Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°.4.

31 Januari].

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABONNEERDE*1

OP HET

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VA1V 'T lli lFF , te 'i Gravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 'a middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bg de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-H.E6T ïfln sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

Canaille par TAuteur des Horizons Proehains. Paris 1866. Aangeteekend 27 Januarij 1869, voor W. H. Kirberger.

Notre ennemi Ie luxe. Paris 1869. Aangeteekend 27 Januarij 1869, voor Jan Leendertz.

Welches Bekenntnisz ? von der Verfasserin von »Suchen nnd Finden." Berlin 1862. Aangeteekend 27 Janoarij 1869 , voor W. H. Kirberger.

Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van :

FELDER, FRANZ MICHAEL, Nümmatnüllers nnd das Schwarzokaspale. Lindau 1863. Op 27 Januarij 1869, door J. D. Sybrandi. Amsterdam, Namens de Commissie,

29 Januarij 1SG9. C. Caarelsbn.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Beschouwingen over het Indische leger, en de toekomst van den gepasporteerden Indischen militair. Door een oud Indisch militair. Amsterdam, J. U. Sybrandi. Post 8°. (21 blz.) ƒ0,30.

Cammenga (C), Vier voordrachten, opgedragen aan de Rederijkerskamer «Tollens," te Hoogezand en Sappemeer. Groningen, J. B. Huber. Post 8°. (64 blz.) f0,60.

Coronel (Dr. S. Sr.), Leven eu gezond zijn. Een leesboek voor de hoogste klasse der lagere school. Haarlem, de Erven F. Bohn. KI. 8°. (4, 66 en 2 blz.) ƒ0,20.

Economist (De). Tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde. Onder redactie van Mr. J. £. de Bruyn Kops. 1869. N°. 1. Januarij. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. Gr. 8°. (12 afl. van minstens 6 vellen). Per jaar Hl,50.

Groen van Prinstkrer (Mr.), Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. VII. 's Gravenhage, H. J. Gen-etsen. Post 8°. (2 blz. en blz. 121—154). ^0,25.

Hu et (P.), Koman-lektunr. Amsterdam, H. Höveker. Post 8°. (24 blz.) f0,20.

Huizinga (Dr. D.), Handleiding bij het eerste onderwijs in scheikunde aan burgerscholen. Groningen, P. Noordhoff. Post 8°. (4, 102 eu 2 blz. in geill. omslag). ƒ0,75.

Keerl (Pu. Pr.), De heerlijkheid Gods in het Nieuwe Testament. Uit het Hoogd. door Mr. M. J. van Lennep. Amsterdam, H. Höveker. ƒ1.25.

Kuïper (Dr A ), De kerkelijke goederen. (Bijblad van de Vereeniging .Christelijke Stemmen"). Arasterdam, H. Höveker. Gr. 8°. (23 blz.) ' ƒ0,20.

Leesboek voor meisjes-scholen. Haarlem, de Erven F. Bohn. Post 8°. (4 en 112 blz.) f0,50.

Qnos Ego...! Ontgroening van een modern door een Oud-student. Opgedragen aan de Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Utrecht, J. J. H. Kemmcr. Post 8°. (36 blz.) f0,30.

Rkitsma (Mr. T. G. H.), Het wetsontwerp op de zeebrieven, in zijn hoofdstrekking beschouwd. Groningen, J. B. Huber. Gr. 8°. (46 blz.) ƒ0,60.

Reville (Dr. A.), De leer van de godheid van Christus, geschiedkundig ontwikkeld. Uit het Fransch door Dr. I. Hooykaas. Schiedam, H. A. M. Roelants. Post 8°. (VI co 215 blz.) ƒ1,40.

SriELHAGEN (F.), Binnen de perken. Naar het Hoogdnitsch. 4 deelen. Arnhem, D. A. Thiemc. Gr. 8°. (4, 299; 4, 365; 4, 321; 4 en 369 blz. met 4 gelith. titelplaten). Z'9,90.

Studenten-almanak (Utrechtsehe) voor het jaar 1869. Utrecht, P. W. van de Weijer. 1868. Post 8°. (8, 162 en 96 blz. met photogr. portret en gelith. titel). In linnen ƒ2,80.

ADVERTENTIËN.

J. M. van 't Haafe vraagt:

202 Knnstkronijk. Ie serie. Compleet.

203 Idem. 2e » » tot jaarg. 1867.

204 Hollandsche romans met jaartal 1868.

205 Hemelglobe met gradenboog.

Biedt aan:

40 Leeskabinet. 1836—1866. Nieuw. Per jaarg. . . . . i 8,—.

41 Ferre en Brinkman , Catechismus. 4 dln. Ingenaaid.

42 Lindo , Het Engelsche volk. Per afl - »,33.

43 Frere, Indische tooververtellingeu. Gebonden . . . - 1,15.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven.

De Uitgever. [222]

Heeren Uitgevers, die hunne rekeningen over het jaar 1868, aan do firma Web. W. J. Tibout te Wageningeu, nog niet hebben ingezonden, worden ten vriendelijkste verzocht zulks ten spoedigste te doen. < [223]

La Librairie de F. Claasssn a Bruiellcs, cherche un COMMIS, s&chant le francais et 1'allemand et ayant des bons certificats. Ecrire franco et en francais. L224]

een Boekhandel wordt gevraagd een LEERLING-BEDIENDE , leenigen tijd in het vak werkzaam. Salaris ƒ150 a ƒ200.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [225]

en zoekt een BOEKHANDELAARS-BEDIENDE, van goede gctuigschrifteu voorzien, tegen genot van kost, inwoning en cenig salaris.

Men adressere zich franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes.

Onder hetzelfde N°. gevraagd: offertes van goedkoope en in prijs verminderde Romans. [226j

TE KOOP GEVRAAGD: 50 i 75 kilo DUBBELDE AUGUSTIJN of KLEINE KANON, gebruikt.

Brieven franco, met opgave van prijs etc., onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [227]

De brochures van en over Dr. Zaalberg, als: DE VERBODEN PREEK; —MIJNE VERBANNING; — UITSPRAAK DER SYNODE; — ADRES AAN DB SYNODE; — ZONDERLINGE HISTORIE; — UITSPRAAK IN HERZIENING; — EERSTE WOORD; — UW KONINGRIJK; worden ten spoedigste terug verzocht, voor zoover ze niet geplaatst zijn, in elk geval vóór 20 Febr. a. s.

Alkmaar, 27 Jan. 1869. P. Kluitman. [228]

De onverkochte exemplaren van : Vroom, WETGEVING REGISTRATIE. Afl. 1, en Baarscher's ANTW. REKENBOEKJE, le stukje; worden ten spoedigste terug verzocht door

Zwolle, 29 Jan. 1869. W. E. J. Tjeenk Willink. [229]

MEI,K-KOETJE !

Onder het nommer dezer annouce zijn te koop cene partij bet tekende LITHOGRAPHISCHE STEENEN , zijnde Prenteboekjes die dagelijks gevraagd worden. [230]

pen fatsoenlijk jong mensch, P. G., sedert geruimen tijd in tliden Boekhandel werktaam , zoekt tegen Mei of eerder eene betrekking, bij voorkeur in de provinciën Friesland of Groningen; daar waar hij ha eenigen tijd de zaak kan overnemen, zal de voorkeur verdienen.

Franco brieven, onder letter Z, bij den Boekhandelaar A. van Beverwijk te Kampen. [231 ]

De ondergeteekenden vinden zich genoodzaakt, aan IIH. Boekhandelaren te berigteu, dat dc verschijning der eerste maandelijksche aflevering van

DE FABELEN VAN LAFONTAIFE. Nagevolgd door J. J. L.

ten Kate, en geïllustreerd door Gustave Doré , aangekondigd op 31 Januarij e. k., tot hun leedwezen niet eerder kan plaats hebben dan in den loop der maanl Februarij.

De oorzaak van deze onverwachte vertraging is , dat een kist met koperen cliche's, in het begin van Januarij van Parijs aan ons afgezonden , verkeerd geadresseerd schijnt te zijn , althans tot heden niet teregt is gekomen , weshalve die un op nieuw moeten vervaardigd worden.

Amsterdam, 25 Jan. 1869. Gebroeders Bikgek. [232,

Sluiten