Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

Met dit stuk is het werk kompleet. De in kommissie gevraagde exemplaren worden insgelijks verzonden. Geene verdere in kommissiezending geschiedt dan op aanvrage, daar de voorraad exemplaren znlks niet gedoogt, ten gevolge van het groot aantal voor rekening bestelde exemplaren.

Het rabat is thans 20 pet. en de premie 13/12.

Amsterdam, 1 Maart 1869. Gebroeders Binger. [466]

De Erven J. J. Tul te Zwolle, hebben uitgegeven: DE TRAPPEN VAN HET CHRISTELIJKE LEVEN, door G. van Gerrevink, gewezen predikant in Nederland en Nederlandsch Indié. Prijs ƒ2,50. [467]

Schereb en Sohwalb, GODSDIENSTIGE OVERDENKINGEN. ƒ0,75; ƒ0,60.

E. Zeller, DRIE VERHANDELINGEN, ƒ1,50; ƒ1,20. Overgedrukt uit de Bibl. van moderne theol., zijn heden op aanvraag verkrijgbaar gesteld.

E. Vacherot, DE KATHOLIEKE GODGELEERDHEID IN FRANKRIJK, ƒ0,40; ƒ0,30. Overgedrukt uit de eerstvolgende afl. der Bibl.,

verschijnt in de volgende maand.

Maronier's UITGEBREIDE HANDLEIDING. Eersteafd., eerste ged. wordt dringend teruggevraagd. Na 15 Maart worden zij voor rekening genoteerd.

'sBosch. G. H. van der Schuvt. [468]

DE CENTSPRENTEN door Schaberg* zijn thans gereed , en worden op de eerste aanvrage afgeleverd netto & ƒ4,— de riem , door

G. Ph. Zalsman. [469]

De ondergeteekende verwittigd bij deze HH. Boekhandelaren , dat bij van af heden den prijs der VISITEKAARTJES op best dubbel glacé carton, nette 1 ithographische druk, op 55 Cents de 100 stuks heeft gesteld , zich tevens aanbevelende tot de levering van alle andere 'Steendrukwerken tot zeer lage prijzen, op driemaandelijksche rekening.

Amsterdam, S. L. Knoek,

1 Maart 1869. Zandstraat C. 176. [470]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oüdkerk Pool & C°. te Amsterdam leveren in weinige uren fr isc h gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN , bij groote en kleinere hoeveelheden , naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven , zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben, waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. [471j

KASSIERSKANTOOR VOOR DEN BOEKHANDEL van

Hoogstraten & Hoppen te Dordrecht.

Toezendingen kunnen kosteloos geschieden per couv. den Heer H. J. van Kesteren te Amsterdam, die dagelijks aan ons afzendt. [472]

Gemengde Berichten.

Uittreksel alt het verslag van de vereeniging van jongelieden in den Boekhandel werkzaam , over het jaar 1868.

De Vereeniging van jongelieden in den Boekhandel werkzaam , opgerigt in December 1860 , doorleefde in 1868 het achtste jaar van haar bestaan.

Mogt bij de oprigting der Vereeniging door enkelen het bezwaar geopperd worden , gegrond op vroegere ondervinding, dat zulke vereenigingen wel opgerigt, maar op den duur niet in stand gehouden kunnen worden , deze acht jaren logenstraffen duidelijk die bewering , te meer daar hare krachten geenszins verminderd zijn , maar zij integendeel meer dan ooit levensvatbaarheid schijnt te bezitten. Trouwens het voortdurend bestaan van zulk eene vereeniging is ook nagenoeg alleen in de hoofdstad mogelijk, welke als middenpunt van den Nederlandschen Boekhandel een genoegzaam aantal jongelieden telt, die zich bij haar kunnen aansluiten.

Uit den aard der zaak had er in ouze Vereeniging eene gedurige toe- en aftreding van leden plaats, wier aantal daardoor nog al afwisselde. Het hoogste cijfer bereikte dat aantal in 1868. Met het begin van het jaar telde de Vereeniging bij 2 Eere- en 5 Buitengewone leden 23 Gewone leden , van welke laatsten e'én in het eerste halfjaar bedankte; nog 6 jongelieden traden ia den loop van het jaar tot het lidmaatschap toe, zoodat zij in het tweede halfjaar 2 Eere-, 28 Gewone en 5 Buitengewone leden telde. Aan het einde van dit jaar verminderde echter dit ledental weder aanmerkelijk. Nog 7 Gewone en 2 Buitengewone leden bedankten voor het lidmaatschap, zoodat het jaar 1869 werd ingegaan met 2 Eere- en 21 Gewone leden, terwijl door overschrijving van een der aftredende Gewone leden naar de lijst der Buitengewone leden , het cijfer der laatstgenoemden op 4 werd gebragt. In de jongste weken traden echter weder eenige jongelieden 'tot de Vereeniging toe. Van de afgetredene Gewone leden hebben 2 zich gevestigd en hielden 3 anderen door verandering van woonplaats op Gewone leden der Vereeniging te zijn.

De wekelijksche vergaderingen werden geregeld op Donderdag-avond gehouden en waren in den zomer betrekkelijk weinig, in het winter-

saizoen daarentegen tamelijk volledig bezocht. Het 9choone weder.dat na inspanning tot uitspanning in de vrije lucht nitnoodigde, en het minder belangrijke dat op de vergaderingen behandeld werd , zijnde behalve de gewone werkzaamheden slechts van tijd tot tijd eene korte bijdrage, waren de natuurlijke oorzaken van het schaarscher bezoek der zomervergaderingen.

Daarentegen werkten , zonder afleiding van buiten , de lezingen die door de leden in de wintermaanden bijna wekelijks werden gehouden, krachtig tot een talrijker bezoek op deze vergaderingen mede.

Van de lezingen, die zich meestal op het gebied van de geschiedenis der letterkunde bewogen , laten wij hier eene opgave der voornaamste volgen :

Over Chamisso's Peter Schlemihl. ii Rabener en zijne saiiren.

den hedendaagschen franschen roman en in het bijzonder over Octave Feuillkt's Monsieur de Camors. ii Abelard en Heloïse.

« den engelschen romanschrijver Dutton Cook. » Heinrich Heine en zijne werken. De Mniderkring.

Levensbeschrijving van Bernhard Tauchnitz. Over Jeanne d'Arc.

Het leven en de geschriften van den predikant Balthazar Bekker. De drukfouten.

Boekhandel en letterkundig verkeer bij de Grieken en Romeinen.

Levensschets van Kapt. Marryat.

Levens- en karakterschets van Jon. Casp. Lavater.

Proeve van statistiek van den Nederlandschen Boekhandel.

Het leven en de werken van Joost van den Vondel.

Behalve deze lezingen werden nog een groot aantal kleinere bijdragen geleverd, alsmede Prent- en Boekbeschouwingen gehouden.

Zoo in eenig opzigt ging het der Vereeniging in 1868 bijzonder voorspoedig ten opzigte harer Bibliotheek. Van een groot aantal Heeren uitgevers vloeiden haar ruime en keurige geschenken in boeken en tijdschriften toe, zoodat de Bibliotheek belangrijk in omvang is toegenomen. Tengevolge daarvan was de circulerende drie-, acht- en veertiendaagsche lektuur, waarvan de 1000ste verzendlijst in Junij werd verzonden , hoe langer zoo meer van stof voorzien niet alleen, maar bood ook de Bibliotheek zelve voldoende gelegenheid aan , om den lust tot letterkundige uitspanning en studie op te wekken.

Bijzonder aangenaam is het ons op die belangstelling der Heeren uitgevers te kunnen wijzen, te meer daar onze Vereeniging naar buiten slechts zeer weinig van zich doet hooren , waardoor dit vertrouwen en deze belangstelling van Heeren Boekhandelaren des te hooger geschat moet worden. Bij deze gelegenheid kannen wij dan ook niet nalaten allen , die onze Vereeniging zoo krachtdadig ondersteunden , in het algemeen nog eens den dank der Vereeniging te betuigen , terwijl wij hun de verzekering geven , dat van hunne geschenken een nuttig en aangenaam gebruik wordt gemaakt.

De belangrijke uitbreiding , die de Bibliotheek onderging, maakte den herdruk noodzakelijk van den Catalogus, die nu onderhanden is „_ tj»„„„ ,„i „„.DOJ „;;„ Tfntrol» vokksn als de Bibliosrranhie.

de Geschiedenis van den Boekhandel en van de Boekdrukkunst zullen daarin ditmaal, dank zij de vrijgevigheid van den Heer Fred. Muller, waardiger vertegenwoordigd zijn dan in den vorigen Catalogus het geval was, zoodat de Bibliotheek nu ook eene vraagbaak begint te worden op het gebied der Geschiedenis van ons vak. Nog moeten wij met dank vermelden, dat het Bestuur der «Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels « ook in 1868 het gebruik van de Bibliotheek dier Vereeniging voor de leden onzer Vereeniging openstelde, hoewel daarvan , vreemd genoeg, zoo wij raeenen slechts weinig gebruik werd gemaakt.

De geldmiddelen onzer Vereeniging waren in 1868 voldoende om de noodige uitgaven en de kosten van enkele tijdschriften en boeken, die niet ten geschenke werden ontvangen, te bestrijden.

Het Reglement der Vereeniging, dat in den loop der laatste jaren belangrijke wijzigingen had ondergaan, werd in 1868 voor de tweede maal herdrukt en aan enkele belangstellende vrienden der Vereeniging toegezonden. . .

Voorspoedig, maar kalm als het jaar 1868 voor onze Vereeniging was, blijft, ons verder niets der algemeene aandacht waardig mede te deelen. Genoeg zij het, wanneer wij door deze regelen hebben mogen aantoonen, dat de Vereeniging van jonge lieden in den Boekhandel werkzaam zich in een gezonden toestand mag verheugen en blijken geeft genoeg levensvatbaarheid te bezitten om, zonder buitengewone oorzaken, die zulks zonden kunnen tegenwerken, nog langen tijd een nuttig en aangenaam vereenigingspunt te zijn van heo, die zich in den Boekhandel bekwamen. Mag de Vereeniging daarbij de belangstelling blijven behouden van den Nederlandschen Boekhandel, dan zal zij gewis hare beste krachten inspannen om zich die in alleopzigten waardig te maken.

Hel Bestuur der Vereeniging van jongelieden in den Boekhandel werkzaam, Amsterdam, J- Bontjes Jr. ,

Februarij 1869. President.

J. C. schröder,

i Secretaris.

De vorige week is, franco Amsterdam, verzonden aan de bestellers, het Register op dit Blad, over het jaar 1868.

De Uitgever.

GEDRUKT BIJ G. BLOMMENDAAL

Sluiten