Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1869.

H\ 9. 7 Maart.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOMEERDEN

OP HET

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. Ï»S 'T II \ II'I' , te 's Qravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bjj de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opga re, ingekomen, onderstaande werken:

HALL, Mrs. S. C, The fight of faith. 2 vol. London 1869. Aan-

geteekend 2 Maart 1869, voor I. A. Nijhofï & Zoon.

Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van :

Pearl. By the Author of «Caste" ete. London 1868. Op 3 Maart 1869, door Gebroeders Kraaï.

Amsterdam, Namens de Commissie, 5 Maart 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Atlas (Nienwe geographischc) der geheele aarde, ten gebruike bij «Rietstap, De Wereldbol", en geschikt voor alle inrigtingen van onderwijs. Naar de nieuwste bronnen bewerkt, onder toezicht van Dr. W. J. A. Hnbert8. 2e afl. Kaart n°. 1 en 5. Groningen, Arnhem, P. Noordhoff, J. Voltelen. Roy. 8°. (2 bladen 4°. lithoeranhie gekleurd : Wereldkaart en IJsland met de Far-öer). Per

in. /o,ao.

Compleet in 15 afl. elk vao 2 kaarten.

Boeles (Mr. W. B. S.), Het stemregt van eigenerfden, in Gronra-

. gen en Drenthe; tot benoeming van predikanten, onderwijzers, kosters en kerkvoogden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het kerkregt in Nederland. Groningen, J. B. Wolters. Gr. 8°. (4 en 192 biz.) ƒ1.90-

Bontjema (M. G.), Eene bede aan iedereen. De zeeramp op Terschelling. Een gedicht. Uitgegeven ten voordeele der nagelaten Weduwen en Weezen , van do op 24 Oct. 1.1. verongelukte loodsen. Leeuwarden , H. Kuipers. Post 8°. (16 blz.) ƒ0,30.

Baum (Servaas de). Wat is verkieslijk: Conservatief of Liberaal? en waarom? Zalt-Bommel, H. J. van de Garde. Gr. 8°. (52 blz.)

ƒ0,60.

Bulwer , Panline, een koopmansdochter. Tooneelspel, naar 't Engelsch, door J. H. Ankersmit, Wz. Deventer, A. ter Gunne. Post 8°. (VIII en 88 blz.) ƒ0,60.

Bunïan (Johannes), De Christen- en Christionereis naar de Eeuwigheid. Met aanteckeningen van den Engelschen predikant Robert Magnirc M. A Geïllustr. met 100 platen door H. C. Selous en M. Paola Priolo. Op nieuw uit het Engelsch vertaald door C. S. Adama van Scheltema. Blad 49—51, en 4 blad voorwerk. Amsterdam , Arnhem, H. Höveker, J. W. & C. F. Swaan. Roy. 8°. (blz. 386—408, slot; VIII, XVI en IV blz. met portret). Per blad ƒ0,15. Inleiding en blad 51—einde gratis. Compleet ƒ7,50. Gebonden in linnen prachtband ƒ8,75.

Bijdragen (Bouwkundige), uitgegeven door de Maatschappij: Tot bevordering der bouwkunst. Onder redaktie van J. H. Lelimau , H. M. Tetar van Elven en N. S. Calisch. 16e deel. 4c stok. (Blad 19—23). Amsterdam, L. van Bakkenes & C°. Gr. 4°. (kolom 281 — 360 met uitslaande gelith. plaat XV—XVII). Voor de leden ƒ 0,50; voor het publiek ƒ 1,50.

tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-Landen Volkenkunde van Nederlandsch Indië. 3e volgreeks. 3e deel, 3e en 4 stuk. 's Gravenhage, Martinus Nijhofï. Gr. 8°. (blz. XXI— LUI; 407—582 en 2 blz. uitslaande gelith. kaart en plaat), ƒ 2,90.

Calisch (N- S.). Zie: Bouwkundige bijdragen.

D. (W.), De vriendenkring te Vlasdorp. Gesprekken over de Nederlandsche volksschool. N°. 1 en 2. (Uitg. der Maats, tot Nut van 't Algem. N°. 49 en 50. Volksonderwijs I en II). (Amsterdam, H. W. Mooy). Gr. 8°. (16 en 16 blz.) Per nommer ƒ0,15.

Elven (H. M. Tetar van). Zie: Bouwkundige bijdragen.

Encyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Winkler Prins, met medewerking van vele vaderlandsche geleerden. 2e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman. Roy. 83. (blz. 49—96, in 2 kol.: Aardewerk—Abstract, met 1 dubbele gelith. plaat en gravuren in den tekst). ƒ0,30. Compleet in 10 dln. of 150 aa.

lui,link (J. F.), De zeven kruisgezegden, of Jezns, in leer, leven, lijden en sterven, zich zeiven volkomen gelijk gebleven. Godsdienstige overdenkingen. Amsterdam, H. W. Mooy. Post 8'. (116 blz.)

ƒ!.—

Gleuns Jr. (Dr. W.). Zie: Pestalozzi.

Greenwood (James), Londen van de schaduwzijde bekeken, door een onseutimonteelen reiziger. Naar het Engelsch. Met platen. Haar¬

lem, de Erven F. Bohn. Gr. 83. (VIII en 288 blz. met 6 dubbele houtsneêplaten). ƒ3, •

Groot (I). de). Zie: Pestalozzi.

Haan (R. E. de). Zie: Spiller.

Hoe het morgenrood van Italië in nacht verkeerde. Geschiedenis uit bet tijdperk der Hervorming in de 16e eeuw. Uit het Engelsh door C. S. Adama vao Scheltema. Uitgave der Nederlandsche Zondagschool-Vereenigiog. Amsterdam, H. Höveker. 1868. KI. 4». (VIII en 283 blz. en 22 houtsneê-platen). ƒ1,90.

Hofkamp (F.). Zie: Pestalozzi.

Huet (P.), Verlossing van de zonde. Voor geloovigen uitgegeven. Amsterdam, H. Höveker. 12°. (35 blz.) ƒ0,10.

Hoe kan ik toch goed doen? Naar het Engelsch. Hartelijk aanbevolen. Aldaar. 12°. (23 blz.) ƒ0,05.

Koetsveld (CE. van), De gelijkenissen van den Zaligmaker. Ie afl. Nienwe (titel) uitgave (zonder plateu). Schoonhoven, S. E. van Nooten. Roy. 8°. (LVI blz. en blz. 1—64). Per afl. ƒ1,—. Compleet in 12 afl.

Krfling (W.), Beginselen der meetkunde. 2e verm. druk. Groningen, J. B. Wolters. Post 8°. (8 en 253 blz. met houtgravuren), ƒ1,50.

Laan (Mr. A. van der), De scheiding van kerk en staat in haren overgang. De voorbereiding tot eene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen bij de Hervormde gemeenten en vanhet toezigt daarop, in hare wording en strekking nader toegelicht. Leeuwarden, H. Kuipers. Gr. 8°. (8 cn 123 blz.) ƒ1,—-

Lamping (Dr. J. A.), De staat en het volksonderwijs in Nederland. Studiën. Leiden, S. C. van Doesburgh. Gr. 8°. (VIII, 2 en 134 blz.) ƒ1,25-

Leliman (J. H.). Zie: Bouwkundige bijdragen.

Leopold (L). Zie: Pestaloz/.i.

Meerbeke (Henry van), Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer. Een Hollandsche verkiezingsroman. 2e stuk. Amsterdam, Gebroeders Binger. Gr. 8'. (ilz. 257—503). ƒ2,20; 2 stn. compleet ƒ4,40.

Moll (J. D. R), Oefeningen in het practisch en theoretisch rekenen, voor jeugdige onderwijzers. Deventer, A. J. van den Sigtenhorst. KI. 8°. (4 en 76 blz ) ƒ0,35.

Mühlwasser (Edmund), De stormen der omwenteling. Geschiedkundige roman uit den tegenwoordigen tijd. Naar het Hoogduitsch. Ie afl. Zutfen, J. H. A. Wansleven & Zoon. Gr. 8'. (blz. 1—32 met gelith. plaat). ƒ0,25. Compleet in 16 a 20 afl. van 32 blz. benevens 3 platen.

Pestalozzi. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, onder redactie van Dr. W. Gleuns Jr., D. do Groot, T. Hofkamp, L. Leopold en R. R. Rijkens. En onder medewerking van een aantal onderwijsen opvoedkundigen. 1869. N. serie. — 3e jaargang. (De 37e van de geheele reeks). Ie afl. Groningen, P. Noordhoff. Gr. 8°. (6 tweemaandel. afl. a 48 blz.) Per jaarg. ƒ2,50; fr. p. p. ƒ2,90.

Prins (A. Winklee). Zie: Encyclopaedie,

Raad van State. Geschillen van bestuur. 8e deel. Blad 21—24. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (blz. 321—384). Per blad bij int. ƒ0,25.

Rijkens (R. R.). Zie: Pestalozzi.

Scholten (Prof. J. H.), De doopsformule. Leiden, P. Engels. Gr. 8D. (4 en 87 blz.) ) l,—.

De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. 4e, hernieuwde verm. uitgave. Ie afl. Als boven. Gr. 8°. (blz. 1—128). ƒ0,70. Compleet in 3 deelen of 10 afl. a 128 blz.

Scheltema (C. S. Adama van). Zie: Hoe het morgenrood.

Schultze (Dr. Rudolf), De dwaasheden der mode. Vrij gevolgd naar het Duitsch. Haarlem, de Erven F. Bohn. Post 8D. (VIII en 108 blz.) In geïll. omslag. ƒ0,90.

Snoeck (Jhr. T. H), Beschrijving van de centrifngaal-watermolens, welke door ronddraaiende buizen het water opvoeren. Geschikt voor groote en kleine droogmalingen, het aanvoeren van water voor irrigatiën, op rijstvelden, stellen van inondatiën, enz. Met eene plaat. Geoctroijeerd bij Z. M. besluit van 1 Oct. 1868, n°. 11. Nijmegen, H. C. A. Thieme. Gr. 8°. (31 blz. met uitsl. gelith. plaat). ƒ0,60.

Spiller (Prof. Ph.) , De schepping der wereld uit het standpunt der hedendaagsche wetenschap beschouwd. Naar het Hoogduitsch , en met eDkele aanteekeningen voordien door R. E. de Haan. Met in den tekst gedrukte houtgravuren. Nijmegen, H. C. A. Thieme. Post 8°. (4 en 102 blz.) ƒ0,90.

Stempel Jr. (A. A. van der) , Hoe Tramps aan een vrouw kwam of de kamerdienaar van Zijne Excellentie. Nieuw oorspronkelijk

Sluiten