Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r,9

met bet vak van KANTOORBEHOEFTEN bekend is en geschiktheid bezit om een Drnkkerij en Binderij onder zijn toezigt te nemen.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [4511

BELEEFD VERZOEK. Heden werden door mij de wissels afgegeven voor de voor reUk ening geplaatste exemplaren:

INDEELING EN RANGLIJST DER OFFICIEREN. 2e jaargang. Met premie plaat.

Mocbt er in het bedrag eenig verschil bestaan, dan verzoek ik dat echter toch tc willen voldoen , zullende het te veel onmiddellijk per postwissel worden teruggezonden.

Tevens geef ik berigt dat het onverkochte Com mi ssiegoed van A°. P<\ per couvert den Heer H. J. van Kesteren is teruggezonden.

Adolf Blomhert. [452]

Tl/ie nog onverkochte Exempl. voorhanden heeft van r "C. A. Jeekel, ONZE BEZITTINGEN OP DE KUST VAN GUINEA ,

gelieve de goedheid te hebben, die terug te zenden, daar ik aan de aanvragen voor rekening niet meer kan voldoen.

Amsterdam, 2 Maart 1869. C. F. Stemler. [453]

AANGEBODEN: 2 Wijnne, VAD. GESCH. le druk. 2 dln. Per ex. . . ƒ 2,50.

5 • » le deel. . .. . . . 1,—.

5 ■ " Gr. 8°. Laatste dr. » «... - 2,90.

100 van Sanuwijk, PRENTENMAGAZIJN.Div.au Perafl. - 0,28. 1 SCHATKAMER VOOR ALLE STANDEN. 12 dln . - 1.60.

1 LIDEWYDE 3,90.

1 Schuurman, STAATSWETTEN. Geb - 2,80.

1 Spiklhahkn, DOOR NACHT TOT LICHT. 2 dln. . . - 2,50. 5 J. K., ONZE OOST. Per ex - 0,35.

1 de Groot, AARDRIJKSK - 0,80.

2 Soïer, KEUKENB. 3 OROS KEÜKENB. Per ei. . . - 1.—1 Smijtegelt, WEG DER HEILIGMAKING. Geb. . . - 0,85. 1 Aoama van Scheltema, 'S HEEREN LIJDEN EN

HEERLIJKHEID. Geb - 0,65.

9 Gerdes, LEERW. ENG. TAAL. le cursus. 3e dr. Per ex - 0,30.

4 . HOOGI). . , » „ » . 0,30.

4 Maatjes, MOTS ET DIALOGIIES. „ „ - 0 30.

4 LITTÉRATURE DE L'ENFANCE. 2e stukje.

2e druk. Per ex o,30.

8 van der Pijl, FR. LEERB. VOOR EERSTBEG. Per ex. -022'! Eenige doosjes VIOLET-PENNEN. Fijn, extra fijn en

middelsoort. Per doosje - 0 60.

En voor den meestbiedende, 4 maanden na uitgaaf:' 1 TIJDSPIEGEL; LEESKABINET; GLOBE; ONZE TIJDGIDS; HUMOR. ALBUM.; SPECTATOR; DE OUDE TIJD • KENNIS EN KUNST; VAD. LETTEROEFENINGEN; AARDE EN HAAR VOLKEN; NEDERL. MAGAZIJN en NEÊRL. BIBLIOTHEEK.

NB. De eersten zijn allen nienw, onopenge9neden en knnnen ook bij gedeelten worden ontboden. De laatsten zijn zindelijk gelezen. Adres franco, onder 't N".dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [454]

TE KOOP VOOR DEN MEESTBIEDENDE: MAANDEL. KRONIJK. le—12e jg. 1853—64. Gecart ALBUM DER NATUUR. 1853-55. Gecart.

1853. Los. Ontbr. n». 5. v. Hoevell, TIJDSCHR. NEÊRL. INDIE. 1852-55. In afl. Brandt, LEVEN VAN DE RUYTER, 5 dln. Met pl. 1835-37. v. Lennep, NEDERL. LEGENDEN. 4 dln. Gecart. Amst. 1832. Jacobson, HANDB. KULTUUR EN FABR. V. THEE. 3 dln.

• SORTEREN EN AFP. V. THEE. Batavia

1843 en 1845.

Nahuijs, VERZ. OFF. RAPP. OORLOG JAVA. 1825—30 4 dln Deventer 1835.

v. Rees, WACHIA, TAYKONG EN AMIR. Rotterd. 1859 Weitzel, BATAVIA IN 1858. Gorinchem 1860. de la Place, EXPOSITION DU SYSTÈME DU MONDE Brux 1827.

Regt, BEROEMDE PERSONEN, v. Nooten. Bilderdijk, BLOEMLEZING. N. v. Goor.

Breda, 1869. P. B. Nieuwenhuijs. [455]

UIT DE HAND TE KOOP VOOR / 900,— : eene BOEKDRUKKERIJ met IJZEREN BOEKDRUPERS , waarop zeer net werk kan gedrukt worden; alsmede LETTERS, nieuwe LETTERKASTEN, RAMEN, GIETBUS, CORRIGEERSTEEN, enz. enz. Deze Drukkerij is zeer geschikt voor een jong mensch' die eene Drukkerij wil beginnen.

Te bevragen met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie aan den Uitgever dezes. [456''

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Met onderling goedvinden zullen van heden af de Heeren Schalkkamp, van de Grampel & Bakker, Hoofd-Correspondenten zijn van

Nieuwediep, 15 Febr. 1869. J. C. de Buisonjé\ T458T

ne ondergeteekende beeft de eer bij dezen ter kennis te brengen 1'aan Heeren Buelthandelaren, dat hij zijn zoon Ulrich Faoginger Auer, als Vennoot in zijne zaak ais Boekdrukker, Uitgever van Boekwerken enz., alsmede voor zijnen Handel in Schrijfbehoefteu heeft opgenomen, en dat een en ander alzoo verder, te rekeneen van 1°. Februarij 11., zal worden gedreven, onder de firma:

V. F. AUER & ZOON, verzoekende HEd. nota te nemen van de bovenstaande mededeeling onzer tegenwoordige Vennootschap, waarna ik verblijf met minzame aanbeveling en betuiging mijner hoogachting,

Middelburg, UEd. Dw. Dienaar,

Februarij 1869. TJ. F. Auer. [459]

Overeenkomstig de circulaire door mij gerlgt aan de vroegere Correspondenten van dc firma Wed. W. J. Tibout, neem ik de vrijheid mij dringend aan te bevelen in het vertrouwen , en zal niets onbeproefd laten om mij hetzelve waardig te betoonen.

Wageningen, H. van Tussenbroek,

Maart 1869. firma: W. J. Tibout. [460]

LIJST VAN BOEKWERKEN 1869. neze lijst, per jaargang van 12 Nos. / 0,24, verschijnt maandelijks. UZij bevat een juiste en volledige opgave van de nieuw uitgekomen werken, met vermelding van formaat, getal bladz., uitgever en prijs. Zij is dus een zeer doelmatige gids, wanneer door het publiek naar nieuwe boeken gevraagd wordt. Maar zij kan nog veel meer nut doen. Het is toch eene onmiskenbare waarheid dat boeken , al naar mate zij meerder eu doelmatiger onder de aandacht van het publiek wordeu gi-bragt, ook grooter debiet erlangen. Om het voor den handel mogelijk te maken dat deze lijst algemeen verspreid worde, is de prijs per jaarg. van 12 Nos. op slechts 24 ets. bepaald. Om vergoeding voor die 24 ets. te erlangen moet het al zeer weinig wezen wat een princiaal koopt. Voor het vermelden der firma aan het hoofd der lijst bereken ik ƒ1,50 per jaar, onverschillig hoevele expl. genomen worden. Bij 50tallen bereken ik die ƒ1,50 niet.

Amsterdam, Maart 1869. C. L. Brinkman. r4611

Aanbieding op jaarrekening van bet werkje getiteld: CHRISTINA VAN DEN BRINK enz. Part. prijs 30 ct. 13/12/1,80; 26/24 ƒ3,— ; 52/48 ƒ5,—. In losse bladen.

Zutphen. W. C. Wansleven. [462]

ïyij hebben ter perse, om in den loop der volgende maand te ' • verschijnen:

EEN VERSCHE MEIKRANS, NEÊRGELEGD AAN DE VOETEN VAN MARIA, door J. G. H. C. Essink, R. K. Priester en Pastoor te Oosterbcck. p. m. 380 pag. 12». Prijs per exempl ƒ0,85; netto ƒ0,68. Geb. in linnen ƒ1,25; netto ƒ1,—. Bij vooruitbestelling tot ultimo Maart, geven wij de volgende premién: 9/8 , 16/14, 28/24, 58/50.

Wij achten alle aanbeveling van een werkje van dezen geachten Schrijver overbodig. Van eene nette uitvoering kan men verzekerd cijn.

Utrecht, Uw Dw. Dienaren ,

20 Febr. 1869. Dekker & v. d. Veqt. [463]

Binnen een paar dagen zal bij H. J. Gebretsen te 'sHage, het licht zien:

ANTWOORD AAN PAUS PIUS IX, door Dr. A. Cafadose

(Uit het Fransch); en wordt niet dan op aanvrage in commissie gezonden. [464]

He ondergeteekenden verzonden heden de eerste aflevering en "Prospectussen der tweede uitgave van

Bohner's KOSMOS, HET BOEK DER NATUUR, vertaald door A. Winklek Prins.

Met deze uitgave valt ongetwijfeld veel te doen. Confraters die dus lust gevoelen daarmee te werken , kannen op aanvrage een ruim getal eerste afleveringen of prospectussen bekomen. Wij geven behalve het gewone rabat van 20 •/„ , voor elk Exemplaar dat 'ons vóór 25 Maart e. k. besteld wordt:

ƒ1,75 extra korting, en verleenen daarenboven de premie

4/3|, 7/6, 15/12. .

Op

genoemden datum is dat extra voordeel vervallen. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren & Zoon

1 Maart 1869. "465]

Pebroeders Binger, te Amsterdam, hebben heden verzonden de L^vooruitbestelde exemplaren van het tweede stuk van • ZOO WORDT MEN LID VAN DE TWEEDE KAMER. Een Hollandsche verkiezingsroman door Henrï van Meerbeke. Gr. 8°.,

waarbij de algomeene omslag, benevens een verbeterblaadje.

vni-

en zal niets

ne ondergeteekende heeft zich te Dalfsen gevestigd als BockhanUdelaar. De Heer P. M. van der Made is zijn Hoofd-Correspondent.

Reubslag. [457]

Sluiten