Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*. 7.

21 Februari].

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABONNEERDE^

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VXX 'ï II \ AFF , te 's Oraveuhage. Inzending van Advertcntiën enz. uiterlijk tot Zatnrdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het » Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bij de COMMISSIE tot regeling van bet VERTALINGS-RE&T zjjn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

CHARTON, EÜOUARD, Le tour du monde. 1868. Premier Semestre.

Paris 1868. Aangeteekend 16 Febrnarij 1869, voor A. C. Kruseman. . . Second Semestre.

Paris 1868. Aangeteekend 16 Februarij 1869, voor A. C. Kruseman. Sketches of christiau life in England in the olden time. By the

Author of - Chronicles of the Schonberg-Cotta family." I,ondon

1866. Aangeteekend 17 Februarij ]869, voor G. van Peursem,

ten behoeve van J. P. van Dijk, te Zwolle.

Amsterdam, Namens de Commissie,

19 Februarij 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Adresboek (Algemeen) van de stad Leyden, voor het jaar 1869. 10e jaargang. Leiden, de Breuk & Smits. Post 8°. (142 blz.) (1868). ƒ1.50-

Dercksen (J. M. E.), Signor Carabinelli, of de tribulatiën van een beroemd man. Blijspel voor rederijkers, in twee afdeelingen. Amsterdam, L. F. J. Hassels. Post 8°. (2 en 104 blz.) ƒ0,90.

Eichman (J. H.), Magdalena Moons, het behoud van Leyden in 1574. Met aanteekeningen en bijlagen. Leiden, de Breuk & Smits. Gr. 8°. (90 blz.) (1868). ƒ0,90.

Flavius Josephus (Al de werken van). Bewerkt door L)r. W. A. Terwogt. Met een aanbevelend woord van Prof. Dr. J. J. van Oosterzee. Afl. 23 en 24. Blad 07—72. Dordrecht, J. P. Revers. Folio. (blz. 265—288 in 2 kol. met houtgrav. tusschen den tekst). Per afl. ƒ0,30.

Gerrevink (G. van), De trappen van het christelijke leven. Voor rekening van den schrijver. Zwolle, de Erven J. J. Tijl. Gr. 8°. (8 en 204 blz.) ƒ2,50.

Groningen (A. P. van), Onuitgegeven en verspreide gedichten. Nieuwe uitgave. Leiden, de Breuk & Smits. Gr. 8°. (VIII en 256 blz.) (1868). Ingenaaid ƒ1,50; gebonden ƒ2,—.

Onuitgegeven en verspreide poëzy. Nieuwe

uitgave. Aldaar. Gr. 8°. (VIII en 272 blz. met portret in staal gegrav.) (1868). Ingenaaid ƒ1,50; gebonden ƒ2,—.

Haan (Dr. ü. Bierens de), Overzicht der Goniometrie en der vlakke Driehoeksmeting. Leiden, Gebroeders van der Hoek. Gr. 8°. (VIII en 123 blz. met een uitsl. gelith. plaat). Linnen rug. ƒ 1,40.

Hartsen (F. A.), Over leugen, met inbegrip van geheimhouding en dubbelzinnigheid. Moraalstudie. Met beschouwingen over den biecht en den eed van Hippocrates, gevolgd door eene reeks losse gedachten. Leiden, de Brenk & Smits. Gr. 8°. (80 blz.) (1808). ƒ0,75.

Over personaliteit en over het recht van antwoord

in de conranten. Met eene reeks losse gedachten. (Vervolg). Aldaar. Gr. 8°. (64 blz.) (1868). ƒ0,60.

Huet (P.), Het lot der zwarten in Transvaal. Mededeelingen omtrent de slavernij en wreedheden in de Znid-Afrikaansche republiek. Utrecht, J. H. van Peursem. Post 8°. (4 en 134 blz.) ƒ0,95.

Jaarboekje voor het notaris-ambt, voor het jaar 1868. Onder redactie van J. M. E. Dercksen. 2e jaargang. Leiden, de Breuk & Smits. Gr. 12°. (111 blz. met gelith. portret van W. F. Overhoff Jr.) (1868). Ingenaaid ƒ0,90; gebonden /"1,25.

voor het jaar 1869. Onder

redaehtie van J. M. E. Dercksen. 3e jaargang. Aldaar. Gr. 12°. (120 blz. met gelith. portret van Bruno Tideman). (1868). Ingenaaid ƒ 0,90; gebonden ƒ1,25. Janssen (P. A.), Hoe moet ons leger zamengesleld zijn en wat is er verder voor te wenseheu? Zwolle, de Erven J. J. Tijl. Gr. 8°. (24 blz.) ' f°>35-

Meebbeke (Henrv van) , Zóó wordt men hd van de Tweede Kamer. Een Hollandsehe verkiezingsroman, le stuk. Amsterdam, Gebroeders Binger. Gr. 8°. (4 blz. en blz. 1—256 met gelith. gekl. titelplaat). ƒ2,20. Compleet in 2 stukken. MlQUEL (F. A. Guil.), Annales Mosei botanici Lugdnno-Batavi. Tom IV. Fasciculus IV. Amstelodami, Traiecti ad Khcnum, C. G. van der Post, C. van der Post Jm. Folio. (IVe dl, blz. 97- 128 met plaat in kleurendruk IV. 4). ''"7~-

Nieuwenhuis (Mr. J. Domela), Eene levensvraag voor de natie, eenvoudig besproken. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. Post 8°. (43 blz.) /°.35Nippold (Dr. F.), De christelijke wereld der laatste halve eeuw. (Igl4 1867). Historische tafereelen. Voor Nederland bewerkt door

Dr. C. E. van Koetsveld. 2e afl. 's Gravenhage, de Erven Thierry & Mensing. Gr. 8°. (blz. 77—156). ƒ0,75. Compleet in 6 h 7 afl.

Opera (Onze). Eenige beschouwingen en wenken, door een kunstvriend. 'sGravenhage, B. J. Dona Pieck. Gr. 8°. (16 blz.) ƒ0,20.

OpzoOMER (Mr. C. W.), Het burgerlijke wetboek verklaard. 2e deel, 4e afl., 17e—19e titel. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. Gr. 8°. (blz. 427—592, 4 blz. voorwerk en 2e deels omslag), ƒ1,60; het le en 2e deel te zamen ƒ9,20.

Partij (Een) piket. Blijspel in ée'n bedrijf, vrij gevolgd naar het

Duitsch door Willem R s. Amsterdam, L. F. J. Hassels.

Post 8°. (28 blz.) ƒ0,30.

Polvuet (C. G.), Beknopt leerboek der meetkunst, ten dienste van het onderwijs, le stukje. Schoonhoven, S. & W. N, van Nooten. KI. 8°. (4, 66 en 2 blz. met hontgravuren). ƒ0,40.

Spelen in de vrije lucht en in de speelkamer. Voor het prentenmagazijn van G. van Sandwijk, bijeenverzameld door P. Beets. Met 4 geki. platen. (G. van Sandwijk's Prentenmagazijn voor de jeugd. N°. 42.) Leiden, D. Noothoven van Goor. Post 8°. (32 blz. met 4 gelith. gekl. platen.) ƒ0,50. Compleet in 50 a 55 nommers.

Sloten (Van), Jena of Waterloo. Beschouwingen over den oorlog, en do waarschijnlijkheid eener vredebreuk tusschen Frankrijk en Pruissen. Arnhem, J. Heuvelink. Gr. 83. (24 blz.) /0,25.

Tricht (J. P. C. van), Woordenboek der zuivere en toegepaste scheikunde. Vel 521—560. Plaat 50—54, 52b en 58—60 en 1 vel voorwerk. Leiden, de Breuk & Smits. Roy. 8°. (XII en 640 blz. met 9 gelith. platen). (1868). [Ventilatie—Yttriumj. ƒ8,52'. [Vel 1—560, plaat 1—60, 40b, 49b en 52ben 11 vel voorwerk, ƒ 109.37'.

V erne (J.), De kinderen van kapitein Grant. 3 dln. Leiden, de Breuk & Smits. Gr. 8°. (XII, 280; 276; en 240 blz. met gelith. titelplaat). (1868). ƒ7,50.

De Noordpool-eipeditie van kapitein Hatteras. le atl.

Aldaar. Gr. 8°. (blz. 1—64 in geïll. omslag). (1868). ƒ0,55. Compleet in 9 afl.

Weerbaarheid (Neerlands). Jaarboekje voor de Nederlandsehe Vereenigingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel. 3e Jaargang. Met het portret in tintdruk van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Uitgegeveu door het Central comité van den Nederl. Weerbaarheidsbond. Kampen, K van Hulst. Post 8°. (XXIV en 100 blz. met gelith. portret. /0,50.

Zeggelen (W. J. van) , Gedichten. Versierd met platen en het portret des dichters. 4e afl. (Sprokkels, 2e druk.) Leiden , I). Noothoven van Goor. Roy. 8°. (99 blz. met gelith. plaat.) ƒ 1,—.

Compleet in 8 afl.

ADVERTENTIE N.

J. M. van 't Haafp vraagt:

310 Goupfé, Groot kookboek.

311 Gramberg, Madjapahit. 2 dln. Nieuw.

312 Kunstkronijk. 1867.

313 Campagne's Handboek voor droogisten- en apothekers-leerlingen

314 van Lennep, Vrouwe van Waardenburg. Jongste uitgave van Loman & Verster.

315 Auerback, Op de hoogte. 3 dln. Nieuw.

316 J. Hoek, Agatha. 3 dln. (Onopengesneden).

317 Auerbach, Op de hoogte. 3 dln.

318 Grimm, Sprookjes voor kinderen. Amst. 1820.

319 Gracieuss. 1868. 4e kwart.

320 Boonenkamp, Verhandeling over de schrijfkunst of over het schoonschrijven. Met platen.

321 Volkssprookjes. door deGebrs.Grimm. Metpl. leserie. Rotterdam.

322 Fabelen van W. Hei. Vertaald door Goeverneur. Inl833 of38.

Biedt aan:

86 Thackerat's Werken. Ed.roelants. Eenige exx. Per afl. a «,20.

87 Nederlandsch Magazijn. 1868 " 2'j>0-

88 van Koetsveld, Pastorie te Mastland "

89 Gids door België - "•5U'

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral uiet te verzuimen I.ij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór do Werken aangegeven »ol. op

seven- De Uitgever. [368]

Sluiten