Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Vi

UIT DE HAND TE KOOP: i eene goed geconserveerde DUITSCHE SNELPERS met cirkel- kc beweging, voor een vorm vau 625 bij 1045 Nederl. Mede ge- j 1' schikt voor kleiner werk en voor dubbel inleggen.

Adres franco, onder 't N". dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [4081 2'

De ondergeteekende heeft zich te Dalfsen gevestigd als Boekhandelaar. De Heer P. M. van der Made is zijn Hoofd-Corres- si pondent. ?

■T. Reurslag. [409] ™

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT. »'

Met onderling goedvinden zullen van heden af de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker , Hoofd-Correspondenten : zijn van — Nieuwediep, 15 Febr. 1869. J. C. de Buisonjé. [410] j

STAATHUISHOUDKUNDE.

Voor zes golden in plaats van ƒ 56,— , wordt door de Erven Doorman te 's Hage afgeleverd : RÉPERTOIRE GÉNÉRAL DJÉCONOMIE POLITIQUE , par A. Sandelin, Conseiller d'État, membre des États-Ge'néraux. ï 6 forts volumes royal in-8°., de 4450 pages. [*Hj '

ttt J. Jorissen Mz., VERSCHEIDENHEDEN OP CHRISTEW.LIJK GEBIED.

De Boekhandelaar W. Wenk te Rotterdam zal binnen eenige dagen , uitgeven de 2e aflev. van bovenstaand werk. Hij verzoekt daarom ten spoedigste opgave der bestellingen , daar hij deze aflev. niet in I commissie kan zenden. Premien 9/8 , 14/12 , 30/25. [412] j

Ti/ij hebben ter perse, om in den loop der volgende maand te TT verschijnen:

EEN VERSCHE MEIKRANS , NEERGELEGD AAN DE VOETEN VAN MARIA, door J. G. H. C. Essink, R. K. Priester en Pastoor te Oosterbeek. p. m. 380 pag. 12». Prijs per exetnpl. j ƒ0,85; netto ƒ0,68. Geb. in linnen ƒ1,25 ; netto ƒ1,—. ] Bij vooruitbesteüing tot ultimo Maart, geven wij de volgende -

premien: 9/8 , 16/14, 28/24, 58/50.

Wij achten alle aanbeveling van een werkje van dezen geachten

Schrijver overbodig. Van eene nette uitvoering kan men verzekerd zijn. Utrecht, Uw Dw. Dienaren ,

20 Febr. 1869. Dekker & v. d. Vegt. [413] j

BÜ mij is ter perse: I DE SCHEIDING VAN KERK EN STAAT IN HAREN OVERGANG. De voorbereiding tot eene nieuwe regeling ! van het beheer der kerkelijke goederen bij de Hervormde gemeenten en van het toezigt daarop in hare j wording en strekking, door Mr. A. van der Laan, President van het Algemeen Collegie van toezigt op het beheer dier goederen , Griffier der Staten van Friesland.

Confraters, die hiervan in commissie verlangen, gelieven per eerste couvert aan te vragen.

Leeuwarden, 20 Febr. 1869. H. Kuipers. [414] j

Dv.KoetsvelV-Nippold.DE CHRIST. WERELD DER LAATSTE |

HALVE EEUW, . .

is heden aan de inteekenaars verzonden: in commissie alleen op verlangen. Met deze aflevering is intusschen nog veel te doeu, omdat eerst hiermede het eigenlijke werk aanvangt: de eerste was geheel inleiding. De 3e verschijnt in het begin van April.

Van de HISTORTSCH-GEOGRAPHISCHE ATLAS zijn weder exempl. voor rekening te bekomen, in commissie (althans vooreerst) niet.

'sHage, 15 Febr. 1869. De Erven Thieury & Mensing. [415] | jieden hebben wij de vooruitbestelde exemplaren verzon-

ZOo" WORDT MEN LID VAN DE TWEEDE KAMER. Een Hollandsche Verkiezingsroman, door Henry van Mkereeke Gr. 8°. 1ste stuk. 16 vel met een gelithographieerde titelplaat. Ink. netto hij voornitbestelling ƒ1,54, verk. ƒ2,20. Het Tweede en laatste stuk, ter completering van dit werk,

verschijnt 1°. Maart.

Den lsten Maart wordt tevens de vooruitbestelling onherroepelijk

gesloten. Tot dien tijd leveren wij de exemplaren af met 30%

rabat en premien 4/3i.; 7/6; 15/12. ,„,,„ Na 1 Maart is het rabat 20% en de eenige premie 13/12. Voor zoover de voorraad zulks zal gedoogen, zullen wij tevens

met 1 Maart exemplaren in commissie zenden, doch, alleen op

aanvrage, daar nu reeds het aantal bestellingen op dit werk, onze

verwachting verre overtreft.

Amsterdam, 15 Febr. 1869. Gebroeders Binger. [416]

4Maart a. s. verzend ik: Burgmüller , DE KLEINE DANSMEESTER. 40 Gemakkelijke

Dansen voor de Piano , met keurig geïllustreerden omslag, le deeltje ƒ0,60, netto ƒ0,48. Bij aanbieding ƒ 0,40, met de premien: 4/3' , 7/6, 15/12.

Tevens maak ik (J attent op de onlangs bij mij verschenen goedkoope en zeer gezochte Muziekuitgaven :

1». Cramer et Krug, CHANTS NATIONAUX. ƒ3 60 netto ƒ2 70. Bij aanbieding: 1 Ex. ad ƒ2,40, 2 Ex. ad ƒ2,16 en 4 Éx ad ƒ1,80. (Gebonden Ex. met ƒ0,75 verhooging). 2» LES PERLES DU JOUR. ƒ0,90 , netto ƒ 0,70. Bij aanbieding ƒ0,60, met de Premien: 4/3A , 7/6, 15/12. Daar het mijn voornemen is, om voor deze drie uitgaven een sierlijk Winkelbillet te laten maken, zal het zeker voor U der moeite waard zijn, om bovenstaande artikeltjes, hetzij voor rekening hetzij in commissie, aan te vragen. De bij mij in depöt voorhandene EDITION Peters, lever ik op 3 maanden, met 30 /0 rabat_ Eene volledige lijst dezer uitgaven verschijnt heden. Verschillende Confraters hebben bij ondervinding, hoe gretig deze uitgaven verkocht worden.^ Botterdam, 23 Febr. 1869. Hendrik Altmann. [417]

B

Bij J. j. Kluit Cz. te Rotterdam is verschenen: H C H., HOE TWEE OUDE VRIJERS TOT DEN TROUWDAG KOMEN. Blijspel met zang in 2 Bedrijven. Prijs 30 Cts.

De piano-begeleiding der Coupletten 5, 10 ct9Ex. zijn op aanvrage in commissie te hekomen. L4l8J

w\e ondergeteekende biedt, zoo lang de voorraad strekt, LEI JEN Uaan tot de volgende prijzen :

00 0 1. 2. 3. 4. 5. 6

ƒ0,37 ƒ0,42 ƒ0,50 ƒ0,58 ƒ0,80. ƒ1- ƒ1,20 ƒ1,20 7. S. ƒ 1,50 ƒ1,75 per dozijn. Botterdam, 17 Febr. 1869. H. J. Witteroos. [419]

HEEREN BOEKDRUKKERS. audkerk Pool & O. te Amsterdam leveren in weinige uren fris ch Ugewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN bij groote en kleinere hoeveelheden, naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven, zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben , waardoor de gekleurde soorten allen uitdroonen en minder bruikbaar worden. L4^..

Gemengde Berichten.

Met dank voor de beleefde inlichting vermelden wij dat Mr. J. T. Bodel Nijenhuis ons mededeelt, dat het stukje, door ons mt de Jmst. Courant van 11 Febr. overgenomen (zie Nieuwsblad, n . 7) niet volkomen juist is. De beide in dat bericht genoemde boeken zijn niet verschillend : het eene, dat van 1770 (niet 1772) is eenvoudig de hollandsche vertaling van het in 1765 te Regensbnrg verschenen werk Het oorspronkelijke werd geschreven en vervaardigd door J.C. ScHaPFER, doctor der Godgeleerdheid en Wijsbegeerte en is door den verdienstelijken drukker J. C. Sepp te Amsterdam vertaald en m 1770 uitgegeven. Van deze uitgave of van een lateren druk van 177^ zal men een exemplaar te Washington gevonden hebben. De Amster■ damsche druk is in het bezit van Mr. Bodel Nijenhuis en werd : door hem te Haarlem in 1857 op de Tentoonstelling van Nederl. Nijj verheid en Typographie geëxposeerd, waar ook een dergelijk exemplaar ! van de Heeren Joh. Enschedé & Zonen prijkte.

De firma Wolters te Groningen doet weder een nieuw plaatwerk het licht zien, dat als tegenhanger k an dienen op de zoo rijk uitgevoerde Nederlandsche Boomgaard. Thans geldt het afbeeldingen uit Neerlands Flora vervaardigd door onzen zoo uitstekenden natuurteekenaar A. J. Wendel genoeg bekend door zijne nauwkeurige en fijn genuanceerde crayonteekeningen op steen, in verschillende werken m de Natuurlijke Historie bij Kruseman voorkomende. De onuitputtelijke bloemenbeschrijver H. Witte zal ook bij dit werk den tekst leveren De le aflev heden door ons ontvangen , mag prachtig uitgevoerd heeten , en ziet er voor de vele bloemenliefhebbers in ons land zoo aanlokkelijk uit, dat wij met twijfelen aan 't goede succes, dat ook deze onderneming der firma Wolters zal ten deel vallen.

Het tijdschrift The Atlantic annonceert in zijn prospectus, dat het in den loopenden jaargang 1869 onder meer belangrijke stukken historische bijdragen zal leveren van de hand des heeren John Lothrop Motley.

De uitvoer van Eugelsche boeken naar de Vereenigde Staten bedroeg in 1867 eene waarde vau 160,311 Ponden Sterling , zijnde nagenoeg een vierde gedeelte van wat naar andere deelen der wereld werd gezonden. Niettemin zijn de Vereen. Staten de grootste buitenlandsche markt voor Eugelsche boeken. Australië vols,t daarop m ran»- daarheen werd gezonden voor eene waarde van 113,81b P. ti.; naar Egypte voor 65,127 , 't geen trouwens door toevallige oms andigheden zoo veèl is; Engelsch Amerika ontving voor 52,673; Engelsen Iudie 43,639; Frankrijk 43,535; Italië 21,819, en Zuid-Afrika voor 20,865 Ponden Sterling. De uitvoer naar kleinere landen wordt niet vermeld. . , ,

De invoer van. Amerikaansche uitgaven in Engeland bedroeg maat jaar slechts 7522 Pd. St.

gedrukt bij c. blommeni'aal

Sluiten