Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

ƒ1,— /0,S0. Overgedrukt uit de Bibl., is verkrijgbaar op aanvraag; evenzeer als:

WÓNDEREN EN LEGENDEN van RÉville en Lang, dat ook zeker wel koopers zal vinden,

Zij die van fj'jd tot tijd gebruik maken van mijn couvert voor den Bosch en omstreken, zij bericht, dat ik wel dagelijks brieven, maar hoogst zelden pakjes uit Amsterdam ontvang.

G. H. van dee schuyt. [219]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oudkerk Pool & C°. te Amsterdam leveren in weinige uren fris ch gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN , bij groote en kleinere hoeveelheden , naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven , zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben, waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. [220]

WELDRA 'Z.A.Tu TiJV VJEjLZjETST'S BIJBEL

compleet zijn. Meer dan 1000 exï. zijn mij van verschillende Confraters ter binding toegezegd. Mogt ik, met het toezenden van het model der handen, den een of ander hebben overgeslagen, dan gelieve men zulks franco aan te vragen, waarna de toezending onmiddelijk volgt.

In bruin leder (uit e'e'n stuk), koperen slooten, losse rug, linnen kneepen en gegalvaniseerde knoppen is dc boekverk. prijs ƒ 5,80 en op dezelfde wijze in rood jnchtleder boekverk. ƒ6,80.

NB. In vergelijking met aanbiedingen van anderen, zijn mijne prijzen al zeer laag, te meer als men in aanmerking neemt dat bij 'mij geen verdere kosten bijkomen. Volgens mijne opgaaf is de Bijbel geheel klaar en behoeft men niet eerst losse stukken Ieêr of linnen of banden aan te schaffen, om dan later, voor het daarin binden, nog extra kosten te voldoen, waarop vooraf niet gerekend was.

Amsterdam. A VAN Rossum je. [22i]

Gemengde Berichten.

De Oude Tijd.

Onder dezen titel doet de heer Kbuseman weder een dier frissche scheppingen het licht zien , waardoor hij zijn naam als eersten uitgever onder ons vroeger verdiend heeft en alsnog krachtig handhaaft. Kwam hij , haast 20 jaren geleden , het publiek te gemoet met zijn Album der Natuur en maakte dit tijdschrift toen een in veler schatting zonderlingen opgang, thans weet ieder onzer zijne cliënten beter te waardeeren en zal men toestemmen, dat de heer K. weder het juiste moment voor zijne uitgave heeft gekozen en hij het «groote publiek» rijp zal vinden voor 't genieten eener wetenschap, die voor 't meerendeel nog een gesloten boek mag heeten. Tot heden werd immers al wat op onze voorvaderlijke toestanden betrekking heeft, meestal uitsluitend behandeld in tijdschriften als de Navorscher en derg., die èn door vorm èn door prijs niet genieszbar zijn voor iedereen; bedenkt men nu welk een welverdienden bijval de beide uitmuntende maar wel wat kostbare werken van van Lennep en ter Gouw verleden jaar ten deel vie!, dan mag men ook hieruit afleiden, dat boekdeelen die nóg meer afwisseling van stof aanbieden en daarenboven onder ieders bereik vallen , algemeen belangstelling zullen opwekken. Door inhoud en vorm geeft De Oude lijd werkelijk iets geheel nieuws voor een groot publiek, dat in zulk genre nog weinig anders zag dan werken op belletristisch of natuur- en aardrijkskundig gebied; medewerkers als ter Gouw, Gosscbalk, Hofdijk, Moll, de Hoop Scheffer, de Veer en zoo veel anderen, kunnen niet nalaten hun stof in boeienden vorm te behandelen, en voegt men daarbij de breede wijze waarop de heer Kruseman ook weder déze onderneming van stapel deed loopen, dan kan 't niet missen of een zoo innig nationaal en oorspronkelijk werk moet door iedereen met blijdschap worden begroet. Vergissen wij ons niet zeer, dan kan geen andere natie dan de onze een dergelijk voor 't volk behandeld hoek noemen.

Uit Rotterdam wordt aan het Handelsblad bericht dat de heeren A. W. Sïthoff en M. Nijhoff hebben aangekocht de snelpersen enz., daar nog overgebleven van de Oude Rotlerdamsche Courant, en dat de vroegere directeur dier conrant, de heer C. A. van Reyn, zich aan die heeren heeft verbonden voor het beheer van een nieuw op te richten dagblad. Men brengt dit in verband met het bekende plan tot oprichting van een Dagblad van. Nederland.

Geleid door een erkend bekwame hand is weder een ware stormram tegen de zegelbelasting aangebracht in de pas verschenen brochure des heeren Maurits H. van Lee, getiteld: «De nieuwsbladen en het zegelregt", bij Gebr. Belinfante verschenen. Na kennismaking van den inhoud achten wij dat de heer van Lee hiermede «de deur toe doet" en er nu wel weinig nieuws meer over het wenschelijke van de afschaffing za! aangevoerd kunnen worden. Immers niet enkel bevat dit boekje menigerlei aanvulling van al wat in ons blad, in meer andere bladen, en door de afdeelingeu van het Anti-Dagbladzegelverbond werd betoogd, maar ook een tal van feiten en bijzonderheden, die luide de afschaffing prediken. Hoogst belangrijk is het vooral den heer van Lee te volgen in zijne wederlegging der beschouwingen en gegeven feiten van den hoofdredacteur van het Dagblad van Z. Holland, wiens opstellen hij van menige fout zuivert en in een heel ander licht plaatst dan waarin de heer Lion ze stelde.

Onze ruimte gedoogt niet den zéér rijken inhoud van gezegde brochure ook maar in extenso weêr te geven, maar wij raden iederen belangstellende in de question bruiante dringend aan met dit geschrift

niet enkel kennis te maken, maar ook daarbij te vergelijken dat van den heer Lion, benevens de artt. in ons blad ten beste der zaak gegeven.

Na al wat tot heden gedaan werd in het belang der afschaffing, gelooven wij met grond te mogen vertrouwen dat onze Vertegenwoordiging in gemoede wel niet anders kan doen dan met groote meerderheid van stemmen eene belasting in te trekken die te lang reeds onze pers en onzen handel heeft gedrukt, en, zoo ergens, althans in ons land niet t' hnis behoort. Binnen weinige dagen zal men daaromtrent zekerheid hebben.

De dichter Tennyson heeft aan de firma Alexander Strauan & C°. te Londen, het recht van uitgave zijner dichtwerken afgestaan voor den tijd van 2 jaren, tegen eene som van f 96.000.

De heer Haussmann, prefect van de Seine,is bezig om op staatskosten eene Histoire générale de Paris uit te geven, in 14 quarto deelen. De platen van oude handschriften worden in goud- en kleurendruk wedergegeven, en het boek zal waarschijnlijk een der prachtigste werken zijn, welke ooit door de vereenigde krachten van drukkers, boekbinders en teekenaars zijn uitgegeven. De vier deelen, die tot nu toe zijn uitgekomen, kosten 225 francs. De heer Haussmann zegt in de inleiding van het werk: »Van al de monumenten, welke te Parijs moeten worden voltooid of opgerigt, zal dit noch het minst nuttige, noch het minst duurzame zijn."

Het Börsenblalt deelt van tijd tot tijd curieuse bijzonderheden mede tot de kennis van den hedendaagschen Duitschen boekhandel. In een paar zijner jongste nrs. deelt het blad o. a. mede, dat de firma Paul Jünger te Leipzig (nog wel een antiquaar-handel!) in het Leipsiger Dagblad zijne stadgenooten tot koopen uit, noodigt met de belofte dat «ieder die iets komt koopen, een klein geschenk ontvangen zal». Of dit kleine geschenk in een paar pepernoten of een krakeling zal bestaan, laat het blad in 't midden. — Als eene merkwaardige combinatie wordt nog aangehaald, de in Dresden bestaande tirma van Ludwich Bratfisch, die tot uithangbord heeft: «Boek-, Kunst-, Muziek-, Spelden- en Speelgoed-handel, Cement-magazijn en draadvlechterij.» — De volgende annonce raag ook niet onaardig heeten: //De ondergeteekende deelt het geachte publiek mede dat men zich steeds op mooie en heel belangrijke boeken kan abonneren, als b. v.: De jager van Koniggriitz; de brandstichter; de schoone Schottin; Maria Stuart, het bloedige offer der jalouzy; evangelisch huispreekenboek, enz. Verder zij men opmerkzaam, dat ik vlechten, chignons en alle soorten van haarschilderijen vervaardig, ook koop ik tot de hoogste prijzen afgeknipt haar op. Voor een talrijk bezoek houdt zich aanbevolen Gottlieb Friedle, Friseur te Liestal (in Zwitserland.)»

gedrukt bij c. Blommendaal.

Sluiten