Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

uitsl. tabellen en schetskaart in 4 bladen van Utrecht.) f2,—.

Verslag vaa het verhandelde in de buitengewone vergadering van de Kiesvereeniging Burgerpligt, gehouden te Gorinchem 5 December 1868. 8°. (7 blz.) Gedr. te Gorinchem bij G. C. van der Mast. (Niet in den handel).

Vroom (J. B.), De wetgeving op de registratie, toegelicht en van aanteekeningen voorzien. 2e aflev. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°. (blz. 65—128) ƒ0,60.

Wedstrijd* (De nationale) voor scherpschutters-vereenigingen, dienstdoende schutterijen en korpsen der land- en zeemagt, gehouden te 's Gravenhage, op 21, 22, 23, 24, 25 en 26 September 1868. Uitgegeven met voorkennis van het Centraal Comité van den Weerbaarheidsbond, gevestigd te Utrecht. Ie afl. 's Gravenhage, M. J. Visser. 4°. (8 blz. met gelith. terreinkaart en plaat van het Kamp bij Waalsdorp). Ordin. papier ƒ0,40; best papier ƒ1,—•. Compleet in 3 afl.

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Bitter, C. H., Carl Philipp Emannel u. Wilhelm Friedemann Bach u. deren Brüder. Mit (photogr.) Portraits u. (lith.) Fcsle, sowie zahlreichen Mnsikbeilagen. 2 Bde. Gr. 8°. (XI, 350 u. III, 379

. S. m. 3 Tab. in Fol.) Berlin, W. Muller. Thlr. 3{.

Feierstunden, Malerische. lias Buch der Reisen n. Entdeckungen. Neue, illustr. Bibliothek der Lïnder- u. Völkerkunde zur Erweiterg. der Kenntnisz der Fremde. Asien. Ier Bd. Gr. 8°. Leipzig, Spamer. Thlr. 2; in engl. Einb. Thlr. 2'.

Fekïmann, Julie, Kritikder Schiller-, Shakespeare- u. Goethe'schen Franencharaktere. Gr. 16°. (V u. 241 S.) Gieszen, Eoth. Thlr. 1.

Hess, Pierre, La Grèce de livrée. Composition faite par ordre de Louis I, roi de Bavière. Publication en 39 tableaux (phot.) de Kohier & Cie. D'après les origioaux peints de la nouvelle Pinacothèqne. 16°. (39 BI. Text.) München, Mey & Widmayer. In Leder geb. Thlr. 10.

Hoffmann, Dr. Carl Ernst Emil, Untersuchangen rib. die patho-

logisch-anatomischen Verïnderungeu der Organe beim Abdominal-

typhns. Mit 9 (lith.) Taf., (wovon 1 in Buntdr.) Gr. 8°. (IX u.

402 S.) Leipzig, Vogel. Thlr. 5. Karsten , Dr. Gust., BeitrSge zur Landeskunde der Herzogth.

Schleswig u. Holstein. 1. Reihe, mineralog. Inhaltes. les Hft.:

Die Versteinerungen d. Uebergangsgebirges in den Geröllen der

Herzogth. Schleswig u. Holstein. Mit 25 autogr. Taf. Gr. 4°. (IV

u. 85 S.) Kiel, Homann. Thlr. 2. Kurtz, Dr. J. H., Der Brief an die Hebraer erklürt. Gr. 8°. (XII

u. 436 S.) Mitau, Neumann. Thlr. 2|. Mann, Dr. Leop. , Untersuchangen üb. den Begriff der Real lasten

im gemeinen Kecht. Gr. 8°. (IV n. 120 S.) Dessau, Barth. Thlr. 1. Mücke , Dr. J. F. A., Flavins Claudins Julianus. Nach den Quellen.

2e Abth. Jnlian's Leben n. Schriften. Gr. 8°. (XVI u. 358 S.)

Gotha, F. A. Perthes. Thlr. 1, 26 Ngr. Muller, Dr. Jon., Lehrbuch der Physik u. Meteorologie. Theilweise

nach Ponillet's Lehrbnch der Physih selbstündig bearb. 7e umgearb.

u. verm. Aufl. Mit 1798 in den Text eingedr. Holzst., 15 lith.

Taf., zum Theil in Farbendr. n. 1 Photogr. 2er (Schluss-) Bd.

Gr. 8°. (XV u. 961 S.) Braunschweig, Vieweg & Sohn. Thlr. 5. Schlesinger, Dr. Ludw., Geschichte Böhmens. Lex.-8°. (VIII u.

657 S.) Leipzig, Brockhaus. Thlr; 2J.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: Mijne reis naar Java. Uittreksel uit mijn dagboek voor de mij onvergetelijke gemeente van 's Gravenhage, door J. A. Schuurman Johzn. Uit te geven geheel ten voordeele van het Evangelisch-Luthersche Weeshuis te 's Gravenhage. 's Gravenhage, M. J. Visser.

Boekbeoordeelingen.

Blankenberg Jr. (B. H.) A. Kuyper, Zestal leerredenen. W e k stem 3.

Bohn. (Erven F.) E. van der Ven, Godsdienst-onderwijs. Vad. Letteroef. 2.

Hiaat. (P. K.) De plattelands-pastoor. 2 dln. Huisbibl. 2. Brill. (E, J.) W.G. Brill, Waar is waarheid te zoeken? Huisbibl. 2.

en A. W. Sijthoff. J. J. Hoffmann, Japansche

spraakleer. Magaz. f. d. Lit. d. Auslandes 5.

Brinkman. (C. E.) J. E. Helge , De plant. N. Bijdr. v. Ond. Jan.

Doesburgh. (S. C. van) M. Frere, Indische tooververtellingen. Vad. Letteroef. 2. — Los en vast. 1868. IV. Leeskab. 2.— H. de Veer, Trouringh voor 'tjonge Holland. Nederland 2. Ned. Speet. 7.

Drnten & Bleeker. (van) ten Cate, Gezondheid en maatschappelijk welzijn. Leeskab. 2. — Stoll, De helden van Griekenland. 2 dln. Gids 2.

Duijl Jr. (H. van) Romantische bibliotheek. 2ejaarg. H uisbibl. 2.

Eerde. (J. R. van) Voormeulen van Boekeren, 1559—1568. Schetsen uit de geschied. Volks hl. 3.

Engels. (P.) J. H. Scholten, Het oudste evaDgelie. Vad. Letteroef. 2.

Funke. (G. E.) About, De mensch in zijn bedrijf. N. Rott.

Cour. 31.—P. Boekel, Geschiedenis van het Haarlemmermeer.

Huisbibl. 2.— A. Hausrath, Geschiedenis van Jezus en zijne

tijdgenooten. Godgcl. Bijdr. 1. Gebhard & Cie. (J.) Opzoomer, De vrije volksschool. Hu isbi bi. 2.

Gogh. (C M. van) B. Heldring, Koloniaal beheer. Vad. Letteroef. 2.

Goor (D. Noothoven van) en A. ter Gnnne. Bloemlezing uit de dichtwerken van Bilderdijk. Afl. 13—16. Leeskab. 2.

dunne. (A. ter) Miss Oliphant, Madona Mary. Huisbibl. 2.— H.Wagner, Nieuw speelboek voor jongens. W eek bl. v. h. O n d. 6.

Hassels. (L. F. .1.) Jaarboekje voor rederijkers. 1869. Nederland 2.

Helden. (C!. van) Weeveringii , Algemeene geschiedenis der staatsfinanciën. Afl. 1. Gids 2.

Heuvellnk. (J.) M. Thoresen, Heeren- en boerentrots. Leeskab. 2. — R. Ascott Hope, Onze jongens. W eekbl. v. h. Ond. 6.

Hoeve Jr. (A. H. van der) De volksbeschaver. Tijdschr. Volks bi. 3.

Höveker. (II.) Zondagschool-almanak; — Roteert, Oberlin in zijn leven én werken. Kerk. Weekbl. 36.

Huber. (J.B.) Reitsma , Wetsontwerp op de zeebrieven. N. Rotfc. Cour. 31.

Hulst. (K. van) Tillema, Arme Marie. Huisbibl. 2. Kampen. (P. IV. van) D. Harting, Een dag in den vreemde.

Nederland 2. Leeskab. 2. Keinink & Zn. J. I. Doedes, De leer der zaligheid volgens het

evangelie. Godgel. Bijdr. 1. Kirberger. (W. H.) Gezocht en gevonden. De Vereen. Christ.

Stemm. Febr.

Kluitman. (P.) de Gelder, Opstellen ter vertaling in het Grieksch. Huisbibl. 2. —Elise Polko, Het vrouwenleven. Volksbl. 3.

Kraay. (Gebr.) Om den broode. 2 dln. Huisbibl. 2. — W. Doorenbos, Geschiedenis der letterkunde. I. Nederland. 2.—J. P. Stricker, Jezus van Nazareth. Tijdsp. 2.

Eangenhuysen. (C E. van) Nuijens, De nltramontaansche kritiek. Gids 2. — De Paus. Een gedicht; ■— De eeuw en haar koning; — Vondel. Een gedicht; — Schaepman, De pers. Wetensch. bladen 2.

Eoman & Verster. A. D. Loman, Protestantisme en kerkgezag. Huisbibl. 2.

Melder. (II.) Kalender der zondagsschool. 1869. Wekstem 4. Morks Jzn. (C.) Karl Rusz, Nienw handboek voor vrouwen en

meisjes. Leeskab. 2. Muller, (Gebr.) ('s Bosch). Landman, Verslag van de dysenterie

te Helvoirt. Huisbibl. 2. Miinchen. (E. E. von) J. van Vloten , Vrije studie. H u isbi bl. 2. -Hijs. (D.) J. Herman de Ridder, Levensbeelden voor jongens; —

D. H. Meijer, De Poolsche batterijen; — Vignon, De idealen

van Domine Beek. Huisbibl. 2. IVooten. (S. E. van) C. E. van Koetsveld, Ideaal en werkelijkheid. Nederland 2. —M. A. Drbal, Zielkunde, door A. M.

Kollewijn. Weekbl. v. h. Ond. 4. Nijgh. (II.) G. H. van Soest, Het kultuurstelsel. I. N. Rott.

Cour. 30.

IVijhoff. (Mart.) Vosmaer, Rembrandt van Rijn, sa vie et ses muvres. Ned. Speet. 5.

IVijhoff— Sijthoff — Thieme. — Gramberg, Madjapahit. Huisbibl. 2. Ned. Speet. 6. Tijdschr. v. N. Ind. Jan. — van Lennep's Romant. werken. Leeskab. 2.

Post. (C. G. v. d.) W. Moll, Berigten aangaande den staat van het kerkgezang in Nederland. Magaz. f. d. Literatur d. Auslandes 6. — Verslag van de commissie tot het opsporen enz. aan de overblijfsels der vaderlandsche kunst. Gids 2.

Bevers. (J. P.) Wolterink, Uit den geuzentijd. Huisbibl. 2.

Boelants. (II. A. M.) Thackerai's Werken: De kermis der ijdelheid. Ned. Speet. 7.

Schadd. (K. II.) Tennyson's Works. N. Rott. Cour. 42.

Stemler. (C. F.) James Greenwood, Humphrey Dyot. Leeskab. 2.

Snringar. (C. T. IV.) Bosscha, Neêrlands heldendaden te land. Nieuwe uitgave. Huisbibl. 2. — Masius, Natuurstudiën. Gids 2.

Thieme. (D. A.) Celestine, Rob's moeder. Leeskab. 2. — Keller, Van huis. 3 dln.; — Cremer , Anna Rooze. 3 dln.; — Busken Huet, Lidewyde. 2 dln. Gids 2. —De hervorming van het koloniaal stelsel. Vad. Letteroef. 2. — J. Léon, Wisselarbitrage. Tijdsp. 2.

Thieme & C°. (W. J.) F. W. Hacklünder, Vier verhalen. Huisbibl. 2.

Voltelen. (J.) D. de Groot, Nederlandsche spraakleer. N. Bijdr. v. Onderw. Jan.

Wansleven & Zn. (.1. H. A.) Möhlhausen, Schetsen uit de nieuwe wereld. Huisbibl. 2.

Weigand & C°. (F. J.) W. F. G. Nioolaï, Hansken van Gelder, gedicht van S. J. v. d. Bergh, voor mannenkoor. Caecilia 3.

Wermeskerken. (Wed. D. B. van) J. C. Diehl, 15 Nisan, ook volgens Johannes de sterfdag van Jezus. Kerk. Weekbl. 37.

Wolters. (J. B.) Moltzer, Heiligerlee en ultramont. wereldbeschouwing; — Muurling, De vrijzinnige godgeleerde. Huisbibl. 2. God gel. Bijdr. 1. — Boeles, Scheiding van Kerk en Staat. Leeskab. 2. Tijdsp. 2. Godgel. Bijdr. 1. —Leopold, Bonte steenen. Leeskab. 2. — J. J. A. Goeverneur, Prettige deuntjes en liedjes; — Nieuwe fabelen en versjes; — Wat Oom-Jan nog iu zijn zak vond; — Laatste Sint-Nicolaas. Driemaand. Tijdschr. v. Onderw. V. 3.

»

Sluiten