Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

blijspel, in twee bedrijven. Leeuwarden, H. Kuipers. Post 8". (31 blz.) ƒ0,30.

Takken en bladeren. Bloemlezing uit de werken van Nederlandsche prozaschrijvers en dichters. Leesboek voor burger dag- en avondscholen , normaalscholen en de hoogste klasse der lagere scholen , door G. Velderman. Ie stukje. Deventer, A. J. van den Sigtenhorst. KI. 8°. (4 en 138 blz.) ƒ0,40.

Velderman (G.). Zie: Vondel. — Takken.

Verne (Jules), De Noordpool-expeditie vao kapitein Hatteras. 2e afl. Leiden, de Breuk & Smits. Gr. 8°. (64 blz.). In geïllustr. omslag. ƒ0,55. Compleet in 9 afl.

Vondel's Lucifer. Met aanteekeningen door G. Veldermau. Uitgegeven hoofdzakelijk voor burgerscholen, hulponderwijzers en hnlponderwijzeressen. Deventer, A. J. van den Sigtenhorst. KI. 8°. (4 en 91 blz.) ƒ0,40.

Vriendenkring. Zie: D. (W.).

Woltering (F. A. R.), Rekenen uit het hoofd. Verzameling van opgaven voor kweekelingen en hulponderwijzers. Deventer , W. Brinkgreve. KI. 8°. (44 en 6 blz.) ƒ0,20.

Wijnmalen (Dr. T. C. L.), Hugo de Groot als verdediger des Christendoms beschouwd. Eene litterarisch-apologetische proeve. Utrecht, W. F. Dannenfelser. ƒ3,50.

Wijnne (Dr. J. A.), Overzigt der algemeene geschiedenis. 6e, herziene druk. Groningen, J. B. Wolters. Post 8°. (4 en 248 blz.)

ƒ1,60.

Prospectassen en Inteekenlijsten:

Van: Eene belangrijke prijsvermindering der Muzikale Didaktiek, of kunst van onderrigt geven in de muziek. Een noodzakelijk handboek voor allen, die onderwijs in de muziek hebben te geven of te ontvangen, door Gubtaaf Schilling , Directeur van het Muzikaal Instituut te Stuttgart. Amsterdam, K. H. Schadd.

» Handleiding tot beoefening van den Griekschen bouwstijl, door H.P. Vogel, Architect en Hoofdonderwijzer in de Bouwkunde aan de Akademie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te 's Gravenhage. Nienwe goedkoope uitgave, 's Gravenhage, M. M. Couvée.

» Welkomgroet van en verbindtenis aan de gemeente. Voorstellings- en intreêpreek, uitgesproken in de Evangelisch-Luthersche kerk te 's Gravenhage, op den 7den Februarij_ 1869, door K. N. Meppen en F. H. Michelsen. (Uit te geven ten voordeele van het weeshuis der genoemde gemeente).'s Gravenhage, M. J. Vissek.

i' Wat een werkman dacht en zong. Rijm en onrijm, uit de nagelaten papieren van J. J. Richter, in leven gemeeute-arbeider aan den grintweg in Oostdongeradeel. Zwolle, de Erven J. J.Tijl.

Ter perse:

F. A. Hartsen, Darwin en de godsdienst. Eene populaire uiteenzetting van het Darwinisme, en beschouwingen over dit stelsel, gevolgd door eene reeks losse gedachten. Leiden , de Breuk & Smits.

A. A. van der Stempel Jr., Een prijs uit de loterij of voor geld kan men alles koopen. Blijspel in een bedrijf. Leeuwarden , H. Kuipers.

Rook, of het leven te Baden. Een Russische roman van Itan Touhguenef. Eén deel in post 8°. Deventer, C. Zwaarhemakër.

Jvan Egmond Jr. te Arnhem, is voornemens eene Hollandsche • vertaling uit te geven van :

B. Disraeli , HENRIETTA TEMPLE. Mogt iemand dit werk reeds vroeger bij de Commissie van het Vertalingsregt hebben aangeboden, dan verzoekt hij per omgaande post berigt. [473]

ADVERTENTIËN.

J. M. van 't Haaff vraagt:

388 Reuter, Hanne Nüte. •

389 Lulofs, Over de uiterlijke welsprekendheid.

390 de Génestet, Eerste gedichten. Gebonden. 391. Laatste der eerste. "

392 Broers, v. Goudoever: Tijdschrift. Compleet.

393 The English Catalogue of books, published from Jan. 1835 to Jan. 1863.

394 de Vries en te Winkel, Woordenlijst. Gebonden.

395 ./ Ingenaaid.

Biedt aan:

149 Staatsalmanak. 1869 >A 2,20.

150 thackerat'sWerken.(Ed.RoELANTs).Eenigeexx.Perafl. - 0,19.

151 Het boek der martelaren. (Ed. Swaan). Onopengesn. Meestbiedende.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen «Ie vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven.

De Uitgever. [474]

De ondergeteekende A. Sassen, Boekhandelaar te Venraij (Limburg), verzoekt HH. Uitgevers van periodieke of andere werken, hem toe te zenden eenigc prospectussen en proefexemplaar.

De gemeente Venraij heeft ruim 5000 meest R. C. inwouers en vele omliggende dorpen waar geen Boekhandel gevestigd is.

A. Sassen. [475]

Hvan Duijl Jr. te 's Gravenhage, vraagt raime toezending in •commissie van alle reeds bestaande en uitkomende werken, brochures enz. Vooral Schoolboeken voor dag- en avondscholen en hooger burgerscholen zullen hem aangenaam zijn, daar hij ruim in de gelegenheid is tot plaatsing van dezelve. [476]

Gebroeders Hoitsema te Groningen, hebben aan de inteekenaren verzonden : afl. 5 van

Poelman, PREKEN ZONDER TEKST. Confraters worden verzocht, voor zoo ver hieraan nog geen gevolg is gegeven, hun getal inteekenaren ten spoedigste te willen opgeven. [^77]

WEGENS VERREKENING vraagt A. Akkeringa vriendelijk doch dringend terug de commissie-exempl.:

Pitawall, MARIA STUART. Radersma, GODSDIENST-GODGELEERDHEID, v. d. Veen, GAEST END PUNG. Gotz, WELKOMSTGROET. Na 1 April kaü hij hiervan niets terugnemen. [478]

Vriendelijk verzoek ik HH. Confraters die van mij in commissie ontviDgen:

DE KAPITEIN VAN HET SCHIP DE GIER, en geen uitzigt hebben op plaatsing, mij dat werk te willen terugzenden vóór of op 20 dezer.

Bij niet terugzending zal ik zoo vrij zijn over het bedrag ad ƒ 1,60 te disponeren.

'sHage, 3 Maart 1869. H. van Duijl Jr. [479]

VRIENDELIJK VERZOEK.

N° 1 van het NIEUW KERKELIJK WEEKBLAD heb ik vrij • algemeen in commissie gezonden; totaal gebrek aan exemplaren doet mij thans u vriendelijk uitnoodigen , deze N°. 1 te willen terugzenden, daar ik aan de menigvuldige aanvragen niet meer kan voldoen.

Verder zij berigt, dat de prijs der advertentiën door mij is gesteld* op 10 ets. per regel, 3/2 malen, buiten het zegel.

Krommenie, 18 Febr. 1869. I. de Haan. [480]

(a Librairie de F. Claassen a Bruxelles, cherehe nn COMMIS, jsachant le francais et 1'all e m an d et ayant des bons certificats. Ecrire franco et en fraDcais. [4811

Overeenkomstig de circulaire door mij gerigt aan de vroegere Correspondenten van de firma Wed. W. J. Tibout, neem ik de vrijheid mij dringend aan te bevelen in het vertrouwen , en zal niets onbeproefd laten om mij hetzelve waardig te betooDen.

Wageningen , H. van Tussenbroek ,

Maart 1869. firma: W. J. Tibout. [482]

DE MAASBODE.

Dit weekblad verschijnt Donderdags en telt ongeveer negenhonderd abonné's. Advertentiën a 15 ets. per regel met 20°/o. Boekaankondigingen a 8 ets. per regel en 3/2 maal, buiten het zegel.

G. W. van Belle, Uitgever. [483]

De Erven J. J. Tul te Zwolle, hebben uitgegeven: DE TRAPPEN VAN HET CHRISTELIJKE LEVEN, door G. van Gerrevink, gewezen predikant in Nederland en Nederlandsch Indië. Prijs ƒ 2^50. [484]

Gemengde Berichten.

Te Leipzig heeft, bij Engelmann, het licht gezien: Bibliothek der neueren Sprache, oder Verzeichniss der in Dentschland besonders von J. 1800 an erschienenen Grammatiken, Wörterbücher, Chrestomathien , Lesebücher u. anderer Werke, welche das Studium der lebenden Sprachen betreffen, wie auch derjenigen ausliind. Classiker, welche ebendaselbst vom J. 1800 bis zur Mitte d. J. 1868 zum Abdr. gekommen sind. Hrsg. v. Wilh. Engelmann. 8°. (210 S.)

Door twee boekhandelaars is vau den schrijver en uitgever der.bekende Lanterne in regten teruggaaf gevorderd van den koopprijs van 2000 exemplaren van n°. 11 van dat geschrift; een koopprijs, door hen betaald vóór de inbeslagneming van dat nummer. Als grond voor hunnen eisch voerden zij aan , dat de verkoopers van genoemd nummer verantwoordelijk moesten worden geacht voor de verholen gebreken van het door hen verkochte handelsartikel, en voor de schade, welke door die gebreken aan de koopers berokkend was geworden. De Regtbank van Koophandel van de Seine is echter van meening geweest, dat ondersteld moest worden, dat de koopers bekend waren met den inhoud van het door hen gekochte werk, en alzoo niet onbewust van het gevaar, 't welk hun boven het hoofd zweefde, en dat op dit geval alzoo van toepassing was art. 1642 van het C. N., volgens 't welk een verkooper niet gehouden is tot vergoeding van die gebreken van koopwaren , van welker bestaan de kooper zich vooraf in persoon had kunnen vergewissen. Op grond daarvan is den eischers hunne vordering ontzegd.

' gedhuüt bij 0. iilommendaal.

i heid mij dringend aan te bevelen in het vertrouwen , en zal niets

j onbeproefd laten om mij hetzelve waardig te betooDen.

Wageningen , H. van Tussenbroek ,

Maart 1869. firma: W. J. Tibout. [482]

Sluiten