Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N". 3.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht ziet, geschiedt dooi j. m. vak 't haafp te 'j Gravenhage, aan wien men de Advertentiën , uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te zenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDERDAG,

21 Januari j 1869.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ2,25 per 3/m. De prijs der Advert. voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Naar aanleiding van eene bij ons ingekomen missive van Z. Exc, den Minister van Justitie, waarbij het verzoek tot ons gericht wordt, om ook van onze zijde mede te werken tot het te keer gaan van de verspreiding van nagebootst geldswaardig papier, vestigen wij de aandacht van den boekhandel in het algemeen en van onze medeleden in het bijzonder, op deze ongelukkige en gevaarlijke industrie.

Volgens bij ons ontvangen mededeelingen zijn niet alleen de reeds vroeger bekende nagemaakte bankbiljetten van veertig gulden in den vorm van „zegewensch" weder in de wandeling gebracht, maar worden thans op gelijke wijs ook nagebootste postzegels verspreid.

In de overtuiging dat geen der leden onzer Vereeniging zal willen medewerken, om aan eene speculatie, die zoo ligt tot bedrog en teleurstelling kan aanleiding geven, de hand te leenen, vertrouwen wij, dat deze eenvoudige mededeeling genoegzaam zal zijn, om aan den wensch van Z. Exc. te voldoen en onze medeleden van elke inmenging in dezen handel terug te houden. Ieder gevoelt toch ligt, dat zoodanige inmenging onzen handel tot oneer zou verstrekken, en dat hij die behoort over te laten aan de straatventers, die, uit den aard van hun bedrijf, onder het dadelijk toezigt staan der politie.

Namens het Bestuur, Amsterdam, W. H. Kirberger, President.

12 Januari 1869. J. C. Loman Jr., Secretaris.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het 7ERTALINGS-REST zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

Little Meg's Children. London. Aangeteekend 13 Januarij 1889, voor G. van Peursem.

NöSSELT, FKIEDRICH, Lehrbuch der Weltgeschichte. 4 Theile. 14e verb. und verm. Autlage. Breslau 18G7. Aangeteekend 15 Januarij 1869, voor Y. Rogge.

SCHMTD, HERMAN, Gesammelte Schriften. Erster Band. Leipzig 1867. Aangeteekend 15 Januarij 1869, voor Scheltema & Holkema, ten behoeve van Erven F. Bohn, te Haarlem.

SPURGEON, C. H., Morning by Morning or Daily readings. London. Aangeteekend 13 Januarij 1869, voor W. H. Kirberger. Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van :

FELDER, FRANZ MICHAEL, Reich und Arm. Leipzig 1868. Op 13 Jannarij 1869, door P. Kluitman. Amsterdam, Namens de Commssie,

19 Januarij 1S69. C. Caahei.sen.

Nieuwste nitgaven in Nederland.

Aboui (E.), De mensch in zijn bedrijf. Hollandsche bewerking van About's "A. B. C. du Travailleur door Dr. J. 1'Angc Huet. Amsterdam, G. L. Fouke. Postf. (8 en 242 blz.) ƒ1,50.

Rartstra (S.), De wetgeving op de registratie. Verzameld en uit hare geschiedenis, uit de regtspraak , de beslissingen van het bestuur en de leer der schrijvers toecelicht. Ie aflev. 's Gravenhage , Gebr. Belinfante. Roy. 8°. (blz. 1—80). • ƒ1,—. Compleet in 10 aflev. of 2 dln.

fiato's rijmkroniek van 1868. Rotterdam, J. J. Kluit Cz. 8°. (20 Hz.) ƒ0,25.

"Hijs (A ), Het oproer te Rotterdam tegenover het kommerciëele en sociale vraagstuk van onzen tijd. 's Gravenhage, H. C. Susan C.Hz. 8°. (31 blz.) ƒ0,30.

"atalogus van handschriften op de bibliotheek der RemonstrantscriGereformeerde gemeente te Rotterdam (door H. C. Rogge en P. A. Tiele). Amsterdam, Y. Rogge. Koy. 8°. (10 en 166 blz.) ƒ1,50.

^onscience's werken. Platen-Album.. Ad. 4. Leiden, A. W. Sijt-

« hoff. Imp. 8n. (6 platen , gegrav. op steen). ƒ0,25. Heer, ééu geloof. Tijdschrift ten vourdecle van en vertegenwoordigende de vereeniging Kcrkhulp. Ouder hoofdreJ. fan F. P. Lu C.

van Lingen. Ie aflev. Zetten , H. J. Akkerman. 8°. (1—32.) Per jaargang van 12 aflev. ƒ2,80, fr. p. p. ƒ3,30.

Gagnebin (F. H.), Korte verklaring aan de leden der Waalsche gemeente te Amsterdam , naar aanleiding van het onlangs uitgehragte beroep op Dr. A. Révillc , Pred. te Rotterdam, naar voornoemde gemeente. Uit het fransch vertaald. Uitgegeven voor rekening van den vertaler. Amsterdam, H. de Hoogh. 8D. (14 blz.) ƒ0,10.

Hauskath (A.) . Geschiedenis van Jezus' tijd en tijdgenooten. Naar het Hoogd. bewerkt door D. Lodeesen. 9e atl. Amsterdam , G. L. Funke. 8°. (blz. 417—443 en 16 blz. voorw.) f 0,30.

Het werk compleet ƒ4,30.

Herinneringen aan B. Brugsma. Overgedrukt uit Pestalozzi, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding. Groningen, P. Noordhorf. 8°. 1-60 blz. met lith. nortr.1 /"0.60.

j Hofdijk (W.J.), Vóór 300 jaren. Historische herinneringen. N°. 10. Een schandzuil. Utrecht, Kemink & Zoon. Roy. 8°. (blz. 459—505 , met 1 gelith. pl. in kleurendr.) In geillustr. orasl. ƒ 1,—•

i Huizinga (Dr. D.), Handleiding bij het eerste onderwijs in desoheii kunde aan burgerscholen. Groningen, P. Noordhoff. Postf. (4, 102 en 2 blz.) In gelith. omsl. ƒ0,75. Jaarboekje van de regterlijke magt in het Koningrijk der NederI landen , voor 186U , tc zamengcsteld onder toezigt van Mr. C. C. I E. d'Engelbronner. 30e jaar. Gorinchem, A. van der Mast. 123.

(8, 261 en 7 blz.) ƒ1,50. ■ Kalvijn (Inn \. De evaneeliën van Mattheus, Markus enLnkas.in jC?

onderlinge overeenstemming gebracht en verklaard. Op nieuw "tyX/j!*' het Latijn vertaald onder toezicht van A. Brummelkamp. 2e "VJ^ ''

Kampen, b. van veizen jr. o. i* eu m» uk.; « V ï ' '

Keuohenius (Mr. L. W. C), Eene stem in Indië ook tot NedcrlaWM (Met een voorwoord), 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 8°. (28 blz.)

ƒ 0,20.

Koster (H.), Leerboekje om eerstbeginnenden spoedig in het lezen te oefenen. Ie stukje. (Daar hen ik!) 4e druk. Meppol, H. ten Brink. (1868). KI. 8°. (12 blz.) ƒ0,05.

Hetzelfde. 2e stukje. (Wat zeg je aaf) ais Doven, (au

blz.) ƒ0,07-.

— Hetzelfde. 5e stukje. (Houd maar moed'.) 3e druk. Als

boven. (34 blz.) ƒ0,11».

Hetzelfde. 6c stukje. (Nn ben ik blij, hoezee!) Als

boven. (36 blz.) ƒ0,11".

Motley (J. L.), De opkomst van de Nederlandsche Republiek. 2e afdeeling, Geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden , van den dood van Willem den Eersten tot het Twaalfjarig bestand. 5e deel, 2c aflev. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. Roy. 8°. (blz. 113— 224). ƒ1,10; hetzelfde in postf. (blz. 129—256). ƒ0,30.

Mylius (0.1, De mensch wikt, God beschikt! Naar het Hoogduitsch. 'sGravenhage, H. van Duijl, Jr. 12°. (216 blz.) ƒ0,50.

Afzonderlijke uitgave uit de Romantische bibliotheek onder red. van J. Speijer Klerk en A. J. Le Gras. 2e jaarg. Deel 3.

Naam en ranglijst der officieren van het koninklijke leger der Nederlanden en van Neuerlandsch-Indien. Voor 1869. 38e jaargang. Met voorkennis van het Ministerie van Oorlog. Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon. 1868. KL 8°. (2 en 396 blz.) Bij int. ƒ0,90; in carton ƒ120- vere. op sneê in koker ƒ1,70; buiten inteek. ingenaaid. J ƒ1,20.

Pierson (Dr. A.), De liberale partij op staatkundig gebied. N°. 2. De verlichtingspolitiek, eene historische herinnering. Arnhem, I). A. .Thieme. Postf. (blz. 31—54). ƒ0,25.

Scheiding van Kerk en Staat. Gedachten en wenken naar aanleiding van het Voorloopig Reglement, ter organisatie van het beheer der kerkelijke goederen en eigendommen voor de Nederlandsen Hervormde Kerk door een voormalig lid van de Synode, 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. Gr. 8°. (15 blz ) ƒ0,25.

Schlosser (F. C), Geschiedenis der Achttiende en Negentiende Eeuw (tot op den ondergang van 't fransche keizerrijk.) 2e druk. (Nienwe titeloitg) Geheel herzien door P. van Os. 9c en 10e atl. Amsterdam . K. H. SchaJd. Roy. 8°. (le deel blz. 385—416 met portr., titel en inhoud (8 blz.), 2c deel blz. 1-64). Per aflev. ƒ0,18.

Soest (G. H. van), Geschiedenis van het knltnnratclsel. Ie deel. Rotterdam,' H. Nijgh. Gr. 8°. (14 en 146 blz.) ƒ2,—.

Thibl (A. H. van), Nieuwe telcgraafgids. Tarieven voor het binnen laudsch en internationaal tclegraphisch verkeer, alsmede regelen eu voorbeelden voor de woordcntelling en verdere behandeling van telegrammen, met goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken uitgegeven. 'sGravenliage, M. J. Visser. Postf. (28 blz.) ƒ0,25.

Tr ekkingl ij s t (Algemcuue) van Binnen- en Buitcnlandschc effecten,

Sluiten