Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 10. 14 Maart. 1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOMEERDE\

OP HET

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VAN 'T HAAF F , te 's Gravenhage. Inzending van Advertentiën enz. oiterlijk tot Zaturdag '8 middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad.' Zonder het »Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALIN6S-REGT ifln sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

PRICE, BONAMY, The principles of currency. Oxford and London 1869. Aangeteekend 11 Maart 1869, voor Schkltema & Holkema, ten behoeve vao Erven F. Bohn , te Haarlem.

PRICE, Kev. AUBREY CHARLES, Ruth. London 1869. Aangeteekend 9 Maart 1869, voor I. A. Nijhoff & Zoon.

Skizzen aas dem Feldzuge von 1866. Potsdam 1868. Aangeteekend 10 Maart 1869, voor Caarelsen & C0., ten behoeve van E. E. von München , te Haarlem.

Zes afgedrukte bladen sijn vertoond van :

AINSWORTH, WILLIAM HARRISON, Myddleton Pomflet. Leipzig 1868. Op 9 Maart 1869, door J. D. Sïbrandi. Amsterdam, Namens de Commissie,

12 Maart 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Antonia. Zie: Mulock.

Arrest vao verwijzing en acte van beschuldiging tegen Pieter Johannes Bosman, c. s., ter zake van feitelijkeu en gewelddadigen wederstand jegens bedienende beambten, handelende ter uitvoering der wetten cn der hevelen van het openbaar gezag, gepleegd door meer dan 20 gewapende personen, te Rotterdam, in den nacht van 31 October 1868. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (16 blz.) ƒ0,15.

Blanc (Dr. Henkt), Onze gevangenschap in Abessinic. Met eene schets van Koning Theodorus, zijn land en zijn volk. Naar het Engelsch. 2e—4e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Gr. 8°. (blz. 49—192). Per afl. ƒ0,45. Compleet in circa 7 afl.

Bordspelen en kunstjes die op natuur- cn werktuigkunde gegroüd zijn. Bijeenverzameld door P. Bects. (G. van Sandwijk's prenteninagazijn n°. 43). Met 4 gekl. platen. Leiden, D. Noothoven van Goor. Post 8°. (34 blz. met 4 gelith. gekl. platen). ƒ0,50. Compleet in 50—55 nommers.

Brunings (P. F.), Distels en lauweren. Militaire schetsen. 2e druk. Arnhem, 1). A. Thieme. 12°. (8 en 326 blz.) ƒ1,25.

Consorvateur (Le). Revue de droit international. Directeur G. G. Vreede. 2e anne'e. le partie. Utrecht, J. G. Broese. Gr. 8°. (66 blz.) ƒ0,70(4 Stukken vormen een deel of jaargang).

Eik (Mr. j. A. van). Zie: Volksvlijt.

Grepen uit de land- cn volkenkunde van Noordelijk Europa. Leesboek voor de scholen , door J. C. Kesler Jr. en J. C. Sander. Rotterdam, W. N. C. Roldanas. KI. 8°. (IV, 146 en 2 blz.)ƒ 0,30.

Handelingen van de Algemeene Synode der Ncderlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1868. 2 deelen. 's Gravenhage, A. van Hoogstraten & Zoon. Gr. 8°. (Deel Handelingen, 240, XL en 40 blz.; deel Bijlagen, 123, 107, 4, 4 en 35 blz.) ƒ3,25.

Hendriks (B.), De opstandingsmorgen. Een paaschverhaal. Zwolle, .T. P. van Dijk. 12°. (20 blz. met 1 plaatje). Geïll. omslag, ƒ 0,10; 25 exx. ƒ2,25; 100 exx. ƒ6,50.

Je ssi ca's moeder. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van J. Posthumus Mevjes. Groningen, G. J. Reits. Post 8°. (68 blz.) ƒ0,20 ; 100 exx. ƒ17,50.

Kaiser (Prof. Dr. F.), Annalen der Sternwarte iu Leiden. Erster Band. Harlcm, Joh. Enschede' & Söhne. 1868. Gr. 4°. (6, CXXXII en 414 blz. met 4 uitsl. gelith. plateD). ƒ10,—.

Kesler Jr. (J. C). Zie: Grepen.

Meerten (Mevr. de Wed. A. B. van), geb. Schilferoort , Tafereelen en verhalen uit het leven der Apostelen. Voor jonge kinderen bewerkt. 3e druk. Amsterdam, P. N. van Kampen. 12°. (6 en 135 blz.) . ƒ0,40.

(Afzondert, uitgave van het 5e stukje van den Kinderbijbel).

Metier (\V. de), Schoolwetsherziening niet wenschelijk. Een woord ter verdediging van het openbaar lager onderwijs. Krommenie, I. de Haan. Gr. 8°. (32 blz.) ƒ0,20; 25 exx. ƒ3,75.

Modderman (Dr. E. S. TVaden), Feitenkennis en theorie in de scheikunde. Redevoering bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt te Groningen, deu 4 Maart 1869 uitgesproken. Groningen , J. B. Woliers. Gr. 8°. (39 blz.) ƒ0,50.

Mulock (Miss), Der vronweb koningrijk.. Een liefdesgeschiedenis. Uit het Engelsch door Antonia. 2 deelen. Arasterdam, P. N. vao Kampen. Gr. 8°. (4, 338: 4 eD 324 blz. met I gelith. titelplaat), ƒ 6,50.

Oosterzee (Prof. J. J. van), De Heidelbergsche catechismus in twee en vijftig leerredenen. 7e afl. Amsterdam, H. de Hoogh. Hoy. 8°. (blz. 292-340). Bij int. ƒ0,25; buiten int. ƒ0,30.

Poelman (H.), Kort zamenstel van bijbelsche geschiedenissen, ten dienste van eerstbeginnende leerlingen. 3e drok. Kampen, S. van Velzen Jr. ƒ0,10; 25 exx. ƒ2,40; 50exx. ƒ4,75; 100 exx. ƒ9,25.

Sander (J. C). Zie: Grepen.

Sandwijk (G. van). Zie: Bordspelen.

Staring (Dr. W. C. H.). Zie: Volksvlijt.

Vermeer Az. (J.), Het paaschfeest, bezongen voor kinderen. Zwolle, J. P. van Dijk. 12". (38 blz. met 1 gelith. plaatje). Geïll. omslag. ƒ0,10; 25 exx. ƒ2,25; 100 exx. ƒ6,50.

Vignon (Baltwina), Ongelijk, maar niet ongelukkig. Twee novellen. Tiel, D. Mijs. Gr. 8°. (8 en 304 blz.) ' ƒ3,—.

Volksvlijt (De). Tijdschrift voor nijverheid, landbouw, handel en scheepvaart. Uitgegeven door het '/Paleis voor Volksvlijt," te Amsterdam. N°. 1. Redactie: Mr. J. A. van Eik en Dr. W. C. H. Staring. 1869. Amsterdam, gedrukt bij C. A. Spin & Zoon. Gr. 8°. (12 afl. te zaaien 30—40 blad, met platen, en Bijblad k 16 blz.) Uitsluitend verkrijgb. voor de Leden der Vereeniging, te Amsterdnra ƒ15,— ; buiten Amsterdam ƒ7,—; fr. p. p. ƒ8,—.

Vreede (G. G.). Zie: Le Conservateur.

In de zitting van de Tweede Kamer der Statun-Generaal van heden, is het wets-ontwerp tot afschaffing van het zegelregt op de drukwerken cn de advertentiën aangenomen met 41 tegen 31 stemmen, en dat tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd, mede aangenomen met .S6 tegen IS stemmen.

ADVERTENTIËN.

Heden overleed, in den ouderdom van een en dertig jaren, mijn hartelijk geliefde echtgenoot Adrianus Jacodus Blom, nalatende een kind, te jong om mijn verlies te kunnen beseffen.

Culemborg, Wed. A. J. B. Blom,

10 Maart 1869. geb. Post.

Eenige kennisgeving. [°18]

J. M. van 't Haafk vraagt:

408 van Hoogstraten , Beschrijving der Hijdensche Goden cn Godinnen. 2e druk. 1726.

409 Aimard, Bijenjager. Nieuw en onopengesneden.

410 De leeaw der wildernis. Idem.

411 De geheimzinnige van Parijs. Idem.

412 v. CaMpen, Kijkjes in het leven van een dorpspredikant. 2dln. Idem.

413 Conscienoe's Werken.

Biedt aan:

157 Buhkmann's Gesch. des vaderlands. 1—108. Met regt van vervolg.

158 Cat's Werken. (Ed. Tul). Los. Net ex i20,—.

159 Gartenlaube. 1868. Nieuw. Helft part. prijs.

160 Kanstkronijk. 1866 en 1867. •

161 Groenewegen, Oefen, over de Heidelb. catech.

162 Stokmans, Redevoering van den H. Geest.

163 Groenewegen, Over de Hebreën.

164 v. d. Honert, Waarachtige wegen Gods. 2 dln.

165 Heilige mengelstoffen, 2 dln.

166 H. Stochius , Hope der Christenen.

167 Fr. Bukmannus, De Rigteren lsraëls.

168 De wet en het getuigeuisse.

169 Johannem Martinum, Geestel. Hert-Steickiuge.

170 Arn. Rotterdam,. Voortreftelijkh. en gelukzaligh. van des Heeren volk.

(N°. 161—170 netjes gebfjndeo. Meestbiedende.)

171 Trollope, Het kleine huis te Alliogtou. 3 dln. Met 50pet.

172 Mühlbach, Graaf Benjowsky. 2 dln. Met 50 pet.

173 Reville, Handb. godsd. onderwijs. Met 40 pet.

174 Vinet, Chrestomathie francaise. Met 40 pet.

175 Creutsberg, Prakt, handl. ooderw. bijb.gesch. Met 50 pet.

176 Humboldt, Kosmos. Compl. Nieuw - 9, — .

177 Nederl. Magazijn. 1867 en 68. Nieuw. Met 50 pet.

178 Bijbelsch Magazijn. Afl. 1—26. » - 40 .

Aanvragen o f a a u b i ed i n g e n franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Kos. op (e geven. . Uitgever. [519]

Sluiten