Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo iemand aanspraak tnaakt op het copierecht van een schoolboekje, circa 2 vel groot 16»'., getiteld:

SPEL- EN LEESBOEK , waarin zich ook korte verhaaltjes uit den bijbel, benevens eenige kindergebeden bevinden , hij gelieve het te melden aan

Rotterdam. Otto Petri. [369]

Gevraagd eenige Hollandsche dichtwerken van den nieuweren tijd, waaronder ook

da Costa, KOMPLEETE DICHTWERKEN. Tollens, ld. Id.

en voor een prijsje een partij groote en kleine PRENTENBOEKEN.

Adres franco, onder 't N°.dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [370]

VRIENDELIJK VERZOEK. jV° 1 van het NIEUW KERKELIJK WEEKBLAD heb ik vrij i" «algemeen in commissie gezonden; totaal gebrek aan exemplaren doet mij thans u vriendelijk uitnoodigen, deze N°. 1 te willen terugzenden, daar ik aan de menigvuldige aanvragen niet meer kan voldoen.

Verder zij berigt, dat de prijs der advertentièn door mij is gesteld op 10 ets. per regel, 3/2 malen, bniten het zegel.

Krommenie, 18 Febr. 1869. I. de Haan. [371]

OPGAAF van het getal inteekenaren op:

Newton, BIJB. JUWEELEN, wordt vriendelijk verzocht. De tweede afl. wordt spoedig verzonden. Hij, die met dit werkje niet werkt, gelieve de le afl. terug te zenden, daar ik bijna niet meer kan voldoen aan de bestellingen.

Leeuwarden. A. Akkeringa. [372]

HH. UITGEVERS van dramatische poëzie, geschikt voor Rederijkers ,'verzoek ik vriendelijk mij 2 exx. hunner jongste uitgaven in commissie te zenden.

Ik heb veel kans tot plaatsing.

Breda, 19 Febr. 1869. P. Kuylaabs. f373]

Wij zijn zoo vrij aan HH. Boekhandelaren, die ons de bordpatt pieren nog niet hebben teruggezonden, waar tusschen zij het le Blad en de Prospectns van:

DE FABELEN VAN LAFONTAINE. Nagevolgd door J. J. L.

ten Kate. Geïllustreerd door Gustave Doeé, ontvingen, in herinnering te brengen, dat de afzending der eerste aflevering, die gereed ligt, niet aan hen kan geschieden aleer wij die bordpapieren hebben terug ontvangen , ten ware zij ons eene hernieuwde zending, tegen betaling van 40 cents, zonder korting, uitdrukkelijk mogten bestellen.

Amsterdam, 15 Febr. 1869. Gebroeders Binger. [374]

Men verlangt in een Boekhandel te Amsterdam: een BEDIENDE van de P. G.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. T3751

Een Boekhandelaar in Friesland vraagt tegen Mei e. k. een aankomend BEDIENDE, P. G., tegen billijk salaris en buiten kost en inwoning.

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. l"376]

BOEKBINDER,

yoo spoedig mogelijk wordt gevraagd , iemand, P. G., ongehuwd , fcJdie grondig bekend is met Sneê- en Titel-vergulden, en voorts de voorkomende halvebanden enz. ving en netjes afwerkt. Kennis van het binden van Kantoorboeken en Cartonwerk zal tot aanbeveling strekken. Vereischten zijn, bewijzen van bekwaamheid en goed zedelijk gedrag; teiwijl men als loon zal genieten kost, inwoning en salaris naar bekwaamheid.

Offerten wordt gevraagd met franco brieven onder 't N°. dezer Advertentie aan den Uitgever dezes. F377"i

Door veelheid van bezigheden wordt ter overname aangeboden: een VOLKS WEEK BLAD, dat, vooral met het oog op de afschaffing van het dagbladzegel, voor veel uitbreiding vatbaar, en voor een Drukker, zeer geschikt is.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [378]

Op een der beste standen te Amsterdam wordt een gevestigden BOEKHANDEL, welke nog voor zeer veel uitbreiding vatbaar is, ter overname aangeboden.

Ter verkrijging van inlichtingen wende men zich tot de Heeren Wed. J. C. van Kesïeren & Zn. te Amsterdam. [379]

pen geroutineerd REIZIGER, bekend met den Boek- en Papierhandel en aanverwante vakken, vele relatiën bezittende, alsmede van goede getuigen voorzien, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst.

Adres onder letter R, bij den Boekhandelaar G. W. van Belle, te Rotterdam. [380] j

Onderstaande circulaire is dezer dagen aan de meeste Boekhandelaren verzonden :

» M.! Zuodra het thans aanhangige ontwerp van wet betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen door de beide Kamers derS.-G. mogt worden aangenomen, ben ik voornemens eene uitgave van die Wet in zakformaat het licht te doen zien, waarvan de particuliere prijs zal zijn tien cent.

Dit artikeltje wensch ik niet in commissie te zenden, maar bied u de gelegenheid aan tot vooruitbestelling voor rekening op de volgende voorwaarden:

10 exx., met 25 pCt. rabat (dos netto a 7i cent). 30 » * 30 » * \ » , , 7 . ) 50 » » 35 » ,. ( „ „ „ 6J. » ) 100 » » 40 " ( » „ „ 6" » )

Bij eene bestelling van 100 exx. wordt, des verkiezende, uwe firma voor op den omslag gedrukt, tegen verhooging van 40 cent; bij eene bestelling van 150 exx. of meer zonder verhooging. Betaalbaar 6/m. na de aflevering. Na de uitgave is de prijs acht cent netto.

Daar het belang van een ieder medebrengt, dat hij van deze Wet kennis neme, zal voor deze goedkoope uitgave zonder veel moeite een groot debiet te vinden zijn. Ik durf mij dan ook vleijen onderstaand biljet met een fiksch getal ingevuld , ten spoedigste van u terng te ontvangen , in afwachting waarvan ik de eer heb met achting te zijn UEd. dienstw. dienaar,

'* Gravenhage. H. L. Smits." [381]

Bij mij is ter perse : DE SCHEIDING VAN KERK EN STAAT IN HAREN OVERGANG. De voorbereiding tot eene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen bij de Hervormde gemeenten en van het toezigt daarop in hare wording en strekking, door Mr. A. van der Laan, President van het Algemeen Collegie van toezigt op het beheer dier goederen, Griffier der Staten van Friesland.

Confraters, die hiervan in commissie verlangen, gelieven per eerste couvert aan te vragen.

Leeuwarden, 20 Febr. 1869. H. Kuipers. T382"!

Dezer dagen zal bij mij verschijnen een belangrijk militair werk, met 8 uitslaande platen , door een officier (schrijver en titel moeten geheim blijven , tot aan de uitgifte).

Ten einde dit doelmatig in commissie te zenden, verzoek ik mij te willen opgeven het getal dat men in comra. verlangt. Men houde mij dus ten goede ik het ongevraagd niet zend.

Arnhem, Febr. 1869. J. van Egmond Jr. [383]

1° Maart a. s. denken wij te verzenden: de eerste aflevering • van :

DE STORMEN DER OMWENTELING. Geschiedkundige roman nit den tegenwoordigen tijd. Naar 't Hoogd. van Edui;nd Mühlwasser.

Dit werk, dat in romantischen vorm, de geschiedenis der jongst verloopen jaren bevat en waarin de corypheën van de revolutie, in aantrekkelijk gewaad verschijnen, zal compleet zijn in circa 20 afleveringen a 20 verk. 25 cents, terwijl wij 3 nette platen daaraan toevoegen , waarvan de eerste in aflevering I.

Het genre wordt door het publiek wel gezocht. — Het uiterlijk is niet ongunstig. — De door ons gestelde conditiën zijn voordeelig. Gaarne ontvangen wij dus de aanvragen om le afl., prospect, en lijsten van die HH., die lust en gelegenheid hebben om tot het verkrijgen van inteekenaren moeite te doen.

Zutfen, 12 Febr. 1869. J. H. A. Wansleven & Zoon. [384]

Heden hebben wij de voor nit b es t eld e exemplaren verzonden van :

ZOO WORDT MEN LID VAN DE TWEEDE KAMER. Een Hollandsche Verkiezingsroman, door Henry van Meerbeke. Gr. 8°. 1ste stuk. 16 vel met een gelithographieerde titelplaat. Ink. netto bij vooruitbestelling ƒ 1,54, verk. ƒ2,20. Het Tweede en laatste stuk, ter completering van dit werk,

verschijnt 1°. Maart.

Den lsten Maart wordt tevens de vooruitbestelling onherroepelijk

gesloten. Tot dien tijd leveren wij de exemplaren af met 30°/o

rabat en premiën 4/3£; 7/6; 15/12.

Na 1 Maart is het rabat 20% en de eenige premie 13/12. Voor zoover de voorraad zulks zal gedoogen, zullen wij tevens

met 1 Maart exemplaren in commissie zenden, doch, alleen op

aanvrage, daar nu reeds het aantal bestellingen op dit werk, onze

verwachting verre-overtreft.

Amsterdam, 15 Febr. 1869. Gebroeders Binger. [885]

De 2e afl. van : v. Koetsveld-Nippold, DE CHRIST. WERELD DER LAATSTE HALVE EEUW, is heden aan de inteekenaars verzonden: in commissie alleen op verlangen. Met deze aflevering is intnsschen nog veel te doen, omdat eerst hiermede het eigenlijke werk aanvangt: de eerste was geheel inleiding. De 3e verschijnt in het begin van April

Van de HISTORISCH-GEOGRAPHISCHE ATLAS zijn weder exempl. voor rekening te bekomen, in commissie (althans vooreerst) niet.

'sHage, 15 Febr. 1869. De Erven Thierrï & Mensing. [386]

gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten