Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 11.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL

De üitgave van dit Blad, dat Donderdag, het licht De Abonneraents-prijs is, met inbegnp van het Zon-

«iet, geschiedt door j. m. van r da1ff te DONDERDAG per 3/m. De prij» der Advert.voor Gea-

'.GraLhage, aan wien men de Advertentiën , ^UJ!<^AU, honneerden. van 1-7 regel, 50 Ct,.; .edere regel meer

uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te I Kt «m] I OfiQ 6 Ot.. Opname 3/2 m. Advertentie» van Nret-Geabonn.

renden. Alle briefporten komen op rekening der in- 10 BW,UI of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts.

zen|Jerg per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Een blik op onzen handel in het jaar 1868.

Vijftien jaar geleden beijverden zich de Nederlandsche dagbladen om hunnen lezers te verkondigen dat , volgens de bibliographie van den heer Tidbman , 1600 boekwerken in ée'n jaar tijds in ons landje verschenen waren. Door sommigen werd dit getal — en te recht — overdreven geacht, want de heer T. lette bij 't samenstellen zijner bibliographie vooral op de dagbladannonces en was niet jnist op de hoogte of een boek pas verschenen was, dan wel van vroeger dateerde; — meer dan een paar honderd titels te veel zal hij echter wel niet opgeschreven hebben. Noemde men toen dat getal buiten verhouding groot, wat dan te zeggen van de circa 2300 nieuwe of vernieuwde uitgaven , die in 186S feitelijk het licht zagen!

Zonder ons daarin te willen verdiepen herinneren wij enkel aan de staathuishoudkundige stelling: dat in den handel een rijk voorziene markt steeds een groot aantal koopers lokt, terwijl eene schraal voorziene markt traagheid bij koopers , neerslachtigheid bij verkoopers te

weeg brengt. Die waarheid erkennende, heeft men dus geen reden zicb over dien grooten aanvoer ongerust te maken, te minder omdat maar zelden de klacht veroomen wordt dat werkelijk goede boeken in sommige vakken elkander verdringen.

In 't geheel dus verschenen er, zooals wij zeiden , 2300 nieuwe boeken , verdeeld als volgt:

Tijdschriften , verzamelwerken en woordenboeken van algemeenen

inhoud 32.

Protestantsche theologische geschriften , (ook polemische), Kerkgeschiedenis en Kerkrecht 148.

Stichtelijke lectuur voor Protestanten. — Geschriften over Godsdienstig onderwijs, de zendingszaak en philantropie . . . 316.

Roomsch-Katbolieketheol. geschriften, Kerkgeschiedenis en stichtelijke lectuur 68.

Rechtsgeleerdheid en wetgeving. — Notarisambt 66.

Staatkunde (Binneulandsche en koloniale) 94.

Staathuishoudkunde en Statistiek 20.

Handel, scheepvaart, nijverheid, handwerken, huishoudkunde. 104.

Geschiedenis, oudheidkunde, heraldiek, levensbeschrijving . . 119.

Aardrijks-, land- en volkenkunde. — Kaarten en Atlassen. . 130.

Genees- , heel- en verloskunde, hygiène 48.

Natuur- en scheikunde. — Natuurlijke geschiedenis. ... 58.

Tuinbouw ; landhuishoudkunde ; veeteelt 32.

Hoogere en lagere wiskunde. — Meteorologie 32.

Burgerlijke bouwkunde. — Waterbouw- en werktuigkunde . . 48.

Krijgskunde en militaire administratie 58.

Schoone Kunsten 27.

Wijsbegeerte 17-

Opvoeding en onderwijs 51.

Schoolboeken voor het lager ouderwijs 138.

Taalkunde 96.

Oude letteren; nieuwere buitcnl. letterkunde; letterk. geschiedenis en bibliographie 48.

Gedichten 68.

Tooneelstukken in poëzy en proza 61.

Belletrie; letterk. studiën; romans en verhalen ; belletr. tijdschr.

en jaarboekjes 258.

Kinderwerkjes 158.

Beginnende met de boeken die practisch nuttig voor ons vak waren,

mogen wij ^getuigen dat het vorige jaar niet onvruchtbaar is geweest,

al konden we ook maar alleen wijzen op de thans compleete Monuments

typographiques, door Dr. Holtrop uitgegeven. Zeldzame, hier te

lande en elders verspreide gedenkstukken van de allereerste tijden onzer

drukkunst (vóór 1500), vindt men hier bijeen verzameld en getrouw

gereproduceerd; zoodat dit hoogst belangrijke cn kostbare werk de

vraagbaak zal worden voor allen , die door vergelijking enz. tot de

oplossing der vraag willen komen, waarbij Paeile zich in zijn Kritisch

onderzoek naar de uitvinding der Boekdrukkunst voor onzen CosTKR

heeft verklaard. Dat de kwestie daarmede evenwel nog niet uitgemaakt is, moet men erkennen bij de polemiek, daarover door Constanter in de Navorscher uitgelokt, en niet voldoende door Prof. Fruin in datzelfde tijdschrift of door den Heer Alberdingk Thijh in Paeilk's werk weerlegd, zoodat ten slotte onze geleerden het daarover eens zijn , dat alle in onze archieven berustende bescheiden eene zeer nauwkeurige en eerlijke revisie behoeven , wil men vroegere schrijvers, als Jac. Koning c. s. , als antoriteiten blijven, beschouwen.

Ten nutte onzer bibliographie ontvingen wij van den nimmer rustenden grijsaard Bodel Nuenhuis een vervolg op zijne Bibliogr. der plaatsbeschrijvingen van ons land; het 3e (of laatste) deel van Meulman's Bibliotheek van Pamphlellen, welke bibliotheek nu helaas al op den hamer des verkoopers wacht om uit elkaar gernkt en verstrooid te worden. Den geachten eigenaar dier uitmuntende verzameling was 't nog vergund het 3e deel van zijn Catalogus afgedrukt te zien, eer hij voor eeuwig de oogen sloot. Het nut dat de Heer Meulman door 't geven van dien Catalogus beoogde , zal niettemin grootendeels worden bereikt, omdat deze wel de standaard zal geacht worden , waarnaar men zal kunnen verzamelen. Toch blijft het jammer dat eene met zooveel zorgen saamvergaarde collectie reeds over weinige maanden in tal van verschillende boekerijen zal moeten gezocht worden.

Mr. van Dookninck's Bibliotheek van Anomjmen cn Pseudongmen verscheen tot de letter IJ ; weldra zal dus dit werk eene leemte in de handboeken voor ons vak aanvullen, en, zoo wij vertrouwen, ,,„„0;i;„ jnnr con «nnnlfiment worden erevoled. Brinkman's Catalogus

van de Holl. uitgaven van 1S50—62 werd tot veler vreugd eindelijk compleet en levert nu meer gemak als men iets te zoeken heeft. Niettemin kan men daarom nog zijn jaarlijksche boekenlijsten uit dat tijdvak niet op zijde zetten, want wat geven die 4°. Catalogi bij 'tzoeken naar boeken uit bijzondere vakken ? Wanneer en door wien toch zal 't ondernomen worden om systematische indeelingen te maken van onze uitgaven nit vroegere tijdvakken, iets wat zoo gewoon is bij onze Duitsche vakgenooten ?

Beijers gaf als toegift op zijn Bibliographie een Lijst van tijdschriften , welker samenstelling hem zeker ontzachelijk veel moeite heeft gekost. Niet enkel toch is die lijst zoo compleet aan titels als iets dergelijks maar wezen kan , maar zij laat bovendien haast geen enkele vraag omtrent ouderdom, wijze van verschijning , vroegeren en tegenwoordigen prijs enz. enz. onopgelost. Ieder die met bibliographisch werk bekend is, kan beseffen , welk geduld en hoe oneindig veel brievengeschrijf het gekost moet hebben om de noodige inlichtingen te krijgen voor die 327 momenteel bestaande en 107 reeds overleden periodieke werken, die daarin genoemd worden; ongetwijfeld zullen de abonnenten op de Nederl. Bibliographie het don ook in hnn uitgever waarderen, dat deze zijne verplichting tot het leveren eener tijdschriftenlijst zóó nauwgezet heeft opgevat.

Als iets nieuws op bibliogr. terrein , dat voor sommige debitanten practisch nut kan hebben, herinneren wij aan Vebmande's Bibl. Klapper, waarvan de le jaargang het licht zag.

Merkwaardige bijdragen tot de kennis en waardeering onzer oude reisbeschrijvingen zijn te vinden in dc thans compleet verschenen uitgaaf van Asher's Studie over dc Hollandsche boeken en pamphlettcn betrekkelijk de vroegere reizen der Hollanders naar N. cn Z.-Amerika pn af Haar gestichte koloniën. Van Catalogi van veilingen , in 1868

gehouden, was ongetwijfeld, uit een bibliogr. oogpunt, dc , belangrijkste, die der collectie Hebreeuwsche en Joodsche boeken en handschriften , door Fr. Muller gehouden.

Als model voor de inrichting van alle toekomstige fonds-catalogi onzer uitgevers, mag die van de firma Kemink. , verleden jaar uitgegeven, met alle recht aangeprezen worden. Een beter ingerichte en uitvoeriger hollandsche fonds-catalogus herinneren wij ons niet ooit gezien te hebben.

Van Boekenbeschiijving tot Geschiedenis der letterkunde is maar

Sluiten