Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!)

75 Geel en Simons, Het proza en de poëzy. Twee voorlezingen in bet Leesmuseum te Utrecht.

76 Werner, Koralen voor orgel met voorspelen. Psalmen en Gezangen. Zuiver.

77 Leeskabinet. 1868 en vervolg. Gelezen.

78 De vrek, naar Molière. Uitg. Schuitemaker.

79 Nederl. museum. 1841, 1844, 1845,1846,1848,1852, 1855, 1856, 1861, 1862 en het 8e deel. Opengesn. doch zindelijk.

SO Geill stuivers magazijn. 1858, 1859, 1861. Idem.

81 Familie-magazijn. 1839, 1856, 1861. Idem.

82 Nederl. magazijn. 1837—1841, 1857. Idem.

83 Stads- en dorpsbibliotheek. 1854. Idem.

84 Bibliotheek voor het huisgezin. 4e jaarg. Idem.

85 De Tijd. 1818, 1858—1861. Idem.

86 De Honigbij. 1843—1847. Idem.

87 Goeverneur. De huisvriend. 1849, 1854. Idem.

88 Europa. 1841, 1816, 1861. Idem.

89 Leeskabinet. 1836, 1841, 1861. Idem.

90 De kleine pligten. Idem.

91 Keukenboeken. Diversen.

92 Brievenboeken. Idem.

93 Dageraad. 1868.

94 Nederl. magazijn. 1868.

95 Album der natuur. 1868.

96 Geïllustreerd stuivers magazijn. 1868.

97 Coolhaas, Tijdschrift voor gezondheidsleer, le en 2e jaar.

98 de Veer, Trouringh. Geb. en ingen.

99 Al de werken van Gust. Aimabd. Gelezen exx. kunnen dienen.

100 Geldersche volksalmanak. Van het begin tot en met 1868. Enkele jaargangen kunnen ook dienen.

101 Dante, Le Pnrgatoire et le Paradis. Geill. d. Dore. Geb.

102 A. V. H„ Zijn er zoo?

103 v. Lennep, Geschied, van Noord-Nederland. 4 dln.

104 Weiland, Woordenb. der Ned. taal. Ond.

105 Siegenbeek, Lijst. » 105 IIarrebomée, Handb. 3. Ned. spreekw. »

107 de Vries en te Winkel, Woordenlijst. »

108 Reuter, Gedroogde kruiden. Dl. V en VII. 2 exx.

109 Aarde en haar volken. 1869. 5 exx.

110 Struwelpeter's Prentenboeken. (Hollandsche).

111 Woordb. d. Zamenl. 40 Dn.

112 Plantenga , Reisboek langs den Rijn.

113 „ » door België.

U4 „ „ door N. W. Duitschland.

115 Plakalbums. Uitg. v. Egmond.

116 Tennyson. Uitg. Schadd. Geb.

117 Thackeray, Rora. werken.

118 de Vries, In Rome. Nieuw.

119 Margareth's verlooving. 2 dln. ld.

120 Mühlbach. De jonge keurvorst. Id.

121 Gramberg, Madjapahid. 2 dln. Id.

122 Oltmans, De schaapherder. 4 dln. Id.

123 v. d. Berg, Proza en Poezy.

124 Sammlung electrischer Spielwerke für junge Eleetriker. 2e Aufl. Niirnberg u. Altdorf, Monath u. Kuszler. Compl.of 6e Lif en vv.

125 Vad. Letteroef. 1869. (14 dagen of e'én maand na de nitgave).

126 Grootmoeders geld.

127 Rauwenhoff, Leerredenen.

Biedt aan:

13 Kunst en poëzy. Geb. Nieuw. Met 40%

14 Luttenberg's Chronol. verzam. 2e uitg. Zoo ver uit, met verpligte inteek. voor de volgende deelen.

15 Regt , Beroemde personen. 4 exx. Met 35°/c.

16 Vreede, Vermakelijk adres aan de Kamer. 3 exx. . . ü »,15.

17 Vesta. 1868. Zuiver ex ■ - *.—•

18 V. d. Palm, Bijb. v. d. Jeugd. Met pl. Geb. 2 exx. Meestb.

19 Felder, Zonderlingen. 2 dln. Nieuw - 3,70.

Aanvragen of aanbiedingen franco.

Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Mos. op te geven.

De Uitgever. [bij

Kemink & Zoon te Utrecht, zoeken : Bernard en Huette, HANDB. D. KUNSTBEWERKINGEN EN HEELK. ONTLEEDKUNDE. Met gekleurde platen. Amst. 1851—53.

Gotfbes, HANDB. V. D. LEER DER VERBANDEN EN VERBAND-INSTRUMENTEN. Amst. 1853.

Vreede NEDERLAND EN ZWEDEN IN STAATKUND. BETREKKING (1523-1618). 2 stn. Utr. 1841 en 44.

Pfenninger, JOODSCHE BRIEVEN. Vert. door Hugenholtz. Hott. le dl. apart.

NEÊRL. BIBLIOTHEEK. 1868 en 1869. Met premieplaat. [62j

Worden gevraagd eenigc exx. van : DE VREK, naar Molièbe. Uitgave van J. Schuitemaker. A contant, tegen den nieuwen prijs met gewoon rabat. Aanbiedingen per couv. den Heer H. J. van

Ki'Steren aan . .

J. F. C. Bbuokwildeb. [63]

-ve ondergeteekende zoekt voor een prijsje, mits zindelijk cn onopen.'gesneden exx.:

DE OEFENSCHOOL. Al de jaargangen. — 1 TIJDSCHRIFT /OOR REKEN- STEL- FAT MEETKUNDE. Al de jaargangen.—

MAGAZIJN VOOR DE REKEN KUNST. 7 dln. (Broese & C°.) — ! exx. van Kampen, GES. HER NED. BUITEN EUROPA. Met daten — 2 Frijlink, INTERPUNCTIE. — 1 Ganot, NATUURK. ! dln _ 1 Ganot, NATUURK. 1 dl. — 25 Jaeger, ZAKATLAS )ER NEDERLANDEN. — 1 ATLAS V. NEERL. IN DIE (SeyffARDT). — 2 exx. Kaisér, DE STERRENHEMEL.

Offertes franco per post of sub couv.

Barneveld, 6 Jan. 1869. P. Andrej! Menger. [64]

Ter oprichting eener Hollandsche Leesbibliotheek worden gevraagd ROMANS van de laatste drie jaren. Aanbiedingen franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. C5]

De ondergeteekende verzoekt beleefd om van alle nieuw uitkomende politie'ke Brochures 1 ex. voor rekening en 1 ex. in som miss ie te mogen ontvangen. Hengelo, 11 Jannarij 1869. G. P. te Winkel. [66]

De ondergeteekende houdt zich bij HH. Uitgevers steeds aanbevolen, om 2 a 3 exx. hunner uitgaven per le couv. in commissie te ontvangen.

Kampen, Jan. 1869. B. Berghuijs. [67]

Scheltema & Holkema te Amsterdam, verzoeken, bij uitgave, een goed getal brochures, vooral over Indië, in commissie te mogen ontvangen.

Prijsopgave s. v. pl. van al de werken van A. DumaS vertaald in het Hollandsch. L»8]

HEEREN UITGEVERS worden verzocht de Vervolgwerken, vroeger aan den Heer Koster geleverd, op mijnen naam over te schrijven, terwijl ik mij beleefd aanbeveel op de verzendinglijst geplaatst te worden, tot ontvangst van Cornmissiegoed. Delft. JoH- Ykema. [69]

WJ. Uilkens te Groningen vraagt per eerste couvert in commissie •of ter vizie:

Bundels POËZIE, geschikt voor voordragt, bij voorkeur hnmor istisch ; Dramatische stukken voor Rederijkers en Damesvereenigingen. [70]

c ondergeteekende, Notaris in den boedel van wijlen den Heer Jan Brave Wouteruszoon , in leven Uitgever to Amsterdam, verzoekt alle Heeren Boekbandelaren de goederen, die zij van den oveiledene in commissie hebben, terug te zenden aan het adres van de HH. Weytingh & Brave alhier, vóór 15 Febr. dezes jaars, zullende, bij gebreke hieraan te voldoen, die goederen geacht worden verkocht te zijn en de rekening van genoemde Heeren daarvoor worden gedebiteerd.

Amsterdam, 11 Januarij 1869. D. van Dijk. [71]

UITBREIDING!

De ondergeteekende berigt, dat hij zijn Boekhandel tegen 1». Jan nar! 1869 verplaatst in de Sraitstraat wijk D. N°. 434 en verzoekt Heeren Confraters ruime toezending van Cornmissiegoed, Inteekenlijsten, Prospectussen, Brochures, alsmede eene groote sortering van Kinderwerken, Schoolboeken etc. Nijmegen, j- Cranendoncq,

December 1868. Boekhandel en Leesbibliotheek.

NB. De oude Firma A. Cranendoncq & Zonen, Smitstraat wijk D. N°. 430 te Nijmegen, blijft voortgaan hnn magazijn van. Papier-, Muziek- en K u n st h an del, op nog grooter schaal uit te breiden! Ook zij bonden zich bij Heeren Confraters (deze vakken betreffende) aanbevolen. l7*1

BEDIENDE — BOEK- EN PAPIERHANDEL. ,n een drukken Boek- en Papierhandel, in eene der handelssteden Iverlangt men zoodra mogelijk een actief jongmensen als BEDIENDE. , , ...

Alleen zij die eenige jaren met succes in dergelijke betrekking zijn werkzaam geweest en goede getuigschriften kannen produceren, komen in aanmerking. , ....

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uit-

gever dezes. . -

pen ervaren BEDIENDE, P. G., die last en ijver bezit om ia teene nog jeugdige zaak werkzaam te zijn, kan omstreeks April a. s. geplaatst worden tegen goed salaris. , .

Brieven franco! onder letter N, met opgave van conditiën bij Adolf Blomhert, Boekhandelaar te Nijmegen. t__J

ATTENTIE. , , , ...

ij H. Boekverkoopers, welke van mijne fondsartikelen Hhebben, zullen mij verpligten, alle aanvragen beneden bet getal van 13/12 te rigten aan mijnen of hunnen Correspondent.

Utreeit, 8 Jan. 1869. <*• s">ul,£ :7°J

Sluiten