Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3H

OP NIEUW UITGEGEVEN TOT NUT EN GEMAK DER CATECHIZANTEN. 2e dr. netto ƒ0,12, verk. ƒ0,15. 25 ex. netto ƒ2,80, verk. ƒ3,50. 50 ex. netto ƒ 5,20, verk. ƒ6,50.100 ex. netto ƒ8,—, verk. ƒ10,—. Kok, HELLENBROEKS VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN UITGEBREID EN VERMEERDERD. 2e dr. netto ƒ0,40, verk. ƒ0,50.

Deze uitgaven onderscheiden zich door correcte tekst, fraaie uitvoering en lagen prijs. Alles wordt ingenaaid afgeleverd. [305]

TAARBOEKJE DER WEERBAARHEID. Derde Jaargang. Ja 50 cents, wordt heden verzonden aan die Confraters, die daarom aanvrage hebben gedaan. Algemeene 'in commissie-zending kan niet gedaan worden.

Kampen, 10 Febr. 1869. K. van Hulst. [306]

De ondergeteekende heeft ter perse: DE DRYADE. Een sprookje van de tentoonstelling in Parijs, door H. O Andebsen. Uit het Deensch vertaald door Mr. O J. N. Nieuwenhuis, en in den loop dezer week aan enkele Boekhandelaren in commissie gezonden :

I. VERSLAGEN VAN DE VEREENIGING TOT VERBETERING DER VOLKSGEZONDHEID TE UTRECHT. Derde deel. Prijs ƒ1,60, verk. ƒ2,—. II. EVOLUTIE OF STILSTAND ? door S. Prijs ƒ0,24, verk. ƒ0,30.

Deze brochure dient tot weerlegging der stukken geplaatst in het Dagb'lad van 's Gravenhage tegen de i oordrachten van Carl Vogt.

Utrecht, K. A. Manssen,

10 Febr. 1869. Boek-, Plaat- en Steendrukkerij »de Industrie».

NB. Op aanvraag zend ik mijne uitgaven gaarne in commissie. [307]

NIPPOLD'S CHRISTELIJKE WERELD.

De tweede aflevering wordt 15 Februarij verzonden. Wie het nog niet deed, hebbe de beleefdheid de vervolgen aan te vragen.

's Rage, 4 Febr. 1869. de Erven Thierry & Ménsing. [308]

De Boekhandelaar W. Wenk te Rotterdam , heeft uitgegeven : W. .1. Jorissen Mz., VERSCHEIDENHEDEN OP CHRISTELIJK GEBIED, le afl. Prijs ƒ0,16, verk. ƒ0,20. Wie eenig debiet heeft in boeken van ernstige rigting, zal ongetwijfeld op dit werk van den gevierden Rotterdamschen prediker vele inteekenaren bekomen. Ik verzoek de opgave daarvan ten spoedigste, daar de 2e afl. niet algemeen in commissie verzonden wordt. Premiën 9/8, 14/12, 30/25.

Lijsten van inteekening en berigten ter verspreiding, zijn op aanvrage te bekomen. [309]

Yerschenen : N°. 6 van de K a tho 1 iek- Neder 1 andsche Brochuren-Vereeniging:DE EENHEID VAN AFKOMST VAN HET MENSCHELIJK GESLACHT. Naar de nieuwste bronnen populair bewerkt, door Dr. E. P. J. van der Hurk. In de volgende week verschijnt de tweede druk van N°. 4: DE ULTRAMONTAANSCHÈ KRITIEK. Antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer. Een verweerschrift van Dr. W. J. F. Nuyens.

Hiervan wordt op aanvrage in commissie gezonden voor zoover de oplage dit toelaat.

Haarlem. A. B. van den Heuvel. [310]

Door Gebroeders Hoitsema te Groningen, is algemeen in commissie verzonden : Dr. A. L. Poelman, PREEKEN ZONDER TEKST. Godsdienstige overdenkingen over feiten en vragen van den dag. Afl. 1—4. Prijs per jg. ƒ3, — , netto ƒ2,25; franco p. p. ƒ3,60, netto ƒ2,85.

HH. Confraters worden uitgenoodigd hun benoodigd getal ex. zoo spoedig mogelijk te willen opgeven. [311]

JIi. Beijers te Utrecht, zond ten vervolge de 3e afl. van de • BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET NED. ZEEWEZEN. Uitgegevene en onuitgegeven e stukken, verzameld door Dr. H. J. Broers. Gr. 8°. Prijs ƒ0,50, ƒ0,40. De le en 2e afl. zagen het licht bij de Heeren Kemink & Zoon. De 3e afl. zond ik tevens in commissie. Ik veronderstel dat er nog vele exemplaren zijn te plaatsen. Die hiermede wil werken en geen of te weinig exemplaren ontving, vrage ze aan s. v. p. [312]

Ter Drukkerij van het St. Jacobs-Godshnis te Haarlem , is verkrijgbaar gesteld :

KLEINE KATECHISMUS of CHRISTELIJKE LEERING, door Z. D. Hoogw. Geeardus Petrus Wilmer, Bisschop van

Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn Bisdom. Prijs per Exempl. 4 cents ; netto 3 cts.

Bij franco vooruitbetaling kan 3°/0 van het bedrag worden gekort.

Bij hestellingen van minder dan 100 Exempl. wordt men beleefdelijk verzocht, het bedrag, na aftrek van bovenstaande korting, bij de aanvrage te voegen.

De Kateehismussen worden verzonden voor rekening der onthieders, en worden dezelve noch direct, noch per couvert, gefrankeerd.

De bestellingen worden naar volgorde van derzelver inkomen afgeleverd.

Haarlem , Febrnarij 1869. [313]

Bij E. S. Witkamp te Amsterdam, is verschenen: PUNTEN VAN OVEREENSTEMMING BIJ DE OPLOSSING DER TIJDVRAGEN. Scheiding van Kerk en Staat,— de Onderwijsqnaestie, — de Kolonieën en de Financieën. Overgedrukt nit het Volksblad. 34 blz. kl. 8°. compres. Verkoop 20, netto 16 cts. Premie 6/5.

Uithoofde der beperkte oplage is deze brochure niet in commissie gezonden. Aan HH. Boekhandelaren zal zij echter, op aanvrage, zooveel mogelijk, worden toegezonden. [314]

Yan de zuiver zwarte en steeds uitmuntend blijvende SCHRIJFINKT, direct door mij van een zeer voornaam Engelsch huis aangevoerd, heb ik thans prijscouranten met conditie laten drnkken.

Eene zesjarige ondervinding en de herhaalde aanvragen van eenige voorname Confraters bevestigen mij in mijne meening, dat ik iets puiks in dit artikel ter markt breng. Ik durf a gerust recommanderen een proefje te nemen.

Op franco aanvraag zend ik direct franco per post eene circulaire. In dezen geen de minste bluf.

Dochum, 6 Febr. 1869. J. J. Hansma.

PS. Kan iemand mij ook helpen aan een afgelezen ex.: HERAUT 1868? — Offerte franco per couv. [315]

INKTFABR1EK DE HAAN.

Aan bovenstaande Fabriek gaat men steeds voort met het afleveren van ZWARTE en GEKLEURDE INKTEN. Prijsconranten op franco aanvrage te bekomen. Steenwijk. Schurink & ten Brink. [316]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oudkerk Pool & C°. te Amsterdam leveren in weinige uren fr is c h gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN , bij groote en kleinere hoeveelheden, naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven, zoodat men ze niet. in voorraad behoeft te hebben , waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. [317]

HEEREN BOEK- EN STEENDRUKKERS.

De ondergeteekenden berigten, dat zij een nieuw en zeer eenvoudig PERFOREER-MACHINE hebben uitgevonden , hetwelk voor den geringen prijs van tien gulden geleverd wordt. Verder nemen zij de vrijheid hunne LETTERGIETERIJ aan te bevelen, waarvan de proeven steeds voor Heeren Boekdrukkers ten dienste staan.

Arnhem, Febr. 1869. Onnes, dé Boer & Coers. [318]

KASSIERSKANTOOR VOOR DEN BOEKHANDEL van

Hoogstraten & Hoffen te Dordrecht.

Toezendingen kunnen kosteloos geschieden per couv. den Heer H. J van Resteren te Amsterdam, die dagelijks aan ons afzendt. [319]

Gemengde Berichten.

Rcijcr*s Lijst van Tijdschriften.

In het laatste nommer van de Kolporleur werd met grooten lof gesproken over de Lijst van Tijdschriften dezer dagen door den heer Beijers aan zijne abonné's op de Nederlandsche Bibliographie , present gegeven. En ik stem daarmede in, teregt verdient die lijst allen lof; ik wil dan ook niet angstvallig zoeken of hier of daar niet misschien iets te vitten zoude zijn, of eene behendig ingekleede opmerking niet zoude kunnen klinken als eene gegronde aanmerking op eene grove fout, om den zamensteller alle satisfactie van zijn moeijelijken arbeid te ontnemen.

Neen, dat niet, ik protesteer slechts tegen die groote dankbaarheid, welke wij, boekverkoopers, den heer Beijers verschuldigd zouden zijn. Dankbaarheid past hem, die weldaden ontvangt waarop hij geen de minste aanspraak heeft maar wij, abonné's op de Nederl. Bibliographie, hadden wel degelijk aanspraak op hetgeen de heer B. ons schonk en op meer ook. — Om de vijf jaar, omstreeks, ontvangen wij eene zeer

Sluiten