°. W. H. Allen. 1 pd. st., 1 sh. Probyn (J. W.), Essays on Italy and Ireland and the United States

Cr. 8 . Trubner. & sn. Reed (C. J.), Ship-building in Iron and Steel.8°. Murray. 1 pd. st.,

10 sh. , .

Richardson (Frederioa), «Xavier and I." Post 8». Chapman &

Hall. 7 sh., 6 d. Rule (W. H.), History of the Inqnisition. 8°. Johson. 8 sh., b d. Salm-Salm (Felix), My Diary in Mexico, in 1867. 2 vols. Post 8°.

Bentley. 1 pd. st., 4 sh. Tourguenef (J.), Smoke; or, Life at Baden : a Novel. 2 vols. Post 8".

Bentley. 1 pd. st., 1 sh. Tricotrin; the Storv of a Waif and Stray. 3 vols. Post8°. Chapman & Hall. 1 pd. st., 11 sh., 6 d. Trollope (T. A.), Leouora Casaloni; a Novel. 2 vols. Post 8».

Chapman & Hall. 1 pd. st., 1 sh. Vincent (Sir Francis), On the Brink: a Novel. 3 vols. Post 8».

Chapman & Hall. 1 pd. st., 11 sh., 6 d. Wells (J. S.), Treatise on Diseases of the Eye. 8°. Churchill. 1 pd.

st., 4 sh.

Whymper (F.), Travel and Adventure in the Territory of Alaska.

8°. Murray. 16 sh. Worboise (Emma J.), Singlehurst Manor; a Story of Country Life.

Post 8». J. Clarke & C». 5 sh. Zincke (F. B.), Last Winter in the United States. Post 8°. Murray.

10 sh., 6 d.

Verkooping:

Der belangrijke natuur-historische bibliotheek van Prof. J. van der Hoeven te Leiden. Op vrijdag 22 Januari 1869, door E. J. Brill te Leiden. Catal. 216 blz.

A D V E R T E N T I Ë N.

Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, zoowel bij de ziekte als bij het overlijden van mijn geliefde echtgenoot F. van Giffen ondervonden, betuig ik, mede namens mijne kinderen, mijnen opregten dank.

Groningen, 9 Jannarij 1869. R. J. Sohierbeek. :[57]

D

en 21 Januari e. .k. wordt te Groningen publiek verkocht, maar

is inmiddels nog uit de hand te koop: Eene nette, zeer hechte,

meerendeels geheel nieuw getimmerde HEEREN- en WINKEL1IUIZINGE, waarin sedert onheugelijke jaren met het beste succes een Boek- en Papierhandel is uitgeoefend. Het huis staat aan de groote Markt, op een der beste standen , in het midden der stad, en is geschikt om gedeeltelijk verhuurd te worden. Aan de zaak is verbonden: Eene Leesbibliotheek en LeesinrigtiDg van Tijdschriften en Co nr anten, terwijl er kans bestaat om een aanzienlijk aantal inteekenaren op diverse vervolgwerken over te nemen, welk een en ander al dadelijk goede relatiën geeft. Voor een jong mensch, die zich wenscht te vestigen , is dit eene zeldzame gelegenheid, om met uitnemende vooruitzigten zijne zaken te beginnen. Nadere inlichtingen bij den tegenwoordigen eigenaar P. van Wicheren Hz. Brieven franco. [58]

Lil

ter Gunne te Deventer, is voornemens eene vertaling uit te

'even van :

E. Marlitt, REICHSGRaPIN GISELA. Hij verzoekt ten spoedigste terug te mogen ontvangen de onverkochte exx. van :

A.Réville, JAKOB VAN LENNEP EN ZIJNE ROMANTISCHE WERKEN. f59'!

Door de ondergeteekende is den 6 dezer aan het Gemeentebestuur alhier ter vertaling vertoond :

B. Disraeli, TANCRED. 2 vol. 1847.

Onder dankbetuiging voor de vele diensten gedurende een reeks van jaren aan mijne firma bewezen door de firma Wed. J. C. van Resteren & Zn. te Amsterdam, refereer ik mij aan hare kennisgeving, dat het Hoofdcorrespondentschap aan de HH. Sohalekamp, van de Geampel & Bakker is overgedragen.

Tiel, c. W. van dén Heuvel.

Januarij 1869. Firma: Wed. D. R. van Wermeskerken. [60]

J. M. van 't Haaff vraagt:

73 de Geneste! , Dichtwerken.

74 Prachtbijbel. Uitg. v. Goor. Met de Apokryfe Boeken. Mits gecollationeerd. Compleet.

Sluiten