Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°.6.

14 Februarij.

ZOXDAGSRL/U) VOOR DE GEAROWEERDEY

01' HET

NIEUWS HL Al) voor dm BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VAX 'T IIA.1FF , te 's Qravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het //Nieuwsblad." Zonder het //Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTA.LINGS-RE6T zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

***, L'abbé, Les Mystiques. Paris 1869. Aangeteekend 10 Februarij 1869 , voor H. NlJeH.

RHEINDORF, Dr. J., Handboch der Augenheilkunde fiir praktische Aerzte. Leipzig und Heidelberg 1868. Aangeteekend 10 Februarij 1869, voor P. M. van der Made, ten behoeve van J. J. H. Kemmer, te Utrecht.

SCHARLING, HENRIK, Den nyere hollnndske Theologi. Kjobenhavn 1865. Aangeteekend 11 Februarij 1869, voor W. H.Kirbehger.

WAGNER, HERMANN, Zonen-Bilder. Stnttgart. Aangeteekend 10 Februarij 1869, voor C. van der Post, Jr.

Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van :

Diary of Mrs. Ketty Trevelyan. By the Author of »Chronicles of the Schönberg-Cotta Family. London 1869. Door W. H. Kirberger.

Amsterdam, Namens de Commissie,

12 Februarij 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Abei-even (Th. H. A. J.), Eerste grondbeginselen der plantenkunde, voor leerlingen van de lagere klassen der scholen voor middelbaar onderwijs. Met houtgravuren. Tiel, H. C. A. Campagne. Post 8°. (4, 278 en 6 blz. met veel houtgr. tusschen den tekst), ƒ2,60.

Bancroft (Georgk), Geschiedenis der Vereenigde Staten van NoordAmerika. Naar den 21en Engelschen druk door J. W. Straatman. Met een voorbericht van Dr. \Y. J. A. Jonckbloet. 4e afl. Groningen, J. B. Wolters. Roy. 8°. (blz. 289—384). ƒ0,90.

Bergansius (J. J-), Handleiding tot de kennis van de inrigting en het gebruik van revolverpistolen, 's Graveuhage, De Gebroeders van Cleef. Gr. 8°. (VIII en 118 blz. benevens 4 gelith. uitsl. platen).

n,9o.

Bosscha (J.), Neêrlands heldendaden te land van de vroegste tijden af tot in onze dagen. Herz. en verb. uitgaaf. 4e afl. Leeuwarden, G. T. N. Snringar. Gr. 8°. (blz. 145—192). ƒ0,40. Compl. in ongeveer 32 afl. Brochuren-vereeniging (Katholiek-Nederlandsche). Onder directie van Dr. W. J. F. Nuyens cn Dr. E. P. 3. van der Hnrk. Haarlem, A. B. van den Heuvel. N°. 1. De geest der eeuw en de geest der waarheid. Door Dr.

W. J. F. Nuyens. Gr. 83. (44 blz.) N°. 2. Waarom heeft de paus een leger noodig ? Door Dr. Georg Mösinger. Naar het Hoogd. bewerkt door Dr. E. P. J. van der Hurk. Gr. 8°. (34 blz.) N°. 3. De Katholiek-Ncderl. historische traditie, eene bijdrage tot de Heiligerlee-litteratuur door W. F. N. van Rootselaar, Pr. Gr. 8°."(68 blz.) N°. 4. De ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr. G. Groen van Priusterer, een verweerschrift van Dr. W. J. F. Nuyens. Gr. 8°. (58 blz.) N°. 5. De scheiding van Kerk cn Staat. Door C. L. Rijp. Gr. 8°. (39 blz.)

N°. 0. De eenheid van afkomst van het menschelijk geslacht, naar de nieuwste bronnen populair bewerkt. Door Dr.E. P. J. van der Hurk. Gr. 8°. (47 blz.) 10 a 12 nomniers, te zamen ongeveer 36 vellen per jaar ƒ3,—. Evolutie of stilstand? Utrecht, gedrnkt ter Boek-, Plaat- en Steendrukkerij »de Industrie." (K. August Manssen.) Gr. 8°. (36 blz.) ƒ0,30. Familiemagazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning door verspreiding van nnttige kundigheden; onder hoofdredactie van Dr. A. Polack. Gorinchera, G. C. van der Mast. 4°. (blz. 1—32 met titelplaat. (Bij N°. 7 een groote : het Bijbellezen). Per jaar ƒ4,20. Kuiper (Dr. A.), De werking van artikel 23. (Overgedrukt uit de Vereeniging: « Christelijke Stemmen "). Amsterdam , H. Hoveker.

/0,25.

Marine (Koninklijke Nederlandsche), op den len Januarij 1809. Uitgegeven door het Departement van Marine , ten koste en ten voordeele van het Fonds voor Oude en Gebrekkige zeelieden. Gedrukt bij De Gebroeders van Cleef te 's Gravenhage. Post 8°. (156 hl/..) ƒ1,—. Verkrijgbaar ter Secretarie van het Depart. van Marine te 'c Gravenhage, alsmede bij de Dircctién der Marine te Amsterdam, Willemsoord en Hellcvoctsluis.

Mauer (A.), Schetsen en beelden uit den toestand der aarde en het verkeer der volkeren. Naar den 5en (Hoogd.) druk vrij bewerkt door J. Jnrrius. Noord- en West-Europa. Zwolle, W. E. J. Tjeenk WilliDk. Post 8°. (VIII en 300 blz. met in kleuren gedrukte kaart der poolstreken), ƒ1,60; in linnen band. ƒ1,90.

Oosterzee (J. J. van), Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid. Nieuwe met een //Naschrift" verm. (titel) uitgave. Utrecht, C. van der Post Jr. Gr. 8°. (VII en 168 blz. met gelith. portret). ƒ 1,28.

. —• De Heidelbergsche catechismus in twee

en vijftig leerredenen. 5e afl. Amsterdam, H. de Hoogh. Roy. 8°. (2 blz., blz. 203—246 en 2 blz.) Bij int. ƒ 0,25; buiten int. ƒ 0,30.

Poelman (Dr. A. L.), Preeken zonder tekst. Godsdienstige overdenkingen over feiten en vragen van den dag. N°. 1—4. Groningen, Gebroeders Hoitsema. Post 8°. (52 wekel. nommers a 8 blz.) Per jaar ƒ3,—; fr. p. p. ƒ3,60. Per 3/m. ƒ 0,75; fr. p. p. ƒ0,90.

Regtspraak (Nederlandsche), of verzameling van arresten en gci wijsden van den Hoogen Raad der Nederlanden en verdere regtscollegiè'n, vervolgd door Jhr. Mr. N. de Gijselaar. 89e deel. Jaarg. 1868. 2o deel. 's Gravenhage, De Gebroeders van Cleef. Pro 1868 (3 dln.) compleet ■ ƒ10,—.

Rutgers (Dr. A.), Het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Nederd. Herv. gemeente te Leiden. Leiden, Gebroeders van der Hoek. Gr. 8°. (16 blz.) ƒ0,10.

Sue (Eugène), De verborgenheden van Parijs. Ie deel, 4e afl. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (blz. 145—192 in 2 kolommen), ƒ 0,35. Compleet in 2 dln. of 15 afl.

Veenendaal (J. H.), De sollicitant. Verzameling van 500 arithmetische en algebraïsche voorstellen , gedurende de laatste jaren op-

* gegeven bij verschillende vergelijkende- en rang-examens voor hoofdonderwijzers. Gerangschikt en met antwoorden voorzien, 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Post 8°. (100 blz.) ƒ0,75.

Vegt (W. J. van der), Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd. 6e druk. Herzien door J. G. Vriese. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. KI. 8°. (108 en 2 blz.) Z'0,30.

Verslag van het verhandelde in de buitengewone vergadering van de Kiesvereeniging Burgerpligt, gehouden to Gorinehem 5 December 1868. Gr. 8°. (7 blz.) Gedrukt te Gorinehem bij G. C. van der Mast. (Niet in den handel).

Verslagen van de Vereeniging tot verbetering der volksgezondheid, opgericht te Utrecht gedurende de cholera-epidemie in 1866. III. Utrecht, gedrukt ter Boek-, Plaat- en Steendrukkerij -de Industrie". (K. August Manssen). Gr. 8°. (4 en 79 blz., 2 uitsl. tabellen benevens plattegrond van de stad Utrecht in 4 bladen), f2,—.

Wedstrijd (De nationale) voor scherpschutters-vereenigingen, dienstdoende schutterijen en korpsen der land- en zeemagt, gehouden te 's Gravenhage, op 21, 22, 23, 24, 25 en 26 September 1868. Uitgegeven met voorkennis van hel Centraal Comité van den Weerbaarheidsbond, gevestigd te Utrecht. Ie afl. 's Graveuhage , M. J. Visser. 4°. (8 blz. met gelith. terreinkaart en plaat van het Kamp bij Waalsdorp). Ordin. papier ƒ0,40; best papier / 1,—. Compleet in 3 afl.

Ter perse:

32 Bloemkransen, gevlochten voor de Maand van Maria, of Bloemen-bundel voor Maria's Mei-Altaar, bestaande in 32 overwegingen over de H. Maagd in hare hoedanigheid van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, door den Eerw. Pater J. Chevalier, missionaris van het H. Hart, vertaald door M. J. A. Witte. In 8°. circa 300 blz. Boxmeer, F. Schoth.

ADVERTENTIËN.

J. M. van 't Haaff vraagt;

265 Ule, De wereld. Uitg. N. de Zwaan.

266 Conscience's Werken. (Ed. Sythoff).

267 Max Havelaar, Koffijveilingen. Onopengesneden.

268 Bomhoff, Dictionn. F'rane.-Holl. et Holl.-Franc. Vroeger bij W. J. Thieme-

269 De echtscheiding. Romant. verhaal. (Uitg. K. Fuiiri).

270 Het bekkeneel. Een gedicht.

271 Uilkens, Volmaaktheden. Compleet. Gebonden. Nieuw.

272 Runhart, Woordenboek. Nieuw.

273 Masius, Natuurstudiën. Gebonden. Nieuw.

274 Prachtbijbel. Met Apokr. Boeken. (Uitg. v. Goor). In afleveringen.

Sluiten