Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rioo iemand aansiraak maakt op het copierecht van een schoolboekje, ticirca 2 vel gröst 16"., getiteld:

! SPEL- EN LEESBOEK, waarin zich ook Korte verhaaltjes uit den bijbel , benevens eenige kindergebeden bevinden , hij gelieve het te melden aan Rotterdam. Otto Pktri. [422]

Wordt gevraagd : een ongebonden exemplaar van: Vondel's WERKEN. Editie Gebrs. Bingkk, voor zooverre deze verschenen is

Verzoeke franco offerten, met bijvoeging van prijs en conditionneering, aan den Boekhandelaar C. L. van Langenhuysen te Amsterdam. [423]

Men vraagt voor een prijsje: 1 Oobdt, DE GODSDIENST DER GRIEKEN. 1 Kitenen, ,, „ „ ISRAELITEN.

1 Meyboom, » „ „ OUDE NOORMANNEN.

1 Pireson, GESCH. V. H. ROOMSCH KATHOLICISME. Gelezen, mits zindelijke exemplaren, kunnen ook dienen. Aanbiedingen worden franco ingewacht, onder 'tN°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. r424]

Aan de aanvragen om exemplaren van : A. Caland, HISTORISCH OVERZICHT EN OPMERKINGEN BETREKKELIJK DE ONTWERPEN TOT VERBINDING VAN DE NOORD- MET DE ZUIDERZEE LANGS AMSTERDAM, kan niet worden voldaan, daar geen exemplaren meer voorhanden zijn. De ondergeteekenden verzoeken daarom Heeren Debitanten, bij wie nog onverkochte exemplaren aanwijzig zijn, die zoo spoedig mogelijk aan hen terug te zenden.

Middelburg, 24 Febr. 1869. De Gebroeders Abrahams. [425]

T a Librairie de F. Cxaassen a Bruxelles, cherche un COMMIS, Lsachantle francais et Pal le m and et ayant des bons certificats. Ecrire franco et en francais. [4261

JMado te Utrecht, vraagt GROOT MEDIAAN MISDRUK, • blank velin, liefst ongevouwen, h contant. Aanbieding franco of per couv. C. L. Brinkman. [427]

BOEKBINDERS. Uen bekwaam Boekbinder, liefst gehuwd, goed kunnende •Uhandvergnlden , kan tegen hoog loon, vast werk bekomen.

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. T428]

AANBIEDING EN AFREKENING.

De ondergeteekende heeft de eer HH. Boekhandelaren, inzonderheid HH. Uitgevers, hiermede te berigten , dat zijn voorjaarsreis medio Maart een aanvang zal nemen, en neemt dus hierdoor de vrijheid HH. Uitgevers die hem met hnnne aanbiedingen of het sluiten van afrekeningen willen belasten, waarvoor hij zich minzaamst aanbeveelt, te verzoeken hunne orders zoo spoedig mogelijk, liefst franco, te willen toezenden, ten einde de Heeren dien hij denkt te bezoeken , althans waarmee hij de openstaande rekening moet vereffenen , in tijds van zijne komst kennis te kunnen geven, om HEd. in de gelegenheid te stellen de afrekening vooraf gereed te kunnen maken, alzoo het ordelijke te helpen bevorderen, en daardoor niet alleen in zijn belang, maar vooral in het belang zijner principalen, zijne reis zooveel mogelijk te bespoedigen.

Zich vleijende wederom datzelfde vertrouwen en die vriendelijke medewerking te mogen verwerven, hetwelk hij in het gepasseerde jaar zoo ruimschoots mogt genieten, waarvoor hij hiermede nogmaals zijnen welmeenenden dank betuigt, zoo heeft hij de eer met de meeste hoogachting te zijn

Amsterdam, UEd. Dv. Dienaar.

24 Februarij 1869. D. Werlemann Jk.,

Adres: Haarlemmerdijk, Commissionair voor den Boek-

TT 529. en Papierhandel. [429]

BOEKBINDERIJ.

Wordt door ziekte op zeer aannemelijke voorwaarden ter overname aangeboden: etue welbeklante BOEKBINDERIJ, met Gouddrukpersen, Machineriën, en alles wat tot eene moderne Boekbinderij behoort.

Adres mot franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [430]

BERIGT AAN DEN BOEKHANDEL.

Door deze maak ik HH. Boekhandelaren, Uitgevers enz. bekend, dat ik mij te Wormerveer als BOEKHANDELAAR heb gevestigd.

Beleefdelijk beveel ik mij bij hen aan voor de toezending van Co m missiegoed, Prospectussen, I n te ek en lij s t en , Catalogussen enz., hetgeen HEd. mij gelieven te doen toekomen door mijnen Correspondent, den Heer A. J. R. Vos, te Amsterdam.

Hopende HEd. aan mijn verzoek wel willen voldoen, en mij alzoo met hun vertrouwen vereeren, noem ik mij

HEd. dw. dienaar,

S. Blok. [431]

De ondergeteekende heeft zich te Dalfsen gevestigd als Boekhandelaar. De Heer P. M. van der Made is zijn Hoofd-Correspondent.

j. Reürslag. [432]

56

Eerstdaags verschijnt de 3e aflevering der HANDELSREGTELIJKE AANTEEKENINGEN van Mr. T. M. C. Asser, Hoogleeraar alhier.

Ik verzoek vóór ultimo dezer opgave hoeveel exx. men hiervan ten vervolge verlangt.

Amsterdam, 24 Febr. 1869. K. H. Schadd. [433]

Dezer dagen zal bij mij verschijnen een belangrijk militair werk, met 8 uitslaande platen, door een officier (schrijver en titel moeten geheim blijven, tot aan de uitgifte).

Ten einde dit doelmatig in commissie te zenden, verzoek ik mij te willen opgeven het getal dat men in comm. verlangt. Men houde mij dus ten goede ik het ongevraagd niet zend.

Arnhem, Febr. 1869. J. van Egmond Jr. [434]

Aan Confraters, die mij gewoonlijk commissiën op mijne verkoopingen geven, zond ik deze week den CATALOGUS van eene verkooping, te honden op 8 Maart en volgende dagen. De Catalogus bevat de bibliotheken nagelaten door J. ten Cate Fennema, predikant hij de Doopsgez. gemeente te Nijmegen, W. P. Hubert, Notaris le 's Hertogenbosch, en Dr. Th. Kroon J.Hz., geneesheer aan het krankzinnigengesticht te Delft.

Confraters, die dezen Catalogus niet ontvingen en daarmede met vrncht werkzaam kunnen zijn, gelieven hem aan te vragen s. v. p. Utrecht, 19 Febr. 1869. J. L. Beijers. [435]

Omstreeks de helft der maand Maart wordt alhier verkocht de BIBLIOTHEEK, nagelaten door Zijne Excellentie den Generaal List, Oud-Minister van Oorlog, met welker verkoop ik belast ben. — De Catalogus ter perse zijnde, wordt alleen op aanvrage verzonden. Verzoeke spoedige opgave franco.

Wageningen, 26 Fehr. 1869. A. Ophorst. [436]

Bij mij is ter perse: DE SCHEIDING VAN KERK EN STAAT IN HAREN OVERGANG. De voorbereiding tot eene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen bij de Hervormde gemeenten en van het toezigt daarop in hare wording en strekking, door Mr. A. van der Laan, President van het Algemeen Collegie van toezigt op het beheer dier goederen , Griffier der Staten van Friesland.

Confraters, die hiervan in commissie verlangen, gelieven per eerste couvert aan te vragen.

Leeuwarden, 20 Febr. 1869. H. Kuipers. [437]

4Maart a. s. verzend ik : Burgmüllkr, DE KLEINE DANSMEESTER. 40 Gemakkelijke

Dansen voor de Piano , met keurig gcïllnstreerden omslag, le deeltje ƒ0,60, netto ƒ 0,48. Bij aanbieding ƒ 0,40, met de premiën : 4/8i , 7/6 , 15/12.

Tevens maak ik U attent op de onlangs bij mij verschenen goedkoope en zeer gezochte Muziekuitgaven :

1». Cramer et Krug, CHANTS NATIONAUX. ƒ3,60, netto ƒ2,70. Bij aanbieding: 1 Ex. ad ƒ2,40, 2 Ex. ad ƒ2,16 en 4 Ex. ad ƒ1,80. (Gebonden Ex. met ƒ0,75 verhooging). 2». LES PER LES DU JOUR. ƒ 0,90, netto ƒ0,70. Bij aanbieding ƒ0,60, met de Premiën: 4/3A , 7/6, 15/12. Daar het mijn voornemen is, om voor deze drie uitgaven e'én sierlijk Winkelbillet te laten maken , zal het zeker voor U der moeite waard zijn, om bovenstaande artikeltjes, hetzij voor rekening, hetzij in commissie, aan te vragen. De bij mij in depót voorhandene EDITION Peters, lever ik op 3 maanden, met 30% rabat. Eene volledige lijst dezer uitgaven verschijnt heden. Verschillende Confraters hebben bij ondervinding, hoe gretig deze uitgaven verkocht worden. Rotterdam, 23 Febr. 1869. Hendrik Altmann. [438]

J. J. SLEIJSER, Hoogewoerd TE LEIDEN, " sedert vele jaren alhier gevestigd als Kaart- en Plaatkle nrder , beeft zijne inrigting zeer uitgebreid, en geheel naar den eisch des tijds geregeld; de begunstiging van zeer vele HH. Uitgevers en Lithografen stelde hem daartoe in staat. Hij beveelt zich verder beleefdelijk aan, onder verzekering van eene nette, spoedige en zeer civiele uitvoering.

J. J. Sleijser , Kaart- en PlaatkleurinrigtiDg, Hoogewoerd te Leiden.

NB. Gelieve, om abuizen te voorkomen, vooral op de voornamen te letten. [439]

EEN SPOEDIGE OPGAVE IS NOODZAKELIJK. jVjiettegenstaaude het steeds stijgen der prijzen, neem ik nog 1' commissiën aan op LEIJEN, om binnen 4 of 6 weken te leveren tot onderstaande prijzen:

N°. 00. — 0. — 1. — 2. — 3. — 4 — ƒ0,35. — ƒ0,41. —ƒ0,48. — ƒ0,57.—ƒ0,80.—ƒ 0,98.— N°. 5. — 6. — 7. — 8. — 9. — 10 ƒ 1,18. — ƒ 1,23. —ƒ1,46. — ƒ 1,72. — ƒ 2,25. — ƒ 2,60. Commissiën boven de ƒ10,— s. v. p. per post aan

J. Mado.

Utrecht. Papierhandel. [440]

gedrukt bij Cr. blom.mendaal.

Sluiten