Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 5. 7 Februari).

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABONNEERDEY

NIEUWSBLAD

OP HET

VOOR DEN

BOEKHANDEL

Uitgever J. M. VAN 'T II AAK F , te 'l Gravenhage. Inzending van Advertenticn enz. niterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad." Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

FISSANDIER, GASTON, I/Eau. Paris 1867. Aangeteekend 2 Februarij 1869, voor A. J. lï. Vos.

HELD, Prof. C. F. W., Selbstzeugnisse Jesu. Nene Ansgabe. Zürich 1869. Aangeteekend 2 Februarij 1S69 , voor W. H. Kirberger.

LANDKIN, ARMAND, Les monstres marins. Paris 1867. Aangeteekend 2 Febrnarij 1869, voor A. J. K. Vos.

Letticc Lisle. Uit «The Cohnhill Magazine". N°. of October 1868 and following. Aangeteekend 4 Februarij 1869, voor Caarelsen & C°., ten behoeve van P. K. Braat, te Dordrecht

MARION, F., Les Ballons et les voyages aériens. Paris 1867. Aangeteekend 2 Febrnarij 1869, voor A. J. R. Vos.

Les merveilles de la végétation. Paris 1866. Aangeteekend 2 Februarij 1869, voor A. J. R. Vos.

MENAULT, ERNEST, L'intélligence des animanx. Paris 1868. Aangeteekend 2 Febrnarij 1869, voor A. J. R. Vos.

OETTINGER, EDUARD MARIA, Die Weltgeschichte in einem Brief- couvert. Leipzig 1869. Aangeteekend 3 Februarij 1869, voor J. C. A. Sulpke.

Ralph the Bailiff and other tales. By the Author of «Lady Audley's seeret." London. Aangeteekend 5 Februarij 1869, voor Schkltema & Holkema, ten behoeve van Erven F. Bohn, te Haarlem.

ROSCOE, H. E., Kurzes Lehrbuch der Chemie. Deutsche Ansgabe bearb. von Schorlemmer. Braunschweig 1867. Aangeteekend 4 Febrnarij 1869, voor Caarelsen & C0., ten behoeve van P. K. Braat, te Dordrecht.

ZURCHER et MARGOLLÉ, Vulcans et tremblements de terre. Paris 1866. Aangeteekend 2 Februartj 1869, voor A. J. R. Vos. Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van :

PATTERSON, ARTHUR J., The new Landlord. 2 vol. London 1868. Op 30 Jannarij 1869, door P. Noordhoïf. Amsterdam, Namens de Commissie,

5 Februarij 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste nitgaven in Nederland.

Brerneriana. Grashalmen en bloemen, verzameld uit de werken van Frederika Bremer, door Bertha. Rotterdam, Oldenzeel. Post 8°. (VIII en 108 blz.) f 1,20.

Caland (A.), Historisch overzicht en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam, hetzij door een open vaarwater, of door een met dammen en sluizen gesloten kanaal. Middelburg, De Gebroeders Abrahams. ƒ0,60.

Costa (Mr. Is. da). (Bijbellezingen van wijlen) Opgeteekend en medegedeeld door J. F. Schinsheimer. 8e stuk. (De Evang. geschiedenis, van de gevangenneming tot aan den dood van Johannes den Dooper). Uitgeg. door de Vereenigiug ter bevordering van Christel, lectuur. Amsterdam, H. Hóveker. Gr. 8°. (8 en 291 °lz-) . ƒ1,90.

Geschiedenis (De) van ons vaderland van de vroegste tijden tot op heden. Met een voorwoord van W. J. Hofdijk. 101e—104e aft. Amsterdam, F. C. Bührmann. Gr. 8°. (Vlle dl., blz. 65—192, gelith. plaat 30 en 31). Per afl. ƒ0,10; p. plaat ƒ0,10.

Jorissen (Tueod.), Gijsbert Karei van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirnm in de dagen van 17—21 November 1813. Wederlegging van Dr. R. Fruin. Groningen, J. B. Wolters. Gr. 8°. (VIII, 2 en 176 blz.) 71,90.

Medium (Een). Bijdrage tot de leer van het spiritisme. Door ***. Leiden, T. Hooiberg & Zoon. Gr. 8°. (46 blz.) ƒ0,60.

Newton (Dr. Richabd), Bijbelsche juweelen. Naar het Engelsch. 1c aft. Leeuwarden , A. Akkeringa. Post 8°. (4 blz. en blz. 1—32 met gelith. plaat). ƒ0,25. Compleet in 6 a 7 aft.

Puilarmonius, Een woord over de oprigting eener concertzaal, 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (16 blz.) ƒ0,20.

Studenten-almanak (Groninger) voor het jaar 1869. Groningen, J. B. Huber. Post 8°. (108, 202 en 3 blz. met gelith. titel en houtgravuren). Linnen band met verg. titel. f2,—.

Tuuk (H. Edema van der), Johannes Bogerman. Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de Hoogeschool te Groningen, op gezag van den Rector Magnificus Dr. W. Hecker. In het openbaar verded. den 6 November 1868. Groningen, J. B. Wolters. 1868. Gr. 8°. (XII en 365 blz. met gelith. portret). ƒ3,60.

Voordrachten (Klinische) en akademisehe lessen over geneeskunde. N°. 1. Prof. Oppolzer, Over croup, diphthei'itis, pseodocroup en daarmede verwante aandoeningen van de keel- en strottenhoofdsholte , door C. H. Eshuys. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (4 en 53 blz.) ƒ0,60.

IJserman (J. M.)'( Het natuurlijk vliegen verklaard en het kunstmatig vliegen voorgesteld, in verband met de luchtvaart. Gevolgd door eene uitvoerige beschrijving der schaak-tafel, die de gespeelde partijen behoudt en aantoont. (Met drie uitslaande platen), 's Gravenhage, Gcbr. J. ft H. van Langeahuysen. Gr. 8°. (70 blz. met 3 gelith. uital. platen). ƒ1,—.

Zendingblad (Geïllustreerd) voor het huisgezin. Orgaan van het Java-comité. Redacteur T. M. Looman. N°. 1. Jan. 1869. Amsterdam, H. Hövekcr. Roy. 8°. (12 nommers a 12—16 blz. met gravuren tnsschen den tekst). Per jaar ƒ2,—.

(Gewijzigde voortzetting van hot «Zcndelingsblad voor de jeugd ").

Prospectussen en Inteekenljjsten:

Van: De afscheidsrede, uitgesproken tc Middelburg, op Zondag 31 Januarij 1869, in de Lntherscbe kerk, door F. H. Micuelsen, beroepen predikant bij de Evangoliesch Lothersche gemeente te 's Gravenhage. Ten voordeele der Werkinrigting voor Zeeuwsche blinden, te Middelburg. Middelburg, P. J. Milbohn.

Ter perse:

Prof. J. H. Scuolten, De doopsformule. Leiden, P. Engels.

ADVERTENTIËN.

J. M. van 't Haafp vraagt:

225 Léon, Kegtspraak. Kompleet met vervolg.

226 Loke, Handb. notarissen. Laatste drnk.

227 Holst, Repetitieboek.

228 Alles van Hotten's Sixpence edition.

229 Mabis, Handb. v. notarissen.

230 Revue Contemporaine. 1869. 2 a. 3 maanden na uitgave.

231 Pape, Griech. D. Wörterb. 2 Bde. Mit Eigennamc. Voor oud

232 Thac keray's Werken. Ed. Roelants.

233 Stolle, Witte roos. 2 dln. Gelezen kan dienen.

234 Sue, Verborgenheden van Parijs. I, IV dl. Idem.

235 Atlas der aarde. Laatste druk. Geb. Ed. O. Petri.

236 v. Lummel, 2e reeks der platen voor het classicaal aanschouwelijk onderwijs. Met handleiding.

237 v. Lennep, Klaasje Zevenster. KI. 8°. editie. Ingenaaid. 23S Genealogische kwartierstaten. Al de jaarg.

239 Rederijkers weekblad. 1868.

240 Annuaire des deux mondes. 1862/3, 1864/5.

Biedt aan:

52 Henle, Algem. ontleedkunde. 3 dln. Nieuw. . . . a 2,50.

53 Thackerat's Werken. Ed. Roelants. Eenigeeii. Per afl. - «,20.

54 Huisbibliotheek. 1868. 4 dln. Uitg. ter Gunne. . . - 4,—.

55 Het nienwe leesmuseum. 1868. 2 dln - 1,20.

56 Nijgh's Geïllustreerd familieblad. 1868 - 1,20.

57 Vesta. 1868 - 2,60.

58 Humoristisch album. 1868 - 3,20.

59 Greenwood, Londen van de schaduwzijde - 1,60.

60 Neérlands bibliotheek. 1868. 2 dln - 1,50.

61 Goeverneür's Huisvriend. 1868 - 1,30.

(N°. 54—61 gelezen doch nieuw gebonden exx.)

62 Weeveringh , Algemecne geschiedenis der staatsfinanticn. (Nieuw). Afl. 1—31 enz. Per afl - «,50.

63 Bijbelsche almanak. 1869. 20 exx - 1,—.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven \os. o|i te geven.

De Uitgever. [275]

A Boll Az. te Koevorden , vraagt voor oud:

'1 P. Immens, OVER HET GELOOF. I BIJBELVERKLARING van Klinkenberg. Opgave van prijs franco of p. c. [276]

Sluiten